Show simple item record

dc.contributor.authorMalde, Johanne Sofie
dc.date.accessioned2023-06-12T23:53:25Z
dc.date.available2023-06-12T23:53:25Z
dc.date.issued2023-06-02
dc.date.submitted2023-06-12T22:02:43Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3071007
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er inspirert av en langvarig debatt om hvorvidt det er en forskjell mellom ledelse i offentlig og privat sektor. Ved å ta for meg norske kommuner og kommunedirektører, studerer jeg hvorvidt kommuner med kommunedirektører med erfaring fra privat sektor har en høyere kostnadseffektivitet, i perioden 2016-2019, sammenlignet med kommuner uten kommunedirektører med erfaring fra privat sektor. For å undersøke den potensielle innflytelsen av tidligere arbeidserfaring i privat sektor på deres prestasjoner som ledere av kommunene, utledes det hypoteser gjennom teori om sosialisering. Tatt i betraktning at offentlige og private organisasjoner skiller seg fra hverandre i form av verdier, vil det gjennom teori om sosialisering antas at mennesker som jobber i ulike sektorer tilegner seg ulike verdier. Dette er verdier som de kan ta med seg videre i en eventuell ny jobb i en annen sektor, og påvirke deres arbeid der. For å besvare forskningsspørsmålet er studien utført med et kvantitativt forskningsdesign. Det er laget et eget datasett av offentlig informasjon om alle kommunedirektørene og kommunene, i den satte tidsperioden. Kostnadseffektivitet i kommunene er operasjonalisert gjennom tre avhengige variabler: overskudd, ROBEK, og kostnadseffektivitet i tjenesteområdene barnehage, grunnskole, og pleie og omsorg. Studiens hovedforklaringsvariabel omhandler hvorvidt kommunedirektørene har erfaring fra privat sektor eller ikke. Analysene er videre gjennomført på kommunenivå i form av en tverrsnittstudie. Samlet sett indikerer studiens resultater at kommuner med kommunedirektører med erfaring fra privat sektor ikke har en sammenheng med høyere kostnadseffektivitet i perioden 2016-2019. Det er imidlertid et funn på mannlige kommunedirektører med erfaring fra privat sektor, som har en positiv sammenheng med kommunenes overskudd – hvilket gir delvis støtte til studiens hypotese. Dette funnet åpner også opp for mulighet til videre forskning på betydningen av kommunedirektørenes personlige bakgrunner og karakteristikker – som kjønn og tidligere arbeidserfaring – på kommunenes prestasjoner.
dc.description.abstractThis master thesis is inspired by the long-standing debate regarding the differences between leadership in public and private sectors. By studying Norwegian municipalities and chief municipal officers (CMOs), I aim to investigate whether municipalities with CMOs with private-sector experience has a higher efficiency, in the period 2016-2019, compared to municipalities without CMOs with private-sector experience. To investigate the potential influence of previous experience from the private sector on their performance as leaders of the municipalities, hypotheses are derived from socialisation theory. Considering that public and private organizations differ from each other in terms of values, it will according to socialisation theory be assumed that people working in different sectors acquire different sets of values. These are values that they can bring with them into the new workplace in another sector, and that can thus influence their work there. To answer the research question, this study is conducted with a quantitative research design. Based on the public information on all the CMOs and municipalities in the respective time period, an independent data set has been developed. Efficiency in the municipalities is operationalized into three dependent variables: Profit, ROBEK, and cost efficiency in the service areas of kindergarten, primary school, and nursing and care. The study’s main independent variable concerns whether the CMOs have private-sector experience or not. Furthermore, the analysis is conducted on a municipal level as a cross-sectional study. Overall, the study’s results indicate that municipalities with CMOs with private-sector experience do not correlate with higher efficiency in the period 2016-2019. There is a finding concerning the male CMOs with private-sector experience, which has a positive correlation with the municipalities’ profits – which gives partial support to the study’s hypothesis. This finding enables an opportunity to conduct further research on the importance of CMOs personal background and characteristics – such as gender and previous work experience – and how these factors affect the municipalities’ performance.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.titleLedelse og kostnadseffektivitet i offentlig sektor: En kvantitativ studie av norske kommuner i perioden 2016-2019
dc.title.alternativeLeadership and efficiency in the public sector: A quantitative study of Norwegian municipalities in the period 2016-2019
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2023-06-12T22:02:43Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i administrasjon og organisasjonsvitenskap
dc.description.localcodeAORG350
dc.description.localcodeMASV-AORG
dc.subject.nus731111
fs.subjectcodeAORG350
fs.unitcode15-12-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record