Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAlver, Øyvindeng
dc.contributor.authorBretteville-Jensen, Anne Lineeng
dc.contributor.authorKaarbøe, Oddvar Martineng
dc.date.accessioned2015-07-17T07:53:53Z
dc.date.available2015-07-17T07:53:53Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.isbn82-7171-258-6
dc.identifier.issn1502-8178
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/10154
dc.description.abstractHovedvekten i rapporten er lagt på å undersøke hvordan behandlingen for rusmiddelmisbrukere er organisert og finansiert etter at de regionale helseforetakene (RHF) overtok det tidligere fylkeskommunale ansvaret for rusbehandlingsfeltet 01.01.04. Rapporten er ikke en evaluering av rusreformen, men vil kunne gi viktige grunnlagsdata til slikt bruk. Gjennomgang av innsamlede data viser enkelte regionale forskjeller i organiseringen av de 32 offentlige og 42 private rusbehandlingstiltak som er omfattet av reformen. Helse Midt-Norge RHF er det eneste av de regionale foretakene som har opprettet et eget helseforetak (HF) for rusbehandling (Rusbehandling Midt-Norge HF). Hos de øvrige er tiltakene stort sett organisert under de helseforetak de geografisk tilhører. Relevante dokument i saken viser at de samme argument som er brukt av enkelte RHF mot opprettelse av eget rusforetak er brukt av Helse Midt-Norge for en slik opprettelse. Fylkeskommunene hadde to hovedtyper avtaler med private tiltak; avtale om oppkjøp av et gitt antall plasser og avtale om driftstilskudd. Etter overtakelsen har RHF'ene trådt inn i fylkeskommunenes del av avtalene, men de har opptrådt ulikt i forhold til forlengelse/fornyelse av disse. Helse Øst RHF har eksempelvis sagt opp alle løpende avtaler med de private, for så å legge ut et tilsvarende behandlingsomfang for offentlig anbud. Dette har vakt diskusjon fordi næringsministeren midlertidig unntok feltet fra anskaffelsesregelverket som gjelder i det offentlige. Samlet sett har RHF'ene fått overført 1,423 milliarder kroner til rusbehandling i 2004. Fordelingen mellom de fem regionene medfører at Helse Øst får 417 per capita mens eksempelvis Helse Midt-Norge får 182 kroner per capita. Dersom Hagen-utvalgets innstilling hadde blitt lagt til grunn for fordelingen, viser våre beregninger at dette ville medført vesentlige forskyvninger mellom regionene. Helse Øst og Helse Sør måtte da ha gitt fra seg midler til de øvrige regionene. Midlene som ble overført til de regionale helseforetakene som følge av rusreformen var ikke øremerkede, men med enkelte unntak ser det ut til at RHF'ene har overført tilsvarende beløp til behandlingstiltakene. Helse Vest har imidlertid unntatt disse overføringene fra offentligheten. Det er verdt å merke seg at regnskapsrutinene og uklarheten i hva de enkelte helseforetakene skal rapportere, trolig vil medføre at det vil bli vanskelig å undersøke om pengene brukes til rusbehandling. Føringen av utgifter til rus i HF'ene for 2002 og 2003 er mangelfull. Henvisningsrutinene til behandling for rusmiddelproblemer ble også endret i rusreformen. Nå kan også helsetjenesten, og ikke bare sosialtjenesten som tidligere, henvise til slik behandling. Det var forventet at antall henvisninger ville øke som følge av endringen. Vi har vært i kontakt med enkelte offentlige og private tiltak, samt private tiltak uten avtale. Erfaringen fra disse var noe blandet, men med en hovedtendens i retning av økt antall henvendelser for de to første kategoriene og et redusert antall henvendelser for sistnevnte kategori. Landets syv kompetansesentre fikk endret vertstilknytning som følge av reformen. De står nå i en mellomfase der deres videre organisasjonsmessige tilknytning og finansiering er under vurdering. Det er ventet at situasjonen vil bli avklart i løpet av 2005.en_US
dc.description.abstractThis report gives an account of a study of the restructured organization and funding of alcohol and drug abuse treatment after responsibility for their provision was transferred from the county authorities to five Regional Health Authorities (RHF), on January 1, 2004. The report does not evaluate the reform, but it does present key data that subsequent evaluations may find useful. A review of the assembled data show certain regional differences in approach to the organization of the 32 public and 42 private treatment centres covered by the reform. Only Helse Midt-Norge RHF (the Central Norway Regional Health Authority) has set up a dedicated Health Authority (HF) for alcohol and drug abuse treatment. The other four incorporate the services under the local Health Authorities covering somatic and psychiatric specialised health services. Relevant documents show that certain Regional Health Authorities that opposed to set up a dedicated Health Authority for alcohol and drug abuse treatment used the same arguments that the Central Norway Regional Health Authority used in favour of it. The county authorities had basically two types of contracts with privatetreatment centres: 1) a purchase agreement for a specified number of places, and 2) an operating grant agreement. The reform means that the Regional Health Authorities have taken over the role of the county authorities regarding these contracts, though they are not necessarily consistent regarding contract extensions and/ or renewals. For instance, Helse Øst RHF (Eastern Norway Regional Health Authority) has terminated all current contracts with private treatment centres, and invited tenders for the same standard and volume of services. This has been debated because the Minister of Trade and Industry had temporarily given an exception to this area from procurement regulations for public entities. A total of NOK 1.423 billion was allocated to the Regional Health Authorities for alcohol and drug treatment in 2004. The allocation formula gave NOK 417 per capita for Helse Øst RHF and NOK 182 for Helse Midt-Norge. Our estimates show that had the formula recommended by the Hagen Commission been adopted, allocations would have looked quite different, with Helse Øst and Helse Sør (Southern Norway Regional Health Authority) conceding funds to the other regions. The money alcohol and drug treatment reform is not ring-fenced, though apart from minor exceptions, the Regional Health Authorities have redeployed corresponding sums to the treatment centres. Helse Vest (Western Norway Regional Health Authority) however, has not made the use of these transfers publicly available. It is worth noting that accounting procedures and uncertainty about the precise nature of the documentation Health Authorities need to submit will probably make it difficult to determine whether the money is spent on alcohol and drug treatment. The manner in which expenses for 2002 and 2003 were recorded by the Regional Health Authorities is insufficient. Referral procedures for treatment were also affected by the reform. In addition to the social services, the health services now have referral powers. It was anticipated that the reform would result in a rise in referrals. We have been in contact with a number of treatment centres included in the alcohol and drug treatment reform, as well as private treatment centres without a contract with the Regional Health Authorities. Although they offer slightly disparate accounts, there appears to have been a general rise in referrals to the first category, and a drop to the latter. The reform also affected the incorporation of Norway’s seven resource centres in the field of alcohol and drug problems. They are at a transitional stage, their organizational affiliation and funding are expected to be clarified in 2005.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherStatens institutt for rusmiddelforskning og Program for helseøkonomi i Bergeneng
dc.relation.ispartofseriesSIRUS rapport; 2/2004en_US
dc.relation.urihttp://www.sirus.no/filestore/Import_vedlegg/sirusrap.2.04.pdfen_US
dc.titleRusreformen - noen grunnlagsdata om organisering og finansieringeng
dc.title.alternativeRusreformeneng
dc.typeResearch reporten_US
dc.date.updated2015-01-29T13:17:51Zen_US
dc.description.versionpublishedVersion
dc.rights.holderCopyright SIRUSen_US
dc.identifier.cristin329673


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel