Show simple item record

dc.contributor.authorRønnestad, Lise-Karin Hoddevikeng
dc.date.accessioned2015-07-01T13:46:28Z
dc.date.available2015-07-01T13:46:28Z
dc.date.issued2015-05-15
dc.date.submitted2015-05-15eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/10113
dc.descriptionRevised version: Spelling errors corrected
dc.description.abstractAdapted education is a concept which over recent years has received gradually more attention in Norway. Facilitating adapted education towards both individual learners and classes is definitely a teacher challenge. Being an English teacher, I take a special interest in English teaching as seen from a learner perspective. The aim of this study is to explore how a group of learners understand the concept of adaptation, and to what extent they experience adapted education in English. This thesis has a sociocultural approach to learning, and is meant to contribute to the development of a theoretical framework for adapted English teaching in Norway. This is based on developing adaptation categories, meant to characterise potential features of English adaptation. The current study is linked to 10th grade learners, and a number of 82 respondents from three different lower secondary schools have participated. This is a mixed methods study, combining a quantitative questionnaire survey with qualitative research interviews. The 82 informants all responded to the questionnaire, after which eight of the respondents were chosen for additional research interviews. The results indicate the majority of informants being satisfied with their English education, finding that it suits them well. However, they do not seem to be very familiar with the concept of adapted education, mainly associating this with weaker learners needing extra help. The findings concerning the categories developed in this study, indicate that within English education, there may be a need for further adaptation. There seems to be a lack of variation, and further a tendency of high textbook reliance. Increased learner involvement and more focus on language learning strategies are also examples of potential English adaptation. The results further indicate that some of the more able learners experience adapted education only to a small extent. Regarding EFL adaptation, this seems to be one of several future challenges.en_US
dc.description.abstractTilpassa opplæring er eit omgrep som har fått stadig aukande merksemd i norsk skule dei seinare åra. For lærarar ligg det ei stor utfordring i å tilpasse opplæringa til både elev og klasse på best mogleg måte. Som engelsklærar finn eg det særleg interessant å prøve å sjå engelskundervisninga frå elevane sitt perspektiv. Målet med studien er å granske korleis ei gruppe elevar oppfattar omgrepet tilpassa opplæring, og i kva grad dei opplever å få tilpassa opplæring i engelsk. Studien tek utgangspunkt i eit sosiokulturelt læringssyn, og er meint som eit bidrag til å utvikle eit teoretisk rammeverk for tilpassa opplæring i engelsk. Dette er gjort ved å utarbeide døme på moglege kategoriar som kan høve som delar av ein slik modell. Oppgåva er knytt til elevar på 10. trinn, og totalt 82 elevar frå tre ulike skular har delteke i studien. Metodane som er nytta er kvantitative spørjeskjema kombinert med kvalitative forskingsintervju. Alle dei 82 elevane svarte på spørjeskjemaet, medan åtte av desse elevane deretter vart valde ut til å bli intervjua i tillegg. Resultata viser at fleirtalet av elevane som deltok i studien er nøgde med engelskundervisninga dei får, og opplever at den passar dei. Samstundes kan det verke som om tilpassa opplæring ikkje er eit omgrep dei er godt kjende med, men noko dei først og fremst assosierer med elevar som har behov for ekstra hjelp i faget. Kategoriane som er utarbeidde i samband med studien indikerer at engelskopplæringa på nokre område truleg kan tilpassast noko meir. Dette kan til dømes vere gjennom større grad av variasjon, og kanskje ved å redusere noko på bruken av læreboka? Auka elevmedverknad og meir bruk av ulike språklæringsstrategiar er andre døme på kva som kan bidra til auka tilpassa opplæring i engelsk. Resultata i studien indikerer vidare at ein del av dei flinkaste elevane ikkje opplever tilpassa engelskundervisning i særleg grad. Dette er ei av mange utfordringar innanfor tilpassa opplæring i engelsk.en_US
dc.format.extent2534282 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isoengeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectAdapted educationeng
dc.subjectEFL adaptationeng
dc.subjectEFL classroom experienceseng
dc.subjectLearner perspectiveeng
dc.subjectTilpasset opplæringno
dc.titleAdapted Education in English. A Study of EFL Classroom Experiences from a Learner Perspectiveeng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMaster
dc.description.localcodeVID-MAUENG
dc.description.localcodeENGMAU650
dc.subject.nus711124eng
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010::Engelsk språk: 020
fs.subjectcodeENGMAU650


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record