Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHelgerud, Anders
dc.date.accessioned2017-08-16T07:37:37Z
dc.date.available2017-08-16T07:37:37Z
dc.date.issued2017
dc.PublishedHelgerud A. Sjeldenkonsumenter av nyheter: Holdning til nyhetsmedier, medborgerskap og forklaringer på sjeldenkonsum blant unge voksne. Norsk Medietidsskrift. 2017;24(2):1-19eng
dc.identifier.issn0804-8452
dc.identifier.issn0805-9535
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/16291
dc.description.abstractThose who rarely consume news are often described as a democratic problem. While later research has devoted more time to the group, we still lack an understanding of basic con- cepts regarding their thoughts on the role of news in democracy, as well as their own role as citizens, and, most importantly, explanations concerning their low consumption of news. The informants of this qualitative study speak negatively of the news media, criticiz- ing both content and form in light of their social responsibility. Several of the informants are engaged and interested in the public, while others are to a large extent disconnected from the public sphere. The study finds three explanations related to the low degree of news consumption: (1) overwhelming feelings of compassion towards news of human suffering; (2) focus on close relations and a low interest for both the content and the form of news, and (3) the need to prioritize time, specifically with regards to career develop- ment. It is argued that these characteristics play an important role in understanding how the informants see their role as citizens.en_US
dc.description.abstractSjeldenkonsumenter av nyheter anses ofte i forskningsdiskursen som et demokratisk pro- blem. Imidlertid har forskningen liten innsikt i deres livsverden. Gjennom kvalitative intervjuer fyller denne artikkelen hull i forståelsen av hvordan disse tenker om nyheters og sin egen rolle i det demokratiske samfunnet, og samtidig hvilke forklaringer som kan ligge bak sjeldenkonsum. Flere av informantene forteller om et konkret, eksisterende samfunn- sengasjement, mens andre sier de i liten grad føler tilknytning til storsamfunnets debatter. Informantene mangler interesse for både form og innhold i redaksjonelle nyhetsmedier, og samtidig kritiserer de nyhetsmediers oppfyllelse av samfunnsansvaret. Studien finner tre selvforklaringer knyttet til fenomenet: (1) overveldende følelser av medlidenhet overfor nyheter om menneskelig lidelse, (2) fokus på nære relasjoner og lav interesse i nyhetsmedi- ers form og innhold og (3) behovet for prioritering av tid særlig relatert til karriereutvik- ling. Det argumenteres for at disse karakteristika spiller en viktig rolle i forståelsen av hvor- dan informantene ser på sin rolle som medborgere.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherUniversitetsforlageteng
dc.relation.urihttps://www.idunn.no/file/pdf/66965511/sjeldenkonsumenter_av_nyheter_holdning_til_nyhetsmedier_m.pdf
dc.rightsAttribution CC BY-NCeng
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/eng
dc.subjectDemokratisk medborgerskap / Democratic citizenshipeng
dc.subjectSjeldenkonsumenter av nyheter / Infrequent news useeng
dc.subjectLow news consumptioneng
dc.subjectNon-news readingeng
dc.subjectCitizenshipeng
dc.subjectMedia resistanceeng
dc.subjectNews resistanceeng
dc.subjectNews avoidanceeng
dc.titleSjeldenkonsumenter av nyheter: Holdning til nyhetsmedier, medborgerskap og forklaringer på sjeldenkonsum blant unge voksneeng
dc.title.alternativeInfrequent News Use: Attitudes Towards News Media, Citizenship and Explanations of Infrequent News Use Among Young Adultseng
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.date.updated2017-06-22T21:30:08Z
dc.description.versionpublishedVersion
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/issn.0805-9535-2017-02-04
dc.identifier.cristin1478374
dc.source.journalNorsk Medietidsskrift
dc.relation.projectNorges forskningsråd: 247617
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Medievitenskap og journalistikk: 310
dc.subject.nsiVDP::Social sciences: 200::Media studies and journalism: 310


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution CC BY-NC
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution CC BY-NC