• Arbeidsledighet og skilsmisse - en empirisk analyse 

   Svalestad, Stein (Master thesis, 2008-11-30)
   I denne oppgaven har jeg sett på om arbeidsledighet øker skilsmissesannsynligheten. For å redusere endogenitetsproblemet som kan eksistere som følge av at det gjerne ikke er tilfeldig hvem som blir arbeidsledige, brukes ...
  • Differential Information Economies and Incomplete Markets 

   Pronin, Kira (Master thesis, 2008-05-26)
   In a pure exchange economy with differential information, there may be ex-post Pareto-dominant core allocations which are not attainable as Rational Expectations Equilibria because of information verifiability issues. On ...
  • En likevektsmodell med det nye pensjonssystemet 

   Dysvik, Erlend Sætre (Master thesis, 2008)
   I denne oppgaven formulerer og løser vi en flerperioders overlappende generasjonsmodell, med endogent arbeidstilbud, konsum og pensjonsuttak, gitt det nye pensjonssystemet. Vi gjør dette med sikte på å analysere hvordan ...
  • Forskjeller i utdanningsnivå blant innvandrere i Norge 

   Aarseth, Ragnhild Brevig (Master thesis, 2008)
   Gjennom denne empiriske analysen gjør jeg rede for forskjeller i utdanningsnivå blant innvandrerbefolkningen i Norge, og sammenligner disse forskjellene med utdanningsnivå hos de uten innvandrerbakgrunn. Det blir også ...
  • Four essays in international trade: Trade flows in food products 

   Straume, Hans-Martin (Doctoral thesis, 2015-10-26)
   This thesis consists of four essays within the field of international trade economics, as well as an introduction chapter. All four papers are empirical studies of trade flows in food products using transaction data. The ...
  • Globalisering og arbeidsmarkedet: En empirisk analyse av offshoring og etterspørsel etter ulike typer arbeidskraft 

   Birkeland, Sigurd Elvbakken (Master thesis, 2008)
   Offshoring er for høyinntektsland antatt å føre til relativt høyere etterspørsel etter kompetent arbeidskraft. Dette forholdet er blitt undersøkt for en rekke vestlige land, og denne oppgaven forsøker å analysere sammenhengen ...
  • The impact of wealth and female autonomy on fertility decisions in Nepal: an econometric analysis 

   Gudbrandsen, Njård Håkon (Master thesis, 2010-06-01)
   The last fifteen years, the fertility rate in Nepal has declined significantly. In the same period, the country has, despite political unrest and a civil war, experienced economic growth. Nepal has, contrary to its neighboring ...
  • Intergenerational Income Mobility and Family Dissolution 

   Rieck, Karsten Marshall Elseth (Master thesis, 2008-06-02)
   This study examines the intergenerational income mobility between intact families and families disrupted due to divorce or parental death. The data samples consist of children born in 1960 and 1970 along with their biological ...
  • Konsekvenser ved utsettelse av klimatiltak 

   Skjellevik, Cecilie (Master thesis, 2008-06-02)
   I dette arbeidet ser jeg nærmere på ulike konsekvenser ved å utsette klimatiltak, som har til formål å redusere CO2-utslipp. Jeg bruker en økonomisk vekstmodell med integrert miljøsektor, kalt DICE-modellen, for å svare ...
  • Kyoto and Beyond: How the banking rule affects emission, cost and price 

   Kvamme, Lars (Master thesis, 2008-05-20)
   In this thesis I investigate numerically how three different scenarios of a Post-Kyoto agreement for the commitment period 2013-2017 affect the overall emission abatement, the cost of compliance and the price for emission ...
  • Mikrokreditt- hvem får lån og hvorfor? 

   Lunde, Andreas (Master thesis, 2008)
   Oppgavens problemstilling er: hvem får mikrokreditt og hvorfor? Gjennom at personer har forskjellige karakteristikker diskuterer vi teori og analyserer datasett fra to regioner i Bangladesh for å kunne trekke konklusjoner ...
  • Monetary Policy and Asset Prices ‘an introduction to the literature’ 

   Børdal, Vegard (Master thesis, 2007-12-03)
   How should monetary policy respond to asset price fluctuations? The vast literature concerning this area of economics does not provide unambiguous recommendations. This thesis serves as a review of the prominent models ...
  • Norwegian Physician Market Policy 

   Brenne, Are-Harald (Master thesis, 2007)
   I discuss what the government can do and hasdone to reach its equity-oriented policy targetsconcerning the geographical distribution ofphysicians in the municipality health service.Current policies has been inadequate to ...
  • Ny pensjonsordning – analysert ved hjelp av generasjonsregnskapsanalyse 

   Tjøstolvsen, Espen Rørvik (Master thesis, 2008-06-02)
   Denne masteroppgaven søker å belyse hvor store statens fremtidige pensjonsforpliktelser vil bli, og om innføring av ny folketrygd vil hjelpe til å redusere de fremtidige pensjonsforpliktelsene. For å besvare problemstillingen ...
  • Prising av opsjoner ved lineær programmering 

   Halvorsen, Trond Arne (Master thesis, 2007)
   En opsjon er en rettighet til å kjøpe eller å selge et underliggende verdipapir til en avtalt pris, på et bestemt tidspunkt i fremtiden. Å investere i opsjoner er et relativt nytt fenomen i Norge, og interessen for hvordan ...
  • Regionale forskjeller i inntektsmobiliteten mellom generasjoner. 

   Stavnes, Christine Løvaas (Master thesis, 2008)
   Denne masteroppgaven skal kartlegge om det er regionale forskjeller i inntektsmobiliteten mellom generasjoner i Norge. Til den empiriske analysen i oppgaven vil jeg bruke statistikkverktøyet Stata. Datasettet som blir brukt ...
  • Rising import shares from China: How does it affect the Norwegian economy? 

   Tjønn, Kristina Håvås (Master thesis, 2007)
   This paper evaluates the theoretical and empirical evidence on the question of whetherChinese import has an effect on the import level and inflation level in Norway. In terms ofempirical evidence a fixed effect estimation ...
  • Sosialhjelp, fungerer den som en midlertidig hjelp til selvforsørgelse? - En økonometrisk paneldatanalyse 

   Sandberg, Sigbjørn (Master thesis, 2008-12-01)
   Oppgaven utforsker bestemmelsesfaktorer for mottak av sosialhjelp med en spesiell vekt på dynamiske forhold. Til formålet benyttes et paneldatasett fra FD- Trygd som inneholder informasjon om den norske arbeidsføre ...
  • Spatial Variation in Housing Prices: Econometric Analyses of Regional Housing Markets 

   Osland, Liv (Doctoral thesis, 2008-06-12)
   This thesis consists of six empirically-based papers. Collectively, the papers contribute to theunderstanding of the spatial variation in housing prices within regional housing markets. Themain ambitions have been to ...
  • Tid som handelskostnad: En økonometrisk tilnærming 

   Hanson, Hans-Petter (Master thesis, 2007)
   Time does not mean that much to me, it might be one o'clock or it might be three" Mick Jagger. Med utgangspunkt i dette sitatet tar denne oppgaven for seg en økonometrisk analyse av hvordan ulike mål på tid som kostnad ...