• Bankers rolle i en økonomi og behovet for offentlige inngrep 

   Molland, Endre Brodahl (Master thesis, 2010-06-01)
   I denne oppgaven prøver jeg først å vise bankers rolle som et finansielt mellomledd i en økonomi og argumentere for eksistensgrunnlaget. Jeg forklarer hvordan asymmetrisk informasjon skaper markedssvikter som rettferdiggjør ...
  • Bankers utlånspolitikk over konjunkturene - en analyse av optimalitet fra et foretaksøkonomisk synspunkt 

   Hærem, Eirik Fjellså (Master thesis, 2009-09-01)
   Det er velkjent at bankene fører en medsyklisk utlånspolitikk over konjunkturene, blant annet ved å redusere egenkapitalkravet til sine låntakere i en langvarig høykonjunktur, og stramme inn i nedgangstider. Dette er opplagt ...
  • Behandlingsforsikring og etterspørsel etter helsetjenester 

   Veberg, Jens Thomas (Master thesis, 2009-10-22)
   Denne masteroppgaven innledes med å presentere den norske helsetjenesten, dens organisering og hvilke rettigheter pasienter har i tilknytning til bruk av helsetjenesten. Videre gjøres det rede for det private markedet for ...
  • Betalingskortsystem og formidlingsgebyr 

   Hess, Eirik Lothe (Master thesis, 2010-05-15)
   Et betalingskortmarked er tosidig. Tosidige markeder skiller segfra vanlige markeder, blant annet ved at det må eksisteresimultan etterspørsel fra agenter i to uavhengige brukergrupperfor at en transaksjon skal finne sted. ...
  • Bønders tilpasning i arbeidsmarkedet 

   Holgersen, Lars Petter (Master thesis, 2000)
   Målet med oppgaven er å finne faktorer som påvirker bønders valg i arbeidsmarkedet, dvs. skal han drive som fulltidsbonde, deltidsbonde eller slutte som bonde. Analysen ble gjennomført ved hjelp av økonometrisk metode, og ...
  • De baltiske staters valg av valutakursregimer 

   Sjursen, Helge (Master thesis, 2006)
   Hensikten med denne oppgaven er å beskrive en del sentrale problemstillinger i forbindelse med at enkelte sentral- og østeuropeiske land (CEEC) skulle gjennomgå en overgang fra planøkonomi til markedsøkonomi (transition ...
  • Do non-enforceable contracts matter? Evidence from an international lab experiment 

   Cappelen, Alexander Wright; Hagen, Rune Jansen; Sørensen, Erik Øiolf; Tungodden, Bertil (Peer reviewed; Journal article, 2014-03)
   Many verifiable contracts are impossible or difficult to enforce. This applies to contracts among family and friends, contracts regulating market transactions, and sovereign debt contracts. Do such non-enforceable contracts ...
  • Ein jamvektsmodell for pensjonsreformen 

   Husabø, Eilert (Master thesis, 2009-08-31)
   Denne oppgåva analyserer følgene av pensjonsreformen i ein overlappande generasjonsmodell, med eitt representativt individ i kvar kohort. Økonomien er delt inn i ein hushaldssektor, ein produksjonssektor og offentleg sektor. ...
  • Empowerment and Poverty Alleviation: Effects on Targeting Women in Developing Countries 

   Gundersen, Anders Sunnås (Master thesis, 2009-12-01)
   In this thesis I assess the problems and solutions microfinance institutions face when entering a rural credit market characterized by information asymmetry and low degree of enforcement possibilities. Bangladesh and the ...
  • En generasjonsregnskapsanalyse for de helserelaterte trygdeytelsene 

   Syversen, Eirik (Master thesis, 2008)
   Oppgaven tar for seg genereringen av generasjonsregnskap og benytter metoden på de helserelaterte trygdeytelsene. Gitt data og antakelser benyttet i oppgaven finner jeg at staten fører en langsiktig balanser finanspolitikk ...
  • En konkurranseøkonomisk analyse av ulike motiver for å bruke en kategorikaptein. 

   Hartveit, Knut Johannes Liland (Master thesis, 2016-06-01)
   Denne masteroppgaven er en teoretisk gjennomgang av kategorikapteinordningen. En kategorikaptein er en produsent som blir valgt til å hjelpe til med kategoristyring for en bestemt produktkategori. Det innebærer at den ...
  • Essays on the inefficiency of Norwegian agricultural policy 

   Gaasland, Ivar (Doctoral thesis, 2010-09-22)
   Paper V: Modelling farmers’ labour supply in agricultural models:Micro-based research on farm households’ allocation of time suggests that farm labour ispartially sector-specific, i.e., that reallocation of farm labour as ...
  • A flying start? Maternity leave benefits and long-run outcomes of children 

   Carneiro, Pedro; Løken, Katrine Vellesen; Salvanes, Kjell Gunnar (Peer reviewed; Journal article, 2015-04)
   We study a change in maternity leave entitlements in Norway. Mothers giving birth before July 1, 1977, were eligible for 12 weeks of unpaid leave, while those giving birth after that date were entitled to 4 months of paid ...
  • Fordeler og ulemper med internasjonal kvotehandel - en numerisk analyse 

   Johnsen, Ola Roth (Master thesis, 2009-09-01)
   Denne oppgaven utforsker numerisk hvilken virking kvotehandel har på utslipp av karbon når aktørene styres av sin egeninteresse. Det er velkjent at kvotehandel gjør at kostnadene til utslippsreduksjon på marginen blir lik ...
  • Fornybar energi: Metoder og virkemidler 

   Nilsen, Trond Hartvedt (Master thesis, 2003)
  • Handelseffekter ved innføring av "Implementing Recommendations of the 9/11 Commission Act of 2007". 

   Jåstad, Lene (Master thesis, 2009-12-01)
   I denne oppgaven forsøker jeg å finne ut hvilke handelseffekter en innføring av "Implementing Recommendations of the 9/11 Commission Act of 2007" vil medføre. Det kan tenkes at en innføring av denne loven vil kunne føre ...
  • Kan bistandsvolatilitet være positivt? 

   Gilhus, Ingjerd Sælid (Master thesis, 2010-06-15)
   I denne oppgaven ser jeg på om volatilitet i bistand kan ha positive innvirkninger på bistandseffektivitet og økonomisk utvikling. Tidligere litteratur fremstiller i hovedsak volatilitet i bistand som negativt, men dette ...
  • Kollektivt eller individuelt salg av TV-rettighetene for norsk Tippeliga 

   Bjørsvik, Rikard (Master thesis, 2010-06-01)
   I denne oppgaven har jeg foretatt en teoretisk rammefremstilling av det norske TV-markedet, med fokus på direkteoverføring av sportsarrangementer. Med utgangspunkt i den aktuelle rammefremstillingen, vil jeg gjennom en ...
  • Konsekvenser av manglende kystlinje: En casestudie av Rwanda og Burundi 

   Andersen, Mads (Master thesis, 2010-05-31)
   I dag er det 44 land i verden som ikke har direkte tilgang til havet og derfor er kategorisert som land uten kystlinje (LUK). Konsekvensene av ikke å ha tilgang til havet kan være store, men omfanget av dette kan være ...