Show simple item record

dc.contributor.authorLosnedal, Tormod Wilson
dc.date.accessioned2016-09-13T14:27:48Z
dc.date.available2016-09-13T14:27:48Z
dc.date.issued2016-05-18
dc.date.submitted2016-05-18eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/12794
dc.description.abstractIn this thesis, by using a comparative case analysis of regional councils Jærrådet and Dalanerådet, I have looked at how the historical development of the two regions may explain why Dalanerådet gradually phased out, while Jærrådet increased their regional influence. This I have done by comparing Norway's political-administrative history, legal history and the local history in Rogaland from back in the 1600s, and then look at how this has affected the current form of cooperation. Furthermore, I have seen this in light of the introduction of the Local Government Act of 1992 and its §27. The goal has been to be able to say something about whether the development of the two regional councils may help explain why §27 is the most preferred section among intermunicipal cooperation throughout the 1990s, until it is observed a flattening and decline in §27 cooperation from the middle of the 2000s. I have done this by building a comprehensive source material using both document analysis and interviews. This material has enabled me to identify specific changes in regional councils from the 1950s until today. Specifically, this is done by means of two analyzes, where I in analysis1 identifies the specific changes in collaborations from the initial phase until today. These changes are explained by using an instrumental and institutional perspective in Analysis 2. One of the things I've found out is that the region's formation in Dalane and Jæren have been important for how collaborations among municipalities there today, and that this forms the background for the institutional framework they are able to build for regional councils. §27-collaborations in the 2000s, primarily changes its organizational structure in light of the legislator's intentions, as part of a controlled development. It is also shown that §27 that paragraph basis, in the long term can lead to a wear", because all decisions depend on equal decisions in all member municipalities councils. This means that §27 eventually becomes unsuitable as a management tool, particularly in connection with tasks that require efficient, instrumental management, such as tasks that involve competition with others on an open market. For Dalanerådet this is part of what contributes to liquidation and reorganization.en_US
dc.description.abstractI denne oppgaven har jeg ved hjelp av en komparativ caseanalyse av regionrådene Jærrådet og Dalanerådet, sett på hvordan den historiske utviklingen i de to regionene kan forklare hvorfor Dalanerådet etter hvert avvikles, mens Jærrådet kan sies å øke sin regionale innflytelse. Dette har jeg gjort ved å sammenstille Norges politisk-administrative historie, juridiske historie og den lokale historien i Rogaland fra tilbake på 1600- tallet, for deretter å se på hvordan dette har påvirket dagens samarbeidsform og -klima. Videre har jeg sett dette i lys av innføringen av kommuneloven av 1992, og lovens §27. Målet har vært å kunne si noe om hvorvidt utviklingen av de to regionrådene kan bidra til å forklare hvorfor §27 blir den mest foretrukne paragrafen blant interkommunale samarbeid utover i 1990- årene, før det observeres en utflating og nedgang i §27-samarbeid fra midten av 2000- årene. Dette har blitt gjort ved å opparbeide meg et omfattende kildemateriale ved bruk av både dokumentanalyse og intervju. Dette materialet har gjort meg i stand til å identifisere konkrete endringer i regionrådene fra 1950- årene og frem til i dag. Konkret er dette gjort med hjelp av to analyser, der jeg i Analyse1 identifiserer de konkrete endringene i samarbeidene fra oppstartsfasen frem til i dag. Endringene blir deretter sett i lys av et instrumentelt og institusjonelt perspektiv i Analyse 2. Noe av det jeg har funnet ut er at regiondanningen i Dalane og på Jæren har vært viktig for hvordan det samarbeides blant kommunene der i dag, og at dette danner bakgrunnen for de institusjonelle rammene de er i stand til å bygge for regionrådene. Samtidig er det slik at §27-samarbeidene i 2000-årene, først og fremst endrer organisasjonsform på bakgrunn av lovgivers intensjoner, som en del av en styrt utvikling. Det blir også vist til at §27 som paragrafgrunnlag, på lang sikt kan lede til en slitasje på samarbeidet, fordi alle beslutninger avhenger av like vedtak i alle medlemskommunenes kommunestyrer. Det innebærer at §27 etter hvert blir uegnet som styringsverktøy, og da spesielt i forbindelse med oppgaver som krever effektiv, instrumentell styring, for eksempel oppgaver som innebærer konkurranse med andre på et åpent marked. For Dalanerådet er blant annet dette en del av det som bidrar til avvikling og reorganisering.en_US
dc.format.extent1849266 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectregionrådeng
dc.subjectkommuneloven §27eng
dc.subjectregionereng
dc.subjectRogalandeng
dc.titleEndringer i interkommunale samarbeidsformer - regionråd for fall? - En historisk komparativ casestudie av to regionråd i Rogaland (1950-2015)eng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMaster i Region og regionalisering
dc.description.localcodeMAHF-REG
dc.description.localcodeREG350AHKR60
dc.subject.nus713999eng
fs.subjectcodeREG350AHKR60


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record