Now showing items 190-209 of 283

  • Nettnøytralitet og økonomiske insentiv: En tosidig markedsanalyse 

   Rosenvinge, Vegard (Master thesis, 2019-09-19)
   USA fjernet nettnøytraliteten 14.desember 2017, mens den vedstår per dags dato i eurosonen. Nettleverandører hevder at nettnøytraliten hindrer dem i å utnytte potensiale i infrastrukturen deres. De ønsker å tilby ...
  • Norsk film - En investors perspektiv 

   Bertelsen, Marte (Master thesis, 2009)
   Norge er et lite kultur- og språkområde, og uten støttesystemet til norsk film ville det ikke blitt produsert mye film. Men staten støtter ikke bare film i form av penger, den har også satt klare kulturpolitiske mål for ...
  • Norsk lakseoppdrett: Optimal investering med hensyn til eksogen oppdrettsformue 

   Larsen, Torhild Østenå (Master thesis, 2014-12-01)
   Mange investorer fokuserer kun på forventet avkastning tilknyttet sin disponible formue når de skal investere i usikre verdipapirer, og tar ikke hensyn til sin totalformue. Totalformue består gjerne av en disponibel ...
  • Norske CO2-avgifter - differensiert eller uniform skatt? 

   Ueland, Svein Egil (Master thesis, 2009-08-31)
   I Norge har vi et skattesystem for CO2-utslipp i industrien, som resulterer i svært forskjellig skattesats til de forskjellige sektorene i økonomien. Systemet baserer seg på å skattlegge drivstoffene i de forskjellige ...
  • Norwegian export of farmed salmon − trade costs and market concentration 

   Asche, Frank; Gaasland, Ivar; Straume, Hans-Martin; Vårdal, Erling (Peer reviewed; Journal article, 2019-04-24)
   While variation in unit value most commonly has been associated with quality in the trade literature, observed differences in prices between markets might also be explained by variation in market concentration and the ...
  • Norwegian Physician Market Policy 

   Brenne, Are-Harald (Master thesis, 2007)
   I discuss what the government can do and hasdone to reach its equity-oriented policy targetsconcerning the geographical distribution ofphysicians in the municipality health service.Current policies has been inadequate to ...
  • Nowcasting av norsk BNP med maskinlæringsalgoritmer 

   Valland, Rene Alexander Andersen (Master thesis, 2019-09-21)
   Hvordan det går med økonomien er noe som aktører i finans, bedrifter og det offentlige tjener på å vite så fort som mulig. Blant de viktigste makrotallene er veksten i bruttonasjonalprodukt, som viser verdien av alt som ...
  • Ny pensjonsordning – analysert ved hjelp av generasjonsregnskapsanalyse 

   Tjøstolvsen, Espen Rørvik (Master thesis, 2008-06-02)
   Denne masteroppgaven søker å belyse hvor store statens fremtidige pensjonsforpliktelser vil bli, og om innføring av ny folketrygd vil hjelpe til å redusere de fremtidige pensjonsforpliktelsene. For å besvare problemstillingen ...
  • Nyttegraderte egenandeler: Frigjør det ressurser i helsevesenet? 

   Øystese, Harald Melbo (Master thesis, 2020-06-24)
   For å sikre at Norge også i fremtiden kan tilby en god offentlig helsetjeneste, er det viktig at ressursene utnyttes best mulig. Jeg har valgt å undersøke om nyttegraderte egenandeler kan frigjøre ressurser i helsevesenet. ...
  • Obligasjonsspread og konjunktursykler 

   Brændmo, Håvard Follevåg (Master thesis, 2010-05-31)
   Hovedmålet med denne masteroppgaven er å undersøke om obligasjonsspread, gitt ved rentedifferansen mellom høyrenteobligasjoner og sikre obligasjoner, har forklaringskraft på fremtidig økonomisk aktivitet. Oppgaven tar først ...
  • Officially Supported Export Credits. A government failure? 

   Kvervavik, Torgunn (Master thesis, 2008)
   Economic theory shows that export subsidies under most circumstances are not welfare improving, but they are still offered extensively. This master's thesis focuses on the officially supported export credits offered by the ...
  • Opportunity and risk are twins. An investigation into algorithms. 

   Widomski, Katherine Alexandra (Master thesis, 2019-02-08)
   Algorithms will free up people’s time to do other things, much like computers have freed people from paper calculations. The depth and breadth of the application of algorithms is best understood through a task-based ...
  • Overgangen frå utdanning til arbeid - jobbsøk og tidleg utfall i arbeidsmarknaden 

   Eikrem, Amund Sæther (Master thesis, 2017-06-13)
   I denne masteroppgåva undersøkjer eg kva som medverkar til ein god overgang frå utdanning til arbeid. Dette blir gjort ved å nytte tre mål på utfall i arbeidsmarknaden. Dei tre måla er varigheita av jobbsøket, startløna ...
  • Pasientvelferd eller kostnadshensyn: fastlegenes dilemma 

   Carlsen, Benedicte; Riise, Julie (Peer reviewed; Journal article, 2013-09)
   Det er en jevnt økende etterspørsel etter helsetjenester i Norge; folk blir eldre, nye livsstilsrelaterte plager utvikles og stadig nye lidelser kan behandles. Det økte trykket gjør rasjonering og prioritering i helsevesenet ...
  • Penger og kreativitet - hvilken effekt har monetære incentiver og gruppearbeid på prestasjon? 

   Tendeland, Trine Thoresen (Master thesis, 2014-06-02)
   I 1962 var Sam Glucksberg en av de første som undersøkte hvilken effekt monetære incentiver har på prestasjon. Glucksberg viste at bruken av monetære incentiver virke hemmende på prestasjon når oppgaven som skal løses er ...
  • Personality and marital surplus 

   Lundberg, Shelly (Peer reviewed; Journal article, 2012-10-09)
   This paper uses data from the German Socio-economic Panel Study to examine the effect of personality traits on the formation and dissolution of domestic partnerships. Selection into marriage is associated with distinctly ...
  • Porteføljeoptimering og diversifiseringsfordeler. Kan en optimeringsalgoritme basert på Markowitz middelverdi-varians-teori (MVT) forbedres med alternative risikobegrep og med lineær optimeringsalgoritme? 

   Vold, Erik Andreas (Master thesis, 2019-12)
   Bakgrunn: I porteføljeteori velges en portefølje av verdipapirer for å minimere risiko for en gitt forventet avkastning. Med utgangspunkt i Markowitz porteføljeteori hvor risiko er definert ved varians, vil andre definisjoner ...
  • Poverty dynamics among the Dalits of Tarai 

   Iversen, Thor Olav (Master thesis, 2013-09-02)
   The literature suggests that links between social identity and economic outcomes can induce poverty among groups with low social status. This seems to be true in Nepal where Dalits, the group at the bottom of the caste ...
  • Preregistration and reproducibility 

   Strømland, Eirik Andre (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Many view preregistration as a promising way to improve research credibility. However, scholars have argued that using pre-analysis plans in Experimental Economics has limited benefits. This paper argues that preregistration ...
  • Prestasjonslønn og kjønn 

   Berntsen, Vegar (Master thesis, 2012-06-01)
   Denne oppgaven ser på sammenhengen mellom prestasjonslønn, innsats og kjønn. Nærmere bestemt så er vi interessert i å studere hvorvidt en prestasjonslønnreform vil medføre økt innsats blant de sysselsatte i en bedrift. Vi ...