Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSkretting, Marit
dc.date.accessioned2018-08-16T15:27:06Z
dc.date.available2018-08-16T15:27:06Z
dc.date.issued2018-06-30
dc.date.submitted2018-06-29T22:00:07Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/18130
dc.description.abstractThis master thesis examines the age, volume and extent of Gloppedalsura in Bjerkreim and Gjesdal communities in Rogaland county. The Schmidt Hammer is used for estimating age. This method is widely used as a relative dating method. In recent years, the Schmidt Hammer has also been used to estimate surface exposure ages by using the relationship between age and R-value to establish a calibration curve. In this thesis, a calibration curve was created by using the age and R-value on new and old rock surfaces that have a “known age”. Based on the calibration curve, the age of Gloppedalsura was estimated. Although there is a high grade of uncertainty, the results strongly indicate that Gloppedalsura was formed by one single rock avalanche event. The estimated age of this event is calculated to be 12 300 ± 480 years ago, which means that the rock avalanche event happened shortly after the area became ice-free. The terraces around 235 m a.s.l in Byrkjedal (Gjesdal community) have presumably been formed by an ice-dammed lake. Most likely, there is an end moraine under the avalanche that was deposited when the ice retreated. At one point in time, the end moraine functioned as a pass-point at 235 m a.s.l, while the valleys to the northwest and northeast of Byrkjedal must have been dammed by glaciers in order to form this lake. The volume of Gloppedalsura has been difficult to estimate due to a high degree of uncertainty in the assumptions for the calculation. The volume is estimated to be at least 8,44 million m^3. However, due to the high degree of uncertainty, the volume might be as much as 30-40 million m^3, a volume that has previously been estimated by NGI (Norwegian Geotechnical Institute). The calculation of run-out distance with the alpha-beta method did not match the observations. There may be several sources of error causing this mismatch, but first and foremost this method is not suitable for avalanches in valleys that do not have a free run-out. The estimated height/length ratios were more precise.en_US
dc.description.abstractDenne masteroppgaven tar for seg Gloppedalsura i Bjerkreim og Gjesdal kommuner i Rogaland hvor alder, volum og utbredelse blir undersøkt. For å estimere alder har Schmidthammer blitt brukt. Denne metoden er mye brukt som en relativ dateringsmetode. I nyere tid har Schmidthammer også blitt brukt til å estimere hvor lenge en overflate har vært eksponert ved å bruke forholdet mellom alder og R-verdi og etablere en kalibreringskurve. I denne oppgaven ble det laget en kalibreringskurve ved å bruke alder og R-verdi på fersk og gammel fjelloverflate som har «kjent alder». Basert på denne kalibreringskurven ble Gloppedalsura forsøkt datert. Resultatene har høy usikkerhet, men mye tyder på at Gloppedalsura ble dannet ved én fjellskredhendelse. Den estimerte alderen på fjellskredhendelsen er beregnet til å være for 12 300 ± 480 år siden. Det vil si at fjellskredhendelsen må ha skjedd relativt kort tid etter at området ble isfritt. Terrassene på rundt 235 m o.h. i Byrkjedal (Gjesdal kommune) har mest sannsynlig blitt utformet av en bredemt innsjø. Mest sannsynlig ligger det en endemorene under skredmassene som ble avsatt da innlandsisen trakk seg tilbake og på et tidspunkt virket som et passpunkt på 235 m o.h. På samme tidspunkt må dalene mot nordvest og nordøst for Byrkjedal ha vært oppdemmet av isbre for å danne denne innsjøen. Volumet til Gloppedalsura har vært vanskelig å estimere på grunn av stor usikkerhet i forutsetningene for beregningene. Volumet er beregnet til å være minst 8,44 mill. m^3. På grunn av den store usikkerheten kan det imidlertid tenkes at volumet kan være så mye som 30-40 mill. m^3, noe som er et volum som tidligere er beregnet av NGI (Norges Geotekniske Institutt). Beregningene av utløpslengde med alfa-beta metoden stemte ikke overens med observasjoner. Det kan være flere feilkilder til dette, men først og fremst er ikke denne metoden egnet for skred i dalfører som ikke har fritt utløp. De beregnede høyde/lengde-forholdene var mer presise.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergenen_US
dc.subjectDateringnob
dc.subjectFjellskrednob
dc.subjectGeologisk dateringnob
dc.subjectLøsmassernob
dc.subjectNorgenob
dc.subjectRogalandnob
dc.titleUndersøkelser av alder, volum og utbredelse av Gloppedalsura, Bjerkreim og Gjesdal kommuner, i Rogalanden_US
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-06-29T22:00:07Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeMasteroppgave i geovitenskapen_US
dc.description.localcodeMAMN-GEOV
dc.description.localcodeGEOV399
dc.subject.realfagstermerhttps://data.ub.uio.no/realfagstermer/c030753
dc.subject.realfagstermerhttps://data.ub.uio.no/realfagstermer/c006042
dc.subject.realfagstermerhttps://data.ub.uio.no/realfagstermer/c030694
dc.subject.realfagstermerhttps://data.ub.uio.no/realfagstermer/c004887
dc.subject.realfagstermerhttps://data.ub.uio.no/realfagstermer/c013620
dc.subject.realfagstermerhttps://data.ub.uio.no/realfagstermer/c002574
dc.subject.nus756199eng
fs.subjectcodeGEOV399
fs.unitcode12-50-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel