Show simple item record

dc.contributor.authorEide, Aina
dc.date.accessioned2016-10-07T10:48:16Z
dc.date.available2016-10-07T10:48:16Z
dc.date.issued2016-05-16
dc.date.submitted2016-05-16eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/12953
dc.description.abstractIn this study, my goal has been to find characteristics of the knowledge sharing processes in a group of leaders during their decision making processes. The project is constructed within the framework of a constructivist and a sociocultural perspective of knowledge. The empirical material in the study was collected and analyzed using qualitative methods. I conducted four observations of group meetings as the first part of the data collection. I wanted to experience how the group members shared knowledge and how they collaborated. Furthermore, I conducted a focus group interview with all members of the group and an individual interview with the leader. The purpose of these interviews was to gain insight of how informants experienced the process of sharing knowledge within the group. I was particularly interested finding out how the members characterized their own group, what they perceived as good leadership, important conditions for cooperation and knowledge sharing in general. The findings from this study showed that the group shared knowledge in a somewhat random manner without any formalized or deliberate structure. They did not explicitly focus on sharing knowledge and was not aware of the various sub-processes during the decision-making processes. Although the group did not have an explicit awareness of these processes, close collaboration and extensive knowledge sharing characterize the group's work. In the analysis I identified several factors that contributed to the creation of a positive social culture/climate that encouraged sharing of knowledge. First, the group members know each other well and had good relations among themselves. Furthermore, the group was characterized by a high degree of trust and the communication was relaxed and informal. There was also a good atmosphere in the group and they used humor in the majority of their discussions. The leader was the driving force for the establishment of the good social climate and his leadership style made the group members relax and thus open up to share knowledge. The informants believed these factors were significant for the well-functioning of the group and their knowledge sharing practices.en_US
dc.description.abstractI denne studien har målet vært å finne ut hva som kjennetegner kunnskapsdelingen i en ledergruppe i prosessen med å ta beslutninger. Prosjektet er gjennomført innenfor rammene av et konstruktivistisk og et sosiokulturelt perspektiv på kunnskap. Materialet i undersøkelsen er samlet inn og analysert ved bruk av kvalitativ metode. Jeg gjennomførte fire lengre observasjoner av ledergruppens arbeid som første del av datainnsamlingen. Dette gjorde jeg for selv å kunne se hvordan medlemmene delte kunnskap og hvordan de samarbeidet. Deretter gjennomførte jeg et fokusgruppeintervju med alle medlemmene i gruppen og et individuelt intervju med gruppens leder. Formålet med disse intervjuene var å få innsikt i hvordan informantene selv opplevde kunnskapsdelingen i gruppen, hva de mente kjennetegnet deres gruppe og hva de selv oppfatter som god ledelse og gode betingelser for samarbeid og kunnskapsdeling. Funnene fra studien viser at ledergruppen delte kunnskap på en litt tilfeldig måte og uten en formalisert eller bevisst struktur. De hadde ikke eksplisitt fokus på deling av kunnskap og var ikke bevisst de ulike delprosessene underveis i beslutningsprosessene. Selv om gruppen ikke hadde en eksplisitt bevissthet rundt disse prosessene var gruppens arbeid kjennetegnet av godt samarbeid og utstrakt kunnskapsdeling. I analysene identifiserte jeg flere faktorer som er med på å danne en positiv kultur/klima som stimulerte kunnskapsdelingen. For det første var gruppemedlemmene godt kjent og hadde gode relasjoner seg i mellom. Videre var gruppen preget av stor grad av tillit og kommunikasjonen foregikk lett og ledig. Det var god stemning i gruppen og de tok i bruk humor i de fleste diskusjoner. Lederen i gruppen var pådriveren for det gode klimaet, og det var han som la til rette for at de andre medlemmene kunne føle seg avslappet og dermed så åpen for å dele kunnskap. Informantene mente at disse faktorene var med på å gjøre gruppen velfungerende og kunnskapsdelingen god.en_US
dc.format.extent3105138 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleSamarbeid når beslutninger tas - Kunnskapsdeling i et sosiokulturelt perspektiveng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMaster i Pedagogikk
dc.description.localcodePED395
dc.description.localcodeMAPS-PED
dc.subject.nus724112eng
fs.subjectcodePED395


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record