Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHøidal, Silje Bjørnarå
dc.date.accessioned2016-06-14T08:30:04Z
dc.date.available2016-06-14T08:30:04Z
dc.date.issued2016-05-15
dc.date.submitted2016-05-15eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/12107
dc.description.abstractDenne masteroppgaven tar for seg iscenesettelsen av familieidealet i amerikanske "suburbia" referert til som "the suburban ideal" i litterær fremstilling, i de amerikanske romanene Revolutionary Road skrevet av Richard Yates i 1961 og The Corrections av Jonathan Franzen fra 2001. Til tross for førti år mellom publikasjonene ser vi fremtredende likheter i måten å kritisere dette familieidealet. Oppgaven forsøker å "gå etter" kritikken helt konkret ved å bruke rammeverket "site- specific performance" opprinnelig fra samtidskunst, som jeg bruker som verktøy i litteraturen. Ved å lese det prototypiske familiehjemmet, "the suburban home," som en "performance site," hvorav stuen, stolen, og bordet blir lest som fokuserte performance sites, vil vi få frem måten romanene kritiserer idealet, ved å identifisere det som ligger under overflaten av iscenesettelsen. Her identifiseres fenomenet kjedsomhet og dets effekter, samt "sentimental dispossession" som tilsier en slags emosjonell fattigdom som følge av investering og tiltro til materiell velstand og "det gode liv." Jeg argumenterer at iscenesettelsen av "the suburban ideal" krever en "performance of normal" som igjen krever å bli lest gjennom en institusjonell modell av site (som er en av de tre modellene introdusert i Miwon Kwon sin bok One Place After Another), men som blir utfordret av romanenes insistering på å lese the performance sites gjennom en annen modell, nemlig "the discursive site." Gjennom denne utradisjonelle og ekspanderende modellen blir selve effektene av kjedsomhet og "sentimental dispossession" lest som en site, mulig gjennom en modifisering av stuen, stolen og bordet. Denne modifiseringen skjer ved hjelp av motparten av the "performance of normal," anormale presentasjoner eller "abnormal performances," som forstyrrer og avbryter iscenesettelsen av idealet. Hvert av de to kapitlene i oppgaven tar for seg hver sin roman. Kapittel 1 dedikert til Yates sin roman viser hvordan iscenesettelsen av idealet fortsetter å "leve" i det prototypiske familiehjemmet i litteraturen, men at det til stadig blir forstyrret. Vi tar for oss stuen som performance site og ser hvordan hovedkarakterene April og Frank Wheeler går i hver sin retning: den ene tilpasser seg reglene til idealet, mens den andre går imot, grunnet en løsrivelse fra en stedsorientert identitet. Kapittel 2 tar for seg stolen og bordet som performance sites og går i dybden på kjedsomhet som et fenomen, samt måten den franske filosofen Gaston Bachelard leser huset og dets rom og interiør som poetiske bilder i bevisstheten. Franzens roman viser også en tendens til løsrivelse fra en stedsorientert identitet, og i bunn og grunn en motstand til iscenesettelsen av idealet gjennom en humoristisk og samtidig seriøs beskrivelse av to katastrofale familiemiddager.en_US
dc.description.abstractThis thesis will look at the literary presentation of the staging of the suburban ideal" in the American novels Revolutionary Road written by Richard Yates in 1961 and The Corrections by Jonathan Franzen from 2001. Despite the forty-year gap between their publications, there are striking similarities in their critique of this family ideal. The thesis seeks to identify this critique explicitly through the lens of site-specificity" taken from the discourse of contemporary art, which I will use as chief approach in the literary analyses. In reading the prototype suburban home as a performance site", with focus on the living room, the chair, and the table as specific performance sites, we shall see the ways the novels critique the ideal by identifying what lies beneath the surface of its staging. Here, we identify the phenomenon of boredom and its effects, as well as sentimental dispossession" signifying the state of being impoverished by emotional investment in homeownership and the so-called good life." I argue that the staging of the suburban ideal demands a performance of normal" which in turn insists to be read as an institutional site (one of the three models introduced by Miwon Kwon in her book One Place After Another), but is challenged by the novels insistence on another lens to read the performance sites, namely the discursive site. This untraditional and expanding model takes the effects of boredom and sentimental dispossession" as sites," possible through a modification of the living room, the chair and the table. This modification occurs by means of the counterpart to the performance of normal," being abnormal performances," disturbing and interrupting the staging of the ideal. Each chapter explores the respective novels. Chapter 1, devoted to Yates' novel, shows how the staging of the ideal continues to live" in the prototype suburban home of literary presentation, though persistently interrupted. We will take the living room as a performance site and look at how the protagonists April and Frank Wheeler take different courses of direction: one conforms to the ideal, while the other resists conformity in a detachment from a place-bound identity. Chapter 2 examines the chair and the table as performance sites, offering an in-depth exploration of boredom as a phenomenon, and the way the French philosopher Gaston Bachelard reads the house, its rooms and interior as poetic images in the consciousness. Franzen's novel reverberates with the tendency to detach oneself from a place- bound identity, and at the bottom line we find a resistance to the staging of the ideal through a rather humoristic but serious depiction of two catastrophic family dinners.en_US
dc.format.extent469365 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isoengeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleStaging the suburban ideal in revolutionary road and the corrections. Performing and disrupting the “Performance of Normal”eng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMaster i Engelsk
dc.description.localcodeMAHF-ENG
dc.description.localcodeENG350
dc.subject.humordfamilielivno
dc.subject.humordIdealiseringno
dc.subject.nus711124eng
dc.subject.keywordfamily idealeng
dc.subject.keywordsuburbiaeng
fs.subjectcodeENG350


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel