Now showing items 178-197 of 283

  • Markedsreformene sin effekt på inntektsfordelingen i Kina 

   Rasmussen, Cecilie (Master thesis, 2010-09-01)
   Kina er verdens største land målt i antall innbyggere (1,3 mrd), med en befolkning som strekker seg over et stort geografisk område (9 600 000 km²). Landet har vært en av verdens største og raskest voksende økonomier de ...
  • Market Design and Stock Liquidity. Three Essays in Market Microstructure 

   Meling, Tom Grimstvedt (Doctoral thesis, 2017-09-01)
  • Mikrokreditt - Hvem vil anvende det produktivt og hvorfor? 

   Vilsvik, Synnøve (Master thesis, 2017-07-01)
   Da mikrokreditt først oppstod var det et mål å gi fattige tilgang på smålån slik at de på sikt kunne løftes ut av fattigdom ved å investere i produktive prosjekt, men i ettertid har det vist seg at mange ikke bruker ...
  • Mikrokreditt : vil de sårbare fattige anvende mikrokreditt produktivt? 

   Eie, Trond (Master thesis, 2010-09-01)
   Oppgaven undersøker hvorvidt sårbare fattige vil anvende mikrokreditt produktivt eller ikke. Vi gjør dette ved å bruke et datasett fra to ulike regioner i Bangladesh. Sårbarhet defineres som manglende evne til å stabilisere ...
  • Mikrokreditt- hvem får lån og hvorfor? 

   Lunde, Andreas (Master thesis, 2008)
   Oppgavens problemstilling er: hvem får mikrokreditt og hvorfor? Gjennom at personer har forskjellige karakteristikker diskuterer vi teori og analyserer datasett fra to regioner i Bangladesh for å kunne trekke konklusjoner ...
  • Monetary Policy and Asset Prices ‘an introduction to the literature’ 

   Børdal, Vegard (Master thesis, 2007-12-03)
   How should monetary policy respond to asset price fluctuations? The vast literature concerning this area of economics does not provide unambiguous recommendations. This thesis serves as a review of the prominent models ...
  • More or less money? An experimental study on receiving money 

   Tjøtta, Sigve (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Is more money better than less? Not always. It depends on the situation. If more money for oneself means less money for a stranger, the majority of participants in dictator games choose less money for themselves. But if ...
  • Motivere på gruppe- eller individnivå? - En empirisk studie av incentiver 

   Sivertsen, Adrian (Master thesis, 2012-06-15)
   Problemstillingen i oppgaven er som følger: Vil en bonusordning som vurderer og belønner på individnivå ha en sterkere incentiveffekt enn en ordning med ren gruppebonus? Problemstillingen besvares ved å gjennomføre en ...
  • Mutual choice of partner and communication in a repeated prisoner's dilemma 

   Strømland, Eirik Andre; Tjøtta, Sigve; Torsvik, Gaute (Peer reviewed; Journal article, 2018-08)
   Many markets resemble repeated prisoner's dilemma situations with the possibilities for mutual partner choice. In this paper, we show experimentally that partner choice by mutual consent has a strong positive effect on ...
  • Når to pluss to blir mer enn fire- en eksperimentell undersøkelse av spesialisering og bytte 

   Janbu, Åshild Folkvord (Master thesis, 2015-02-02)
   Crocett m.fl. publiserte i 2009 et eksperiment som omhandlet en markedsøkonomi sin evne til å oppdage, innføre og utnytte spesialisering og bytte. Eksperimentets design tok utgangspunkt i David Ricardo sin teori om komparative ...
  • Nedbemanning som følger av teknologisk utvikling. Har kvinner og eldre høyere risiko for å bli rammet? 

   Espeland, Helene (Master thesis, 2019-06-19)
   Finansnæringen har vært utsatt for store omstillingskrav som følger av teknologisk utvikling de siste tiårene. Når bedrifter må omstilles er det stor sannsynlighet for at de ser seg nødt til å nedbemanne. I perioder med ...
  • Nedsiderisiko i norsk økonomi i lys av Norges Banks indikatorer for en god motsyklisk kapitalbuffer 

   Ag, Alexander (Master thesis, 2020-08-08)
   I oppgaven undersøker jeg om indikatorene Norges Bank tar utgangspunkt i ved råd om motsyklisk kapitalbuffer egner seg til å identifisere og tallfeste nedsiderisiko i norsk økonomi. Jeg anvender kvantilregresjoner på norske ...
  • Nettnøytralitet og økonomiske insentiv: En tosidig markedsanalyse 

   Rosenvinge, Vegard (Master thesis, 2019-09-19)
   USA fjernet nettnøytraliteten 14.desember 2017, mens den vedstår per dags dato i eurosonen. Nettleverandører hevder at nettnøytraliten hindrer dem i å utnytte potensiale i infrastrukturen deres. De ønsker å tilby ...
  • Norsk film - En investors perspektiv 

   Bertelsen, Marte (Master thesis, 2009)
   Norge er et lite kultur- og språkområde, og uten støttesystemet til norsk film ville det ikke blitt produsert mye film. Men staten støtter ikke bare film i form av penger, den har også satt klare kulturpolitiske mål for ...
  • Norsk lakseoppdrett: Optimal investering med hensyn til eksogen oppdrettsformue 

   Larsen, Torhild Østenå (Master thesis, 2014-12-01)
   Mange investorer fokuserer kun på forventet avkastning tilknyttet sin disponible formue når de skal investere i usikre verdipapirer, og tar ikke hensyn til sin totalformue. Totalformue består gjerne av en disponibel ...
  • Norske CO2-avgifter - differensiert eller uniform skatt? 

   Ueland, Svein Egil (Master thesis, 2009-08-31)
   I Norge har vi et skattesystem for CO2-utslipp i industrien, som resulterer i svært forskjellig skattesats til de forskjellige sektorene i økonomien. Systemet baserer seg på å skattlegge drivstoffene i de forskjellige ...
  • Norwegian export of farmed salmon − trade costs and market concentration 

   Asche, Frank; Gaasland, Ivar; Straume, Hans-Martin; Vårdal, Erling (Peer reviewed; Journal article, 2019-04-24)
   While variation in unit value most commonly has been associated with quality in the trade literature, observed differences in prices between markets might also be explained by variation in market concentration and the ...
  • Norwegian Physician Market Policy 

   Brenne, Are-Harald (Master thesis, 2007)
   I discuss what the government can do and hasdone to reach its equity-oriented policy targetsconcerning the geographical distribution ofphysicians in the municipality health service.Current policies has been inadequate to ...
  • Nowcasting av norsk BNP med maskinlæringsalgoritmer 

   Valland, Rene Alexander Andersen (Master thesis, 2019-09-21)
   Hvordan det går med økonomien er noe som aktører i finans, bedrifter og det offentlige tjener på å vite så fort som mulig. Blant de viktigste makrotallene er veksten i bruttonasjonalprodukt, som viser verdien av alt som ...
  • Ny pensjonsordning – analysert ved hjelp av generasjonsregnskapsanalyse 

   Tjøstolvsen, Espen Rørvik (Master thesis, 2008-06-02)
   Denne masteroppgaven søker å belyse hvor store statens fremtidige pensjonsforpliktelser vil bli, og om innføring av ny folketrygd vil hjelpe til å redusere de fremtidige pensjonsforpliktelsene. For å besvare problemstillingen ...