• Begrepsforståelse i matematikkfaget 

   Vinnes, Eivind Ole (Master thesis, 2014-05-30)
   Intensjonen med denne oppgaven er å kunne gi en vurdering av hvilke matematiske basiskunnskaper elevene som begynner på videregående har og gi noen forslag til hva som kan gjøres for å forbedre undervisningen
  • Elevers holdninger til matematikk i videregående skole 

   Ludvigsen, Gerd Anne (Master thesis, 2016-06-01)
   Målet med oppgaven har vært å få en dypere innsikt og mer kunnskap om elevers holdninger til matematikken på et høyere nivå i videregående skole. Ut fra et sosialkonstruktivistisk perspektiv har fokus vært rettet mot ...
  • Elevers roller i matematikksamtale 

   Holter, Tove Annette (Master thesis, 2017)
   Masteravhandlingen "Elevers roller i matematikksamtale" handler om hva slags roller elever har når de samtaler om matematikk med andre elever. Formålet med studien er å få en større forståelse for hvordan elever i videregående ...
  • Geometric rough paths on infinite dimensional spaces 

   Grong, Erlend; Nilssen, Torstein; Schmeding, Alexander (Journal article; Peer reviewed, 2022)
   Similar to ordinary differential equations, rough paths and rough differential equations can be formulated in a Banach space setting. For α ∈ (1/3,1/2), we give criteria for when we can approximate Banach space-valued ...
  • "Jeg har aldri jobbet så mye som nå, og så får jeg en treer, liksom?" - En studie av elevers læringsstrategier og overgangsvansker i møte med Matematikk 1T 

   Bratlie, Aleksander Willatz (Master thesis, 2016-11-20)
   Denne masteroppgaven handler om de elevene som ved overgangen fra ungdomsskolen til videregående skole opplever møtet med matematikkurset 1T som spesielt vanskelig. Elevene jeg studerer har på papiret et godt utgangspunkt ...
  • Matematikk i kjemi. Hva er så vanskelig? 

   Fardal, Aina Elisabeth (Master thesis, 2018-06-20)
   I denne masteroppgaven har matematikk i kjemi hatt hovedfokus. Følgende forskningsspørsmål har vært grunnlag for arbeidet: • Med utgangspunkt i matematikkemner som kreves i kjemi, hvilke matematikkoppgaver viser flest ...
  • Nivådeling i matematikk på ungdomsskolen - en kvalitativ undersøkelse 

   Tindeland, Anita (Master thesis, 2012-05-30)
   I Kunnskapløftet, K06, legges det stor vekt på tilpasset opplæring til hver enkelt elev. Flere ungdomsskoler har innført nivådeling i matematikk som et tiltak for å imøtekomme dette kravet. I Norge står enhetsskoletanken ...
  • Visualisering og konkretisering av omdreiningslegemer ved bruk av Geogebra 3D og 3D-printer 

   Bakken, Vibeke Synøve (Master thesis, 2017-07-26)
   Digital programvare og digitale verktøy er i stadig utvikling, og matematiske programmer, som for eksempel Geogebra, gir oss mulighet til å visualisere matematikk på en enklere og raskere måte enn tidligere, både gjennom ...
  • Vurdering for læring i matematikk - vurderingspraksis i 1YT i to klassar på elektrofag 

   Årdal, Jill Berit (Master thesis, 2016-05-31)
   Denne oppgåva handlar om formativ vurdering i matematikk. I problemstillinga spør ein etter i kva grad kapittel- og lekseprøver i 1YT har ein formativ funksjon for elevar på elektrofag. Ein skil mellom formål og funksjon ...