Show simple item record

dc.contributor.authorHalrynjo, Christine
dc.date.accessioned2017-08-24T12:25:22Z
dc.date.available2017-08-24T12:25:22Z
dc.date.issued2017-06-15
dc.date.submitted2017-06-14T22:00:07Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/16410
dc.description.abstractDenne masteroppgaven ser nærmere på sammenheng mellom musikk og helse, hvor formålet er undersøke hvorvidt ulik bruk av musikk i hverdagen hos fire utvalgte informanter, kan ha en positiv tilknytning til helse. Musikkterapi som disiplin er i stadig utvikling, og man ser også at det er økende interesse for det som angår musikk til hverdagsbruk utenfor den terapeutiske kontekst. Sentrale musikkforskere har vist til at musikk kan gi positive innvirkninger på helse ved en rekke ulike aspekter. Musikk kan også gi opplevelser mening, mestring og tilhørighet, samt være en kilde til kommunikasjon og handling. Denne studien har en kvalitativ og hermeneutisk tilnærming med bruk av semistrukturerte intervjuer som fremgangsmåte. Fire informanter i alderen 23-26 år er blitt intervjuet om hvilke betydning ulik bruk av musikk i hverdagen har for dem. Analysen av datamateriale som fremkom i denne studien, er basert på elementer fra grounded theory og resulterte i tre hovedkategorier. Disse tre hovedkategoriene representerer videre to eller tre underkategorier hver og har en tilknytning til helse. Funnene viser at musikk kan fungere som et verktøy i følelseslivet hos flere av informantene. Musikk har også stor betydning når det kommer til informantenes sosiale liv, i tillegg til å gi ulike opplevelser av velvære og mestring. Identitet er også nært forbundet med helse, og funnene viser også at musikk har en betydning når det kommer til informantenes identitet. Oppgaven har en positiv vinkling til helse. At musikk kan være negativt influerende på helsen er et like sentralt og viktig aspekt når man undersøker musikkens relasjons til helse, et aspekt som også gjenspeilet seg i en av informantenes beskrivelser. Negative opplevelser i møter med musikk kan således være en viktig og interessant videreføring av dette arbeideten_US
dc.description.abstractThis master thesis looks at the relationship between music and health, and, through interviewing four selected informants, investigates whether different uses of music in everyday life can improve health. Music therapy as a discipline is constantly evolving and there is also an increasing interest in what effects the everyday use of music has outside outside of the therapeutic contexts. Research in this area has shown that music can positively impact health on variety of different aspects. Music can also give meaning to experiences, mastering and belonging, as well as being a source of communication and creating opportunities for applying positive change. This study has a qualitative and hermeneutical approach and used semi-structured interviews as a method. Four informants, aged between 23-26, have been interviewed on the subject of meaning of different uses of music in their daily lives. The analysis of data generated in this study is based on elements from grounded theory and resulted in three main categories. These three main categories further represent two or three subcategories each, and of these subcategories have a connection to health. The findings show that music can function as a tool in the emotional life of several of the informants. Music is also important when it comes to the informants’ social lives, as well as giving different experiences of well-being and mastery. Identity is also closely linked to health, and the findings show that music play an important role when it comes to the informants identity. This assignment has a positive focus on health. The fact that music may have negative influence on health is an equally central and important aspect when examining music’s relation to health, an aspect that also reflected is one of the informants’ descriptions. Negative experiences in engaging with music can thus be an important and interesting continuation of this work.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectsalutogeneseeng
dc.subjectSalutogenisiseng
dc.subjectHealtheng
dc.subjecthelseeng
dc.subjectdagligliveteng
dc.subjectidentiteteng
dc.subjectresiliens Musiceng
dc.subjectResilienceeng
dc.subjectmusikkterapieng
dc.subjectemosjonereng
dc.subjectPositiv Psychologyeng
dc.subjectEveryday Lifeeng
dc.subjectlivskvaliteteng
dc.subjectpositiv psykologieng
dc.subjectMusic Therapyeng
dc.subjectmusikkeng
dc.subjectQuality of Lifeeng
dc.subjectEmotioneng
dc.subjectIdentityeng
dc.subjecthermeneutisk tilnærmingeng
dc.subjectkvalitativ metodeeng
dc.titleRelasjonen mellom musikk og helse: "Moll og dur og alle nyansene i mellom" - en kvalitativ intervjustudie av hvordan bruk av musikk på ulike måter i hverdagen kan ha en tilknytning til helseeng
dc.title.alternativeThe Relationship Between Music and Health: "Minor and Major and All the Nuances in Between" - a Qualitative Interview-study on How the Use of Music can be Related to Improving Health in Everyday Lifeeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-06-14T22:00:07Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMasteroppgave i musikkterapi
dc.description.localcodeMAHF-INMUT
dc.description.localcodeMUTP350
dc.subject.nus715136eng
fs.subjectcodeMUTP350
fs.unitcode18-30-00


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record