• Føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 første punktum 

      Weisser, Vilde (Master thesis, 2021-06-07)
      Oppgaven søker å svare på spørsmålene om hvilke virkninger føre-var-prinsippet har for forvaltningens håndtering av usikkerhet og når prinsippet kommer til anvendelse. Prinsippet drøftes først fra et teoretisk perspektiv. ...