• Manglande samtykkekompetanse som vilkår for tvang i psykisk helsevern 

      Sandvoll, Anna Vattekar (Master thesis, 2019-07-17)
      Avhandlinga tek føre seg nytt vilkår i psykisk helsevernlova §§ 3-2, 3-3 og 4-4 som slår fast at pasienten må «mange samtykkekompetanse» for å underleggjast tvang. Vilkåret medfører ein nektingsrett for pasientar med ...