Show simple item record

dc.contributor.authorGrastveit, Hanne Vanglo
dc.date.accessioned2018-09-11T12:05:34Z
dc.date.available2018-09-11T12:05:34Z
dc.date.issued2018-06-14
dc.date.submitted2018-06-13T22:00:06Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/18481
dc.description.abstractBackground: This thesis originates from the project "Participation for a childhood environment free of bullying" which is a part of one of the participating municipalities in the project "Mapping and development work in the local community and the goal of promotion public health" which is part of Helsedirektorates commitment. Purpose and issues: The purpose of the project is to help raise the knowledge about how to achieve real participation for children and young adults, where the children's perspective is an important part. The study enlightens how children experience participation with the use of photovoice method. Method: The study has a qualitative approach and the source data is based on focus group interviews with 11 pupils from 6th and 7th grade. The children were interviewed about their view and experiences of participation in the project. The theoretical framework for the study is Roger Harts (1992) participation ladder and empowerment. Findings: The study indicates that pupils view them self as important contributors in decisions that have an impact on their everyday life. The children report they have given the opportunity to participate in the project and that they are satisfied with the level of participation achieved using the photovoice method. The study has shown the adults attitude and conditions for participation affect children's possibility to achieve real participation. Conclusion: The pupils experienced real participation through use of photovoice method in the project. Adults attitude towards pupil's participation and the conditions that are put in for participation have proven to have significant importance for if the participation can be viewed as real or not genuine.en_US
dc.description.abstractBakgrunn: Denne masteroppgaven har sitt utspring i prosjektet «Medvirkning for mobbefritt oppvekstmiljø – nærmiljø som fremmer folkehelse» som er en del av en deltakerkommunene i prosjektet «Kartlegging og utviklingsarbeid i nærmiljø og målsetting om å fremme folkehelse» som er initiert av Helsedirektoratets satsning. Hensikt og problemstilling: Prosjektets formål er å bidra til økt kompetanse om hensiktsmessige medvirkningsmetoder for barn, samt å fremme et barneperspektiv. Studien belyser elevers opplevelse av medvirkning ved anvendelse av metodetypologien fotostemme. Det tas utgangspunkt i følgende problemstilling: «Hvordan opplever elever medvirkning ved bruk av metodetypologien fotostemme?» Metode: Studien har en kvalitativ tilnærming og datagrunnlaget er basert på fokusgruppeintervju med 11 elever på 6- og 7. trinn ved en skole. Barna ble intervjuet om sine synspunkter og opplevelser om medvirkning i prosjektet. Det teoretiske rammeverket for studien er Roger Harts (1992) deltakerstige og empowerment. I tillegg benyttes det teori om makt og anerkjennelse og annen relevant forskning. Funn: Studien indikerer at elevene anser seg selv som viktige bidragsytere i beslutninger som har betydning for deres hverdag. Barna oppgir at de har fått medvirke i prosjektet, og er tilfredsstilt med den medvirkningen som har funnet sted gjennom bruk av fotostemmemetoden. Studien identifiserte at voksnes holdninger og rammebetingelsene for medvirkning påvirker barns mulighet til å oppnå reell medvirkning. Konklusjon: Elevene opplevde reell medvirkning gjennom bruk av metodetypologien fotostemme i prosjektet. Voksnes holdninger til barns medvirkning og de rammebetingelsene som blir satt for medvirkningen har vist seg å ha stor betydning for om medvirkningen kan anses som reell eller ikke.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleBarns medvirkning ved bruk av metodetypologien "fotostemme" - slik det fortoner seg fra barns perspektiveng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-06-13T22:00:06Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMasteroppgave i helsefremmende arbeid og helsepsykologi
dc.description.localcodeHEFR395
dc.subject.nus761901eng
fs.subjectcodeHEFR395
fs.unitcode17-33-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record