• Kapitalvarebegrepet for fast eiendom 

      Askeland, Magnus (Master thesis, 2019-06-18)
      Oppgaven tar for seg kapitalvarebegrepet for fast eiendom i norsk rett, med utgangspunkt i legaldefinisjonen av "kapitalvarer" i merverdiavgiftslovens § 9-1 annet ledd, bokstav b. Det gis en inngående gjennomgang av vilkårene ...