Show simple item record

dc.contributor.authorSortvik, Wenche Margretheen_US
dc.contributor.authorBoge, Jeanne Heleneen_US
dc.contributor.authorCallewaert, Stafen_US
dc.contributor.authorPetersen, Karin Annaen_US
dc.date.accessioned2017-05-11T07:57:17Z
dc.date.available2017-05-11T07:57:17Z
dc.date.issued2016
dc.PublishedSortvik W, Boge JH, Callewaert S, Petersen KAP. Korleis sjukepleievitskap materialiserer seg i lys av historisk oppkomst – kunnskapsgenerering i spenningsfeltet mellom klinikk og akademia. Nordisk tidsskrift for helseforskning. 2016;12(1):77-92eng
dc.identifier.issn1891-2982
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/15794
dc.description.abstractArtikkelen omhandlar sjukepleievitskapleg kunnskapsproduksjon, og er basert på ein analyse av mastergradsoppgåver i sjukepleievitskap ved Universitetet i Bergen frå perioden 2005-2010 (Sortvik 2011). Spørsmål som belysast er korleis eit ungt vitskapsfag som sjukepleievitskap gjennom eit tidsrom konstituerer seg som produsent av ny kunnskap. Artikkelen startar med presentasjon av erkjenningsgrunnlaget og tematikkane i mastergradsoppgåvene. Deretter diskuterast dominerande tendensar i lys av sjukepleievitskapens historiske oppkomst ved Universitetet i Bergen. Arbeidsmåten vert gjort i forlenging av sosiologen Pierre Bourdieus teori om å forstå notidige praktikkar i historisk lys. Resultat: Fleirtalet av oppgåvene er kvalitative (71,4%), og nyttar fenomenologisk og hermeneutisk tilnærming. Dei kvantitative oppgåvene (26,2%) er hovudsakleg forankra i medisinsk fagterminologi. Problemstillingane er i hovudsak frå eigen praksis og praktisk nytteeffekt vert vektlagt. Ei av mastergradsoppgåvene kombinerer kvalitativ og kvantitativ tilnærming. Spørsmål som vert diskutert er korleis det kan ha seg at mastergradsoppgåvene framstår som dei gjer, og kva som påverkar sjukepleias handlerom i det akademiske felt?en_US
dc.description.abstractThe focus of this paper is on the scientific development in nursing, and is based on an analysis of master-thesis in nursing science at the University of Bergen in the period 2005-2010 when the master title came to Norway (Sortvik 2011). The aim of this paper is on what focus a new scientific discipline as nursing science has developed through the thesis, and how it constitutes during a certain amount of time. The article starts with a presentation of themes and the basis of recognition. Then philosophy of science and methodologies that are the dominant tendencies will be discussed related to the historical origin of nursing science at the University of Bergen. The empirical theoretical and methodological approach is based upon the theory of the French sociologist Pierre Bourdieu about understanding current practices in light of historical origin. Results: Majority uses qualitative method (71.4%), and is using phenomenological and hermeneutical approaches. The quantitative tasks (26.2%) are mainly anchored in medical terminology and are using medical statistics. Issues are mainly from the nurses own practices and practical utility are emphasized. Only one work is using mixed methods. Questions that will be discussed are why these master-thesis materialize in the way they do, and what kind of factors that influence opportunities and choices in nursing science?en_US
dc.language.isonnoeng
dc.publisherSeptentrio Academic Publishingeng
dc.relation.urihttp://www.ub.uit.no/baser/septentrio/index.php/helseforsk/article/view/3777
dc.rightsAttribution CC BYeng
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/eng
dc.subjectNursing scienceeng
dc.subjectprofessioneng
dc.subjectnursing researcheng
dc.subjectnursing scientific developmenteng
dc.subjectacademiaeng
dc.subjectpraxeologyeng
dc.subjectsykepleievitenskapeng
dc.subjectprofesjonsfageng
dc.subjectsykepleieforskningeng
dc.subjectsykepleievitenskaplig kunnskapsproduksjoneng
dc.subjectakademiaeng
dc.subjectpraxeologieng
dc.titleKorleis sjukepleievitskap materialiserer seg i lys av historisk oppkomst – kunnskapsgenerering i spenningsfeltet mellom klinikk og akademiaen_US
dc.title.alternativeHow nursing science materializes related to historical origin – knowledge in the field of tension between the clinic and academiaeng
dc.typePeer reviewed
dc.typeJournal article
dc.date.updated2017-01-19T08:43:02Z
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.7557/14.3777
dc.identifier.cristin1363468
dc.source.journalNordisk tidsskrift for helseforskning


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution CC BY
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution CC BY