Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJevnaker, Nina
dc.date.accessioned2017-09-04T11:16:54Z
dc.date.available2017-09-04T11:16:54Z
dc.date.issued2017-06-10
dc.date.submitted2017-06-09T22:00:09Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/16530
dc.description.abstractSamandrag Denne masteroppgåva undersøker korleis norsklærarar i den vidaregåande skulen opplever sin vurderingskvardag og kva tankar dei har om formativ vurdering si rolle i deira arbeid med skrivne elevtekstar. Hypotesen som vert freista avkrefta eller bekrefta er at formativ vurdering kan sjåast på som ein heilag gral. Bakgrunnen for hypotesen er då det moderne biletet av gralen som eit uklårt ideal, noko uoppnåeleg. Påstanden er at dette kan vere ein god metafor for korleis det er å arbeide med formativ vurdering av skriftlege elevtekstar i norskfaget. Metoden som er brukt er kvalitativt intervju. Seks erfarne norsklærarar fortalde om sin vurderingskvardag og kva rolle formativ vurdering har i deira vurderingspraksis. Materialet er analysert og drøfta ut frå sentrale omgrep frå teori om og forsking på formativ vurdering. Desse er henta i hovudsak frå arbeida til Sadler (1989, 1998, 2007), Black og William (1998a og b, 2004, 2009 2015), Bennett (2011) og Taras (2005, 2009, 2010), og har saman med styringsdokument som t.d forskrift til opplæringslova, danna fundamentet for oppgåva. Tendensen som kjem fram er at lærarane gjerne vil vurdere formativt. Dei ynskjer å ha ein læringsfremjande vurderingspraksis, men det er mange faktorar som kan føre til brot på det Sadler kallar ‘feedback-loops’ og som dermed hindrar vurderinga i å verte formativ. Lærarane nemner ytre forhold som mangel på tid og krav til breitt vurderingsgrunnlag som døme på slike hindringar, men dei ser også at meir personlege eigenskapar kan vere til hinder som t.d at dei sjølve ikkje har god nok kompetanse i å vurdere formativt, at dei ikkje orkar ellar har tid til å gjere jobben, at dei ikkje har eit god nok språk til å snakke med elevane om vurdering osb. Elevane si haldning til og vilje til å ta grep ut frå vurderingane og den rettleiinga dei får i tilbakemeldingar, ser også ut til å vere eit hinder i prosessen fram mot ei vurdering som har formativ effekt. For å stette krava i forskrift til opplæringslova om ei formativ undervegsvurdering ser det ut til at det må skje endringar på fleire nivå, både i dei ytre rammene for norskfaget, i kvar lærar sin vurderingspraksis og i elevane sine haldningar til karakterar og vurdering.en_US
dc.description.abstractAbstract This master thesis looks into how teachers of Norwegian in upper secondary school experience their everyday work assessing students’ papers, and what thoughts they have on the role of formative assessment in this work. The hypothesis, which is to be confirmed or dismissed, is that formative assessment can be seen as a holy grail. The background for the hypothesis is in this case the modern view of the grail as a somewhat unclear ideal, something unattainable. The assertion is that this can be a good metaphor for working with formative assessment when assessing students’ written texts in Norwegian. Qualitative interviews have been used as methodology in the research. Six experienced teachers of Norwegian have spoken about their assessment work and what role formative assessment plays in their evaluations. The data has been analyzed and discussed on the basis of central concepts from theory about, and research on, formative assessment. These have their origin mainly in the work of Sadler (1989, 1998, 2007), Black and William (1998a og b, 2004, 2009 2015), Bennett (2011) and Taras (2005, 2009, 2010) which has, alongside official policy documents like the regulation in The Education Act, made up the foundation for the thesis. The tendency discovered is that teachers would like to make formative assessments. They want to assess in a way that encourages learning, but there are many factors that can cause, what Sadler calls ‘feedback-loops’ to break down, and make the assessment fail in becoming formative. The teachers mention external factors, such as the constant lack of time and the demand for a broad basis for evaluation when they are asked to reflect on what factors may come in the way of formative assessment, but they also see their own personal traits as obstacles. They mention for example lack of competence in formative assessment and how to put it into practice, the fact that they lack the energy to work in such a way and that they do not have a metalanguage about assessment that the students can understand, and so on. The students’ attitudes towards assessment and feedback and their will, or lack of will, to make changes and improvements as a result of them, seems to be another obstacle in the process of making assessment formative. To support the right to a formative continuous assessment as outlined in the regulation in The Education Act, it seems as if several changes have to happen on different levels, both in the perimeters of the subject itself, in every teacher’s assessment practice and in the students’ attitudes towards assessment, feedback and grading.en_US
dc.language.isonnoeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectSkriveopplæring
dc.subjectNorskfaget
dc.subjectVideregående opplæring
dc.subjectFormativ vurderingeng
dc.subjectFormative assessmenteng
dc.titleFormativ vurdering, den heilage gral? Ei undersøking av korleis seks norsklærarar i vidaregåande skule opplever sin vurderingskvardag, og kva tankar dei har om formativ vurdering si rolle i deira arbeid med å vurdere skrivne elevtekstar.eng
dc.title.alternativeFormative assessment, the holy grail? A servey of how teachers of Norwegian in upper secondary school experience their everyday work assessing students’ written papers, and what thoughts they have on the role of formative assessment in this workeng
dc.title.alternativeFormative assessment, the holy grail? A servey of how teachers of Norwegian in upper secondary school experience their everyday work assessing students¿ written papers, and what thoughts they have on the role of formative assessment in this workeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-06-09T22:00:09Z
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reservedeng
dc.description.degreeErfaringsbasert masteroppgåve i undervisning med fordjupning i norsk
dc.description.localcodeVID-MAUNOR
dc.description.localcodeNORMAU650
dc.subject.nus711123eng
fs.subjectcodeNORMAU650
fs.unitcode11-21-00


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel