Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLothe, Annette Falch
dc.contributor.authorLilletvedt, Malin Elisabet
dc.date.accessioned2018-08-30T11:51:59Z
dc.date.available2018-08-30T11:51:59Z
dc.date.issued2018-06-13
dc.date.submitted2018-06-12T22:01:00Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/18323
dc.description.abstractHøyreliabilitetsorganisasjoner er avhengig av godt rustet beredskapsteam, spesielt når det oppstår kritiske situasjoner. Nøyaktig situasjonsbevissthet (SB) og delte mentale modeller (DMM) i teamet gir et godt grunnlag for å håndtere en beredskapssituasjon. Beredskapsteam er preget av høy arbeidsmengde og usikkerhet, og er avhengig av sosiale strukturer, som informasjonsoverføring og samarbeid for å kunne prestere godt. Studien har til hensikt å utforske om det eksisterer en sammenheng mellom sosiale nettverk og delt forståelse om den aktuelle arbeidssituasjonen. Sosiale nettverk, i form av kommunikasjon og avhengighet mellom teammedlemmene, ble derfor undersøkt som prediktorer for teammedlemmenes DMM og SB. I tillegg ble det testet for om de ulike nettverkene, samt DMM og SB, utvikles over tid. Studien tok utgangspunkt i seks beredskapsteam (testet to ganger) i et hydrokarbon-energiselskap, der datainnsamlingen foregikk over beredskapssentralens scenariobaserte øvelser. Resultatene viste at DMM var relativt stabil over tid, mens SB viste en kvadratisk utvikling. Kommunikasjons- og avhenighetsnettverkene ble mer distribuert over tid. Videre viste resultatene at høyere grad av distribuert kommunikasjons- og avhengighetsnettverk hadde en sammenheng med høyere grad av delt forståelse. Funnene indikerer at teamene jevnt over har gode DMM, men at teamleder må sørge for å dele viktig informasjon gjennom hele scenariet for å opprettholde teamets SB. I tillegg bør teamet fokusere på god informasjonsoverføring og samarbeid for å oppnå høy grad av delt forståelse.en_US
dc.description.abstractHigh-reliability organizations depend on well-prepared emergency response teams, especially when critical situations arise. Accurate Situation Awareness (SA) and Shared Mental Models (SMM) provide a good basis for dealing with emergency preparedness. Emergency teams are characterized by high workload and uncertainty, and depend on social structures, such as information transfer and cooperation to perform on a high level. The study intends to explore whether there is a connection between social networks and shared beliefs of the current work situation. Social networks, in terms of communication and reliance between team members, were therefore investigated as predictors for team members SMM and SA. In addition, it was tested for whether the different networks, as well as SMM and SA, develop over time. The study was based on six emergency preparedness-teams (tested two times) in a hydrocarbon energy company, where data collection took place over the scenario-based exercises, developed by the emergency preparedness center. The results showed that SMM was relatively stable over time, while SB showed a curve development. Communication and reliance networks were more distributed over time. Furthermore, the results showed that higher degree of distributed communication and reliance networks were associated with a higher degree of shared beliefs. The findings indicate that the teams consistently have good SMM, but the team leader must make sure to share important information throughout the scenario to maintain the team's SA. In addition, the team should focus on good information transfer and collaboration to achieve a high degree of shared beliefs.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectsosiale nettverkeng
dc.subjectsituasjonsbevisstheteng
dc.subjectfeltstudieeng
dc.subjectHRO-teameng
dc.subjectDelte mentale modellereng
dc.titleEffekten av Sosiale Nettverk på Delt Forståelse i Beredskapsteam: En Feltstudieeng
dc.title.alternativeThe Effect of Social Network on Shared Beliefs in Emergency Response Teams: A Field Studyeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-06-12T22:01:00Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMasteroppgave i psykologi
dc.description.localcodeMAPSYK360
dc.subject.nus736999eng
fs.subjectcodeMAPSYK360
fs.unitcode17-35-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel