Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLode, Sondre
dc.date.accessioned2016-08-17T14:37:01Z
dc.date.available2016-08-17T14:37:01Z
dc.date.issued2016-06-01
dc.date.submitted2016-06-01eng
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/12622
dc.description.abstractIt has been a tradition for practice within professional studies at university and college during the education for a far time. Although there is much research on what characterizes good practice, there has not been researched enough on how practices can help increase the professional competence of students. By focusing on this, we can get a better understanding of the importance of practice, and how to use the practice in other programs to increase students' competence, when they graduate. This study look at the experiences and learning in practice among students who attend to the integrated master programme in aquamedicine, and how practice contributes to the development of professional competence of these students. This is a qualitative study. The data were collected using a focus group interview with six students who go on integrated master programme in aquamedicine, and who had already completed at least one practice period during their studies. The interview was meant to catch students' experiences from practice, and what kind of learning they experienced. All data got collected with audio recordings, and then transcribed and analyzed into categories that could explain how practice contributed to the development. This study suggests that practice is an important arena for learning, and that the practice has a potential to contribute to the development of professional competence. The study shows that practice is good to acquire practical knowledge, often through firsthand experiences of authentic situations. Students also developed expertise in the procedures and methods, which they considered to be important for future employment. Students also expressed that they through practice had increased understanding and better idea of what it means to be a fish health biologist, and the students experienced the development of transferable skills as critical thinking and work ethic.en_US
dc.description.abstractInnenfor profesjonsutdanninger på universitet og høyskole har det i langt tid vært tradisjon for praksis i løpet av utdanningen. Selv om det finnes mye forskning innenfor hva som kjennetegner god praksis, har det allikevel blitt forsket for lite på hvordan praksis kan bidra til å øke den profesjonelle kompetansen hos studenter. Ved å rette fokus mot dette kan vi få en økt forståelse for praksisens betydning, og hvordan man kan bruke praksis i andre utdanninger for å øke studentenes sluttkompetanse når de er ferdig utdannet. Denne studien har som hensikt å se på opplevelser og læring i praksis blant studenter som går på «Profesjonsstudium i fiskehelse», og hvordan praksis bidrar til utvikling av profesjonell kompetanse hos disse studentene. Dette er en kvalitativ studie. Datamaterialet ble samlet inn ved hjelp av et fokusgruppeintervju med seks studenter som går på «Profesjonsstudium i fiskehelse», og som allerede hadde gjennomført minst én praksisperiode i løpet av studiet. Intervjuet hadde som hensikt å fange studentenes erfaringer og opplevelser fra praksis, og hva slags læring de opplevde i praksis. Datamateriale samlet inn som lydopptak, og deretter transkribert og analysert inn i kategorier som var med å forklare hvordan praksis bidrog til utvikling. Denne studien tyder på at praksis ble opplevd som en viktig arena for læring, og at praksis har et potensiale til å bidra til utvikling av profesjonell kompetanse. Studien viser at praksis er bra for å tilegne seg praktisk kunnskap, ofte gjennom førstehåndserfaringer av autentiske situasjoner. Studenten utviklet også kompetanse innenfor prosedyrer og metoder som de anså som viktig for fremtid arbeidsliv. Studentene gav også uttrykk for at de gjennom praksis hadde fått økt forståelse, og bedre inntrykk av hva det vil si å være en fiskehelsebiolog, og studentene opplevde utvikling av overførbare ferdigheter som kritisk tenking og arbeidsmoral.en_US
dc.format.extent927859 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergenen_US
dc.subjectpraksiseng
dc.subjectbiologididaktikkeng
dc.subjectfiskehelseeng
dc.subjectlæringeng
dc.subjectkompetanseeng
dc.titlePraksisens betydning for utvikling av profesjonell kompetanse. En kvalitativ studie på læring i praksis ved Profesjonsstudium i fiskehelseen_US
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeMaster i Biologien_US
dc.description.localcodeMAMN-BIO
dc.description.localcodeBIO399K
dc.subject.nus751999eng
fs.subjectcodeBIO399K


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel