Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKaarevik, Henriette Midtun
dc.date.accessioned2018-10-31T17:28:25Z
dc.date.available2018-10-31T17:28:25Z
dc.date.issued2018-06-21
dc.date.submitted2018-06-20T22:00:05Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/18686
dc.description.abstractThis research project conserns parts of the curriculum literature for educations in social work, child welfare and elementary school teacher, and it examines how cross-professional cooperation is presented. A literature review of four chapters in four basic books has been carried out. The data material has been obtained from the various educational institutions listed on the website www.utdanning.no and their curriculum lists for the educations for socialworker, child welfare worker and primary school teacher for the years 2016 to 2018. The texts have been examined using content analytical methods. In this way it has been possible to find information on how the phenomenon of cross-professional collaboration is presented to students in these programs. The findings have pointed to inequality regarding the approach to the phenomenon and emphasis on different aspects of cross-professional cooperation. The findings have been divided into topics that deal with laws and regulations, the collaborative process, inhibiting and promoting factors for cooperation, as well as social innovation and the development of cross-professionalism. Furthermore, the results have shown differences in the way concepts relating to interprofessional cooperation are defined and described. All the texts examined concern collaboration across professional boundaries, and the findings show great variation when it comes to processing definitions and conceptual clarifications. This points to a potential if a target for the educations is to approach each other in the way the cross-professional cooperation is treated.en_US
dc.description.abstractForskningsprosjektet tar for seg deler av pensumlitteraturen for utdanningene for barnevernspedagoger, sosionomer og grunnskolelærere og undersøker på hvilken måte tverrprofesjonelt samarbeid presenteres. Det er gjort en litteraturundersøkelse av til sammen fire kapitler i fire grunnbøker til disse utdanningene. Datamaterialet er hentet via de ulike utdanningsinstitusjonene som er oppført på nettsiden www.utdanning.no og deres pensumlister for sosionom-, barnevernspedagog- og grunnskolelærerutdanningene for årene 2016 til 2018. Tekstene er gjennomgått ved hjelp av innholdsanalytiske metoder og på denne måten har det vært mulig å trekke ut informasjon om hvordan fenomenet tverrprofesjonelt samarbeid blir presentert for studenter ved disse utdanningene. Funnene peker på en viss grad av ulikheter når det gjelder tilnærming til fenomenet og vektlegging av forskjellige sider ved tverrprofesjonelt samarbeid. Hovedsakelig kan funnene deles inn i tema som omhandler lover og reguleringer, selve samarbeidsprosessen, hemmende og fremmende faktorer for samarbeid, i tillegg til sosial innovasjon og utvikling av tverrprofesjonalitet. Videre viser resultatene forskjeller når det gjelder om og på hvilken måte begreper som omhandler tverrprofesjonelt samarbeid blir definert og beskrevet. Alle kapitlene som er undersøkt omhandler samarbeid på tvers av profesjonsgrenser, men funnene viser stor variasjon når det kommer til behandling av definisjoner og begrepsavklaringer. Dette peker på et utviklingspotensial dersom det er ønskelig at utdanningene nærmer seg hverandre når det gjelder behandling av fenomenet tverrprofesjonelt samarbeid.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectsamarbeidskompetanseeng
dc.subjecttverrfagligeng
dc.subjecttverretatligeng
dc.subjectsosial innovasjoneng
dc.subjecttverrprofesjonelteng
dc.subjectsosialt arbeideng
dc.subjectlærereng
dc.subjectbarneverneng
dc.subjectgrunnskolelærereng
dc.subjectbarnevernspedagogeng
dc.subjectsosionomeng
dc.subjectsamarbeideng
dc.titleTverrprofesjonelt samarbeid mellom skole og barnevern. En innholdsanalyse av pensumlitteraturen i grunnutdanningene for barnevernspedagoger, sosionomer og grunnskolelærere.eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-06-20T22:00:05Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMasteroppgave i barnevern
dc.description.localcodeMABARN351
dc.description.localcodeMAPS-BARN
dc.subject.nus762106eng
fs.subjectcodeMABARN351
fs.unitcode17-33-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel