• ἀλλὰ … γὰρ … τῷ: another note on Pindar, Nemean 7.30–35 

      Sandin, Pär (Chapter, 2004)
      Read, with Mezger and Hóman, ἀλλὰ κοινὸν γὰρ ἔρχεται κῦμ’ Ἀΐδα, ... τιμὰ δὲ γίνεται ... τεθνακότων βοαθόων· τῷ ... μόλεν: "common to all comes the wave of death, ... honour befalls those [who have] died in valiant succour: ...