Show simple item record

dc.contributor.authorMoås, Ronja Cecilie
dc.date.accessioned2018-10-08T08:25:56Z
dc.date.available2018-10-08T08:25:56Z
dc.date.issued2018-09-26
dc.date.submitted2018-09-25T22:00:05Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/18626
dc.description.abstractDenne masteroppgaven utforsker forholdet mellom det populære og dets leser innenfor den digitale sfæren, samt det negative synet en kan assosiere med den masseproduserte og populære formen for kultur og litteratur. Ved å se på hvordan det populære publikummet ofte blir sett på som en konsekvens av tekst (som ofte er produsert kommersielt, heller enn å være skapt av et enkelt kunstnersubjekt) og tilby et motstridene syn fokusert på måten leseren leser på, heller enn hva som blir lest, forsøker jeg å vise hvordan populærkultur opererer innenfor forskjellige premisser og normer enn «høykulturen». På grunnlag av dette argumenterer jeg for at denne formen for kultur og litteratur trenger en andre vurderingspremisser enn høykultur. Jeg legger til den digitale bloggosfæren som en ekstra dimensjon til dette, og argumenterer for at denne utgjør et perfekt vindu inn i den populære lesemodusen, og den populære formen for kulturskaping. Innenfor bloggosfæren har individet muligheten til å forme seg selv fritt, og basere hennes uttrykk på for det meste valgte tegn, heller enn de allerede determinerte identitetsaspekter. Oppgaven er delt i to deler, der den første undersøker hvordan det skeptiske synet på forbrukerkultur og digital kultur ser ut, og hva det kan sies å være basert på. Den andre delen utforsker et utfordrende, mer positivt syn på den produserte teksten og dets publikum som aktive i deres egne konstruksjon av kulturell identitet. Jeg benytter meg av eksempler fra sosiale medier, da spesifikt den bibliosentriske nettverkssiden Goodreads og den enormt populære YouTube-personligheten PewDiePie, eller Felix Kjellberg som er hans virkelige navn. Det teoretiske materialet jeg har basert meg på er Theodor Adorno og Max Horkheimers «Kulturindustri: Opplysning Som Massebedrag», boken Blogging skrevet av Jill Walker Rettberg, samt tre artikler fra antologien The Adoring Audience: Fan Culture and Popular Media, av medie- og kulturviterne Joli Jenson, Lawrence Grossberg og John Fiske. Hver av disse er med på å gi innsikt i fankultur og en populær lesemodus.en_US
dc.description.abstractThis thesis explores the relationship between the popular text and the popular reader within the digital sphere, and the negative view associated with the mass-produced and popular form of culture and literature, as well as its reader or audiences activity. By looking at how the popular audience often is viewed as a consequence of their text (which often is produced commercially, rather than created by an artist) and offering a contesting view focused on the mode of reading rather than what is read, I intend to show how popular culture operates on different premises and terms than ‘high culture’, and therefore demands a different mode of evaluation. In addition, I add the extra dimension of the digital blogosphere, which I argue is the perfect apparatus for the popular mode of culture creation based on participatory culture. In the blogosphere an individual has the opportunity to sculpt herself freely, basing her expression mostly on what is chosen rather than what is given or inherited. It can therefore be viewed as a natural playground for the popular mode of cultural activity and reading. The thesis is divided in two parts: the first part explores how a sceptical view of consumer culture and digital culture looks like, and what it is based on. The second part explores the opposing, more positive view of produced text and the audience as active in its own construction of cultural identity. I use examples from the social media sphere, specifically the bibliocentric networking site Goodreads and the immensely popular YouTube-personality PewDiePie or Felix Kjellberg, which is his real name. The theoretical material I base my argument on is: Theodor Adorno and Max Horkheimers “Culture Industry: Enlightenment as Mass Deception” (1944), Professor of digital culture at the University of Bergen Jill Walker Rettbergs book Blogging, three essays from the anthology The Adoring Audience: Fan Culture and Popular Media by media scholars Joli Jenson, Lawrence Grossberg and John Fiske. Each of these offers insight into fan culture and the popular mode of engaging with text.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectFelix Kjellbergeng
dc.subjectidentiteteng
dc.subjectpopulærkultureng
dc.subjectpopulærlitteratureng
dc.subjectMax Horkheimereng
dc.subjectselvforståelseeng
dc.subjectJohn Fiskeeng
dc.subjectYouTubeeng
dc.subjectLawrence Grossbergeng
dc.subjectTheodor Adornoeng
dc.subjectPewDiePieeng
dc.subjectJoli Jensoneng
dc.subjectJill Rettbergeng
dc.subjectbloggingeng
dc.subjectGoodreadseng
dc.titleDet Populære Og Det Digitale: Synet på leseren og hennes tekstobjekteng
dc.title.alternativeThe Popular and the Digital: The View on the Reader and her Texteng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-09-25T22:00:05Z
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reservedeng
dc.description.degreeAllmenn litteraturvitenskap mastergradsoppgave
dc.description.localcodeMAHF-LITT
dc.description.localcodeALLV350
dc.subject.nus712103eng
fs.subjectcodeALLV350
fs.unitcode11-21-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record