Now showing items 15-34 of 283

  • Bankers rolle i en økonomi og behovet for offentlige inngrep 

   Molland, Endre Brodahl (Master thesis, 2010-06-01)
   I denne oppgaven prøver jeg først å vise bankers rolle som et finansielt mellomledd i en økonomi og argumentere for eksistensgrunnlaget. Jeg forklarer hvordan asymmetrisk informasjon skaper markedssvikter som rettferdiggjør ...
  • Bankers utlånspolitikk over konjunkturene - en analyse av optimalitet fra et foretaksøkonomisk synspunkt 

   Hærem, Eirik Fjellså (Master thesis, 2009-09-01)
   Det er velkjent at bankene fører en medsyklisk utlånspolitikk over konjunkturene, blant annet ved å redusere egenkapitalkravet til sine låntakere i en langvarig høykonjunktur, og stramme inn i nedgangstider. Dette er opplagt ...
  • Bankregulering og konkurranse - En teoretisk analyse 

   Høyheim, Gry (Master thesis, 2014-09-01)
   Denne oppgaven analyserer hvordan det at ulike banker står ovenfor ulike kapitalkrav påvirker konkurransen om norske boliglånskunder. Det fokuseres på forskjeller mellom standardmetodebanker og IRB-banker, og mellom norske ...
  • Barnløse menn. En empirisk analyse 

   Gaarud, Jørgen Emil (Master thesis, 2014-08-31)
   Siden begynnelsen av 90-tallet har andelen barnløse menn i Norge økt jevnt, fra omtrent 14 % til omtrent 22 % ved siste måling i 2012. Samtidig har andelen barnløse kvinner holdt seg nokså stabil. Et økende gap mellom ...
  • Barnløshet blant menn i Norge - hvem er de, og hvor bor de? 

   Grasdal, Astrid; Lommerud, Kjell Erik (Peer reviewed; Journal article, 2019-04-01)
   In Norway, like in many other western countries, we see a steady increase over time in the proportion of men who become childless. Now nearly 20 percent of Norwegian men passing the age of 50 do not have children of their ...
  • Barns betydning for inntektsforskjellen mellom kvinner og menn over livsløpet: en empirisk analyse 

   Skjøstad, Othilde (Master thesis, 2014-06-02)
   I perioden mellom 1967 og 2010 har det norske samfunnet endret seg på en måte som kan tilsi at det å få barn ikke burde påvirke inntektsforskjellen mellom kvinner og menn. Kvinners økonomiske rolle har endret seg, farsrollen ...
  • Behandlingsforsikring og etterspørsel etter helsetjenester 

   Veberg, Jens Thomas (Master thesis, 2009-10-22)
   Denne masteroppgaven innledes med å presentere den norske helsetjenesten, dens organisering og hvilke rettigheter pasienter har i tilknytning til bruk av helsetjenesten. Videre gjøres det rede for det private markedet for ...
  • Benchmarking health system performance across districts in Zambia: A systematic analysis of levels and trends in key maternal and child health interventions from 1990 to 2010 

   Colson, Katherine Ellicott; Dwyer-Lindgren, Laura; Achoki, Tom; Fullman, Nancy; Schneider, Matthew; Mulenga, Peter; Hangoma, Peter; Ng, Marie; Masiye, Felix; Gakidou, Emmanuela (Peer reviewed; Journal article, 2015-04-02)
   Background Achieving universal health coverage and reducing health inequalities are primary goals for an increasing number of health systems worldwide. Timely and accurate measurements of levels and trends in key health ...
  • Betalingskortsystem og formidlingsgebyr 

   Hess, Eirik Lothe (Master thesis, 2010-05-15)
   Et betalingskortmarked er tosidig. Tosidige markeder skiller segfra vanlige markeder, blant annet ved at det må eksisteresimultan etterspørsel fra agenter i to uavhengige brukergrupperfor at en transaksjon skal finne sted. ...
  • Betalingsvilje for kvotefaktorer i kystflåten 

   Dalsbø, Haakon Thørring (Master thesis, 2015-08-31)
   Denne oppgaven fremstiller en fremgangsmåte for å utrede en aktørs betalingsvilje for et kjøp av en ekstra mengde kvote, utover hans opprinnelige kvote. Jeg avgrenser oppgaven med å se på en aktør i kystflåten, og ser på ...
  • Betydningen av sosioøkonomisk status for kjønnsdelte utdanningsvalg 

   Wessel, Martin (Master thesis, 2015-08-19)
   Til tross for at Norge i et internasjonalt perspektiv har svært høy grad av likestilling mellom kjønnene, er det norske utdanningssystemet og arbeidsmarkedet relativt sterkt kjønnssegregert, med implikasjoner for blant ...
  • Bidrar høyere frafallsrater i videregående opplæring til mer kriminalitet? 

   Borgersrud, Anders Simensen (Master thesis, 2018-06-23)
   Denne oppgaven undersøker sammenhengen mellom frafall i videregående opplæring og anmeldte lovbrudd. Deskriptivt statistikk viser til at både frafallsraten og anmeldte lovbrudd har vært avtagende trender de siste årene. ...
  • Boble i boligmarkedet? 

   Aure, Ann Kristin (Master thesis, 2012-06-12)
   I denne utredningen ønsker jeg å få klarhet i hvordan boligmarkedet fungerer, og ut fra det undersøke om det er grunn til å si at vi har en boble i det norske boligmarkedet. I første del av utredningen presenterer jeg ...
  • Borgerlønn i norsk kontekst: Fremtidsrettet velferdsendring eller utopisk ønsketenkning? 

   Munthe-Dahl, Jostein (Master thesis, 2017-06-23)
   Borgerlønn (basic income) er en alternativ velferdsmodell som hviler på universelle utbetalinger uten behovsprøving. Tanken er at den skal erstatte alle direkteoverføringer mellom stat og borger, midlene som i dag brukes ...
  • Bunching i den norske bostøtteordningen 

   Arciniegas Roa, Ricardo (Master thesis, 2019-06-22)
   Denne masteroppgaven undersøker om den norske bostøtteordningen kan sies å påvirke arbeidstilbudet til de som mottar støtten. For å kunne si noe om dette overordnede temaet undersøker jeg en mer spesifikk problemstilling, ...
  • Bærekraftig prisutvikling i det norske boligmarkedet 

   Maldonado, Alejandro Chambi (Master thesis, 2016-12-01)
   Denne masteroppgaven undersøker prisutviklingen for blokkleiligheter i det norske boligmarkedet i moderne tid. Spesifikt undersøkes boligmarkedet i Bergen, Oslo, Stavanger og Trondheim. Problemstillingen er som følger: ...
  • Bønders tilpasning i arbeidsmarkedet 

   Holgersen, Lars Petter (Master thesis, 2000)
   Målet med oppgaven er å finne faktorer som påvirker bønders valg i arbeidsmarkedet, dvs. skal han drive som fulltidsbonde, deltidsbonde eller slutte som bonde. Analysen ble gjennomført ved hjelp av økonometrisk metode, og ...
  • Can framing change individual attitudes towards immigration? 

   Wiig, Thea Martine Aalen (Master thesis, 2017-06-16)
   Does framing change individual attitudes towards immigration? This thesis analyzes the effect of providing information about the unemployment- and employment rate of immigrants in Norway, as well as information about the ...
  • Can social norms lead people to choose less money over more? 

   Michelsen, Sondre Vågenes (Master thesis, 2017-07-01)
   The point of departure for this paper is a surprising finding from an economic experiment. Tjøtta (2016) designs a more or less game, where participants are asked to choose between receiving 450 kroner or 250 kroner, ...