Show simple item record

dc.contributor.authorTeigland, Ingunn Hildonen
dc.date.accessioned2018-08-22T06:33:17Z
dc.date.available2018-08-22T06:33:17Z
dc.date.issued2018-06-16
dc.date.submitted2018-06-15T22:00:20Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/18176
dc.description.abstractTemaet lekse vert mykje diskutert i samfunnet, og standpunkta vert ofte lite nyanserte. Anten er ein for eller så er ein mot leksefri skule, og det verkar som om begge posisjonane finn støtte i forsking. Det viser seg at det er gjort lite forsking på temaet lekser. Undersøkinga mi er eit lite bidrag til å fylla dette hòlet. I botnen ligg ei tru på at lekser kan vera læringsfremjande, og spørsmålet er kva leksepraksis som verkar positivt på læring? Oppgåva mi er bygd opp kring denne problemstillinga: Korleis kan norskleksa fremja metakognisjon og refleksjon? Eg byrja med å spørja meg sjølv korleis klasseromssamtalen kan fungera som lekseoppfylging. Vidare spurde eg meg sjølv om kva lekser elevane kan få som førebur dei til ein god klasseromssamtale. Eg utleia forskingsspørsmåla:  Korleis kan klasseromssamtalen som lekseoppfylging fremja metakognisjon og refleksjon?  Korleis kan lærarane gje lesebestillingar i lekse som opnar for den gode klasseromssamtalen? Undersøkinga vart gjort blant tre tiandeklassar på skulen der eg arbeider. Elevane og norsklærarane deira har vore informantar. Eg har samla inn datamateriale ved å ha fokusgruppeintervju, spørjeundersøkingar og ved at lærarane har levert inn loggar. Det teoretiske grunnlaget er tredelt: Lekseteori, leseteori og samtaleteori. Konklusjonen min er at klasseromssamtalen kan vera ein god måte å fylgja opp leksene på, men det tek tid å utvikla elevane til kompetente og trygge samtalepartnerar. Ein føresetnad for god lekseoppfylging er at elevane har fått gode lesebestillingar i lekse. Leksearbeidet er sjølvstendig arbeid i undervegslesingsfasen. Førlesingsfasen går føre seg i klasserommet. I denne fasen har læraren ein god moglegheit til å skapa engasjement for teksten og klargjera både mål og innhald ved lesinga. God samanheng mellom aktivitetar i timen og leksearbeid hjelper elevane til å finna motivasjon for leksearbeidet. Eit samspel mellom mange faktorar i klasserommet skaper engasjerte lesarar. Elevane får best læringsutbyte av ei leseopplæring og ein leksepraksis som handlar om å utvikla alle dei tre dimensjonane interesse, kunnskap og strategiar.en_US
dc.description.abstractThe topic of homework is widely discussed in the society, and the points of view are often argued either for homework or against any homework at all. Both arguments are supported by research, but there has been little research on the topic of homework itself. My study is a small contribution to fill this gap. My basic assumption is that homework can be of instructional value, and the question is what kind of homework might contribute positively to learning? My report is focused on this main issue: How can homework in Norwegian language support metacognition and reflection? I started by asking myself how can classroom conversation be a way to follow up the homework task? I then asked myself what kind of homework the pupils can be assigned to be prepared for a good classroom conversation? I developed these research questions:  How can classroom conversation as a homework follow-up support metacognition and reflection?  How can teachers define homework tasks which can be openers for good classroom conversation? I did my study among three tenth grade classes at the school where I work. The pupils and their Norwegian teachers were my informers. I gathered data by focus group interviews, surveys and by teachers providing me with their logs. The theoretical backdrop consists of three parts: Literature about homework theories, literacy and conversation as dialogical classroom practice. My conclusion is that classroom conversation can be an effective way of doing homework follow-up, but it takes time for the pupils to develop into competent and confident conversation contributors. A condition for providing instructive homework follow-up is that the pupils are given relevant tasks as homework. The homework is reading individually and independently during a reading phase. The pre-reading phase takes place in the classroom. This phase provides the teacher with the opportunity and moments to create reading engagement, and to clarify goals and contents of the reading. Coherence between activities during lessons and homework tasks enables the teacher’s efforts in supporting the pupils’ motivation for homework. An interaction between various factors in the classroom creates engaged readers. The pupils achieve the best academic learning by participating in a learning environment offering instructions on strategy use, focus on creating interest and on developing knowledge.en_US
dc.language.isonnoeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectLekser
dc.subjectElever
dc.subjectSkoleutvikling
dc.subjectNorsk språk
dc.subjectUndervisning
dc.titleDen gode norskleksaeng
dc.title.alternativeBeneficial homeworeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-06-15T22:00:20Z
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reservedeng
dc.description.degreeErfaringsbasert masteroppgåve i undervisning med fordjupning i norsk
dc.description.localcodeVID-MAUNOR
dc.description.localcodeNORMAU650
dc.subject.nus711123eng
fs.subjectcodeNORMAU650
fs.unitcode11-21-0


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record