• Dommeravhør og observasjon av barn 

      Hagen, Kristin Vilde Ronold (Master thesis, 2010-05-31)
      Problemstilling er hvilke utfordringer dommeravhørsordningen og observasjonsordingen reiser. Utfordringene relaterer seg til barnets og siktedes rettssikkerhet. Masteroppgaven tar for seg reglene i straffeprosessloven, ...