Show simple item record

dc.contributor.authorBjordal, Fred Rune
dc.date.accessioned2016-10-07T09:50:49Z
dc.date.available2016-10-07T09:50:49Z
dc.date.issued2016-05-18
dc.date.submitted2016-05-18eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/12952
dc.description.abstractAn important object for the Norwegian lower-secondary school is to stimulate the development of identity (Utdanningsdirektoratet, 2013). This master thesis investigates and discuss which pupil identities that are salient in a selection of policy documents concerning Norwegian basic education. Further, the thesis examines how discourses negotiate the definition of these pupil identities. In other words, this study focus on the construction of pupil identity in educational policy documents. The point of departure for this study is social constructionism, and with this perspective a selection of white papers (reports to the Storting) from the last 15 years is analysed. The five documents which make up this selection is «Kultur for læring» [Culture for Learning] (St. meld. 30 2003-2004, 2004), « og ingen sto igjen - Tidlig innsats for livslang læring» [Early Intervention for Lifelong Learning] (St. meld. 16 2006-2007, 2007), «Internasjonalisering av utdanninga» [Internationalisation of Education in Norway]» (St. meld. 14 2008-2009, 2009), «Motivasjon - Mestring - Muligheter» [not translated] (Meld. St. 22 2010-2011, 2011) og «På rett vei - Kvalitet og mangfold i fellesskolen» [not translatet] (Meld. St. 20 2012-2013, 2013). The empirical data is analysed by using discourse analysis based on Ernesto Laclau and Chantal Mouffe's Discourse theory. 10 pupil identities are constructed on the basis of 23 identified subject positions. Inspired by Mats Alvesson and Hugh Willmott (2002), the discourse analysis is supplemented with an analytical tool which illuminates the regulation of the pupil identities in the policy documents. In addition, the pupil identities are discussed in light of three dominating discourses that negotiate between them about the hegemony over the pupil identities. As a consequence, two dilemmas concerning pupil identity in lower-secondary school is visualised: the temporal dilemma and the knowledge-related dilemma. The results suggest that the Competence-discourse has hegemony, and that the Bildung-discourse and the Adjustment-discourse holds an antagonistic relation to this dominating discourse. Furthermore, the three discourses seem to use the same methods to regulate pupil identity, despite differences in how the pupil identities are emphasized in the three discourses. This master thesis contributes to the research field by underscoring the importance of studying how political documents define «the pupil», and the possible consequences of the pupil identities constructed in these documents.en_US
dc.description.abstractEn viktig oppgave for norsk ungdomsskole er å stimulere til identitetsutvikling (Utdanningsdirektoratet, 2013). Denne masteroppgaven undersøker og diskuterer hvilke elevidentiteter som er fremtredende i et utvalg politiske dokumenter som er relevant for ungdomstrinnet, og ser videre på hvordan diskurser forhandler om å definere de ulike elevidentitetene. Studien handler med andre ord om politiske dokumenters konstruksjon av elevidentitet. Studien tar utgangspunkt i et sosialkonstruktivistisk perspektiv på identitet, og analyserer et utvalg stortingsmeldinger fra de siste 15 årene. Disse fem politiske dokumentene er «Kultur for læring» (St. meld. 30 2003-2004, 2004), « og ingen sto igjen - Tidlig innsats for livslang læring» (St. meld. 16 2006-2007, 2007), «Internasjonalisering av utdanninga» (St. meld. 14 2008-2009, 2009), «Motivasjon - Mestring - Muligheter» (Meld. St. 22 2010-2011, 2011) og «På rett vei - Kvalitet og mangfold i fellesskolen» (Meld. St. 20 2012-2013, 2013). Gjennom en diskursanalyse med utgangspunkt i Ernesto Laclau og Chantal Mouffes diskursteori konstrueres 10 elevidentiteter på grunnlag av 23 subjektposisjoner som identifiseres i materialet. Denne diskursanalysen suppleres med et verktøy utviklet etter inspirasjon av Mats Alvesson og Hugh Willmott (2002), hvor reguleringen av elevidentitetene i de ulike politiske dokumentene belyses. Videre drøftes elevidentitetene i lys av tre dominerende diskurser som forhandler om hegemoni over elevidentitetene. Som en konsekvens av disse forhandlingene blir to dilemma når det gjelder elevidentitet på ungdomstrinnet tydelig: det temporale dilemma og det kunnskapsmessige dilemma. Resultatene antyder at Kompetansediskursen har hegemoni, og at Danningsdiskursen og Tilpasningsdiskursen står i et antagonistisk forhold til denne dominerende diskursen. Videre kan det se ut til at de tre diskursene bruker samme form for regulering av elevidentitet, selv om diskursene betoner de ulike elevidentitetene ulikt. Denne masteroppgaven bidrar til forskningsfeltet ved å peke på viktigheten av å studere politiske dokumenters definisjoner av eleven, og å stille spørsmål ved konsekvensene av de elevidentitetene som konstrueres i disse politiske dokumentene.en_US
dc.format.extent1902985 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectkompetanseeng
dc.titleKompetanse - Danning - Tilpasning : En analyse av hvordan tre diskurser forhandler om elevidentitet i politiske dokumenteng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMaster i Pedagogikk, IKT-basert
dc.description.localcodePED396
dc.description.localcodeMAPS-PEDIK
dc.subject.nus724112eng
fs.subjectcodePED396


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record