Unifob Health is a department in Unifob Ltd. Main research areas: health, lifestyle, work, stress, rehabilitation

Recent Submissions

 • Vakttårnprosjektet. Epidemiologiske data frå legevakt. Samlerapport for 2018 

  Eikeland, Ole Johan; Fotland, Siri-Linn Schmidt; Raknes, Guttorm; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin; rapport nr. 3-2019, Research report, 2019-06-28)
  Vakttårna sin kontaktrate var i 2018 klart høgare enn dei to føregåande åra, 352,9 pr. tusen innbyggjarar (316,4 i 2017; 317,0 i 2016). Vi ser likevel at vakttårnregistreringane framleis underestimerer tal legevaktkontaktar ...
 • Fastlegers tidsbruk 

  Rebnord, Ingrid Keilegavlen; Eikeland, Ole Johan; Hunskår, Steinar; Morken, Tone (Research report, 2018-02-15)
  Helse- og omsorgsdepartementet har i 2017 bedt Helsedirektoratet gjennomføre en kartlegging av hvordan fastleger fordeler sin tid på ulike arbeidsoppgaver og pasientgrupper. Helsedirektoratet ba Nasjonalt kompetansesenter ...
 • Sluttrapport for forsøk med ny medisinsk vurdering (NMV) etter seks måneders sykmelding 

  Mæland, Silje; Monstad, Karin; Holmås, Tor Helge; Øyeflaten, Irene; Husabø, Elisabeth; Aamland, Aase (Research report, 2018-03-09)
  Forsøket ny medisinsk vurdering (NMV) ved seks måneders sykmelding ble initiert fra politisk hold, og igangsatt våren 2015. Forsøket er er regulert av «Forskrift om forsøksordning med ny medisinsk vurdering av en annen ...
 • Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2018 

  Morken, Tone; Solberg, Line Remme; Allertsen, Merete (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin rapport nr 4-2019, Research report, 2019-05-15)
 • Årsstatistikk fra legevakt 2018 

  Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar; Blinkenberg, Jesper (Research report, 2019-04-24)
 • Vakttårnprosjektet. Epidemiologiske data frå legevakt. Samlerapport for 2017 

  Eikeland, Ole Johan; Fotland, Siri Linn Smith; Raknes, Guttorm; Hunskår, Steinar (Research report, 2018-06)
 • Årsstatistikk fra legevakt 2017 

  Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar; Blinkenberg, Jesper (Rapport; 2-2018, Research report, 2018-03-22)
  Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2017. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (Helfo). Disse regnings-kortene inneholder ...
 • Kompetanse i legevakt og legevaktsentral – implementering av akuttmedisinforskriften 

  Midtbø, Vivian; Leirvåg, Jens; Hunskår, Steinar; Morken, Tone (Research report; Peer reviewed, 2017-12-11)
  På oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomførte Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin i mars 2017 en spørreundersøkelse blant alle legevakter og legevaktsentraler i Norge. Formålet var å kartlegge kompetansen blant ...
 • Phenotyping of subjects for large scale studies on patients with IBS 

  Boeckxstaens, Guy E.; Drug, Vasile; Dumitraşcu, Dan Lucian; Farmer, Adam Donald; Hammer, Johann; Hausken, Trygve; Niesler, Beate; Pohl, Daniel; Pojskic, Lejla; Polster, Annikka V; Simrén, Magnus; Goebel-Stengel, Miriam; Van Oudenhove, Lukas; Vassallo, Mario; Wensaas, Knut-Arne; Aziz, Qasim; Houghton, Lesley Anne (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  Background: Irritable bowel syndrome (IBS) is a complex condition with multiple factors contributing to its aetiology and pathophysiology. Aetiologically these include genetics, life-time events and environment, and ...
 • Diverticular Disease in the Primary Care Setting 

  Wensaas, Knut-Arne; Hungin, Amrit Pali (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  Diverticular disease is a chronic and common condition, and yet the impact of diverticular disease in primary care is largely unknown. The diagnosis of diverticular disease relies on the demonstration of diverticula in the ...
 • Etikk i legevaktarbeid. Et studiehefte fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin 

  Bærøe, Kristine; Norheim, Ole Frithjof (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin; rapport nr. 6-2010, Research report, 2010-09)
 • Elektroniske læringsressurser som supplerende metode i akuttmedisinkurs tilpasset allmennleger og turnusleger - et pilotprosjekt 

  Blinkenberg, Jesper; Brandstorp, Helen; Nysether, Eva Linnerud; Nielsen, Boas Krøgh; Thesen, Janecke; Flingtorp, Lars Didrik (Research report, 2011)
  Fra 2012 innføres et krav om obligatorisk akuttmedisinkurs for spesialister i allmennmedisin hvert 5. år. Det har satt fokus på innholdet i disse kursene. Mye praktisk trening er helt sentralt, men noe teorikunnskap er ...
 • Vakttårnprosjektet. Epidemiologiske data frå legevakt. Samlerapport for 2016 

  Eikeland, Ole Johan; Raknes, Guttorm; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin; rapport nr. 4-2017, Research report, 2017-06)
  Rapporten viser at vakttårnregistreringane underestimerer tal kontaktar samanlikna med tal rekningskort i Helfo. Dei sju vakttårna har samla sett hatt ratenedgang dei siste seks åra, inkludert året 2016, der totaltraten ...
 • Årsstatistikk fra legevakt 2016 

  Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Research report; Peer reviewed, 2017-05-18)
  Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2016. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (Helfo). Disse regnings-kortene inneholder ...
 • Overgrepsmottak 2017. Status etter spesialisthelsetjenestens ansvarsovertakelse 

  Johnsen, Grethe E.; Hunskår, Steinar; Zachariassen, Signe; Alsaker, Kjersti; Nesvold, Helle (Research report, 2017-03)
  Bakgrunn: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin og Nordlandsforskning har beskrevet utfordringer knyttet til faglig kvalitet, organisering og finansiering ved landets overgrepsmottak. Nklm foreslo i 2009 en rekke ...
 • Effektevaluering av Individuell jobbstøtte (IPS): Sluttrapport 

  Reme, Silje Endresen; Monstad, Karin; Fyhn, Tonje; Øverland, Simon; Ludvigsen, Kari; Sveinsdottir, Vigdis; Løvvik, Camilla; Lie, Stein Atle (Research report, 2016-12)
  Individuell jobbstøtte (IPS) er en tilnærming til arbeidsrehabilitering blant psykisk syke, som har vist god effekt på sysselsetting i internasjonale studier. Denne rapporten beskriver en randomisert kontrollert studie som ...
 • Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2016. 

  Morken, Tone; Myhr, Kjetil; Raknes, Guttorm; Hunskår, Steinar (Research report, 2016-09-30)
  Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) startet opp 1. august 2005. En av Nklms hovedoppgaver var å etablere og kvalitetssikre registre innen fagfeltet. Nasjonalt legevaktregister skal blant annet gi grunnlag ...
 • Effektevaluering av ny medisinsk vurdering (NMV) etter seks måneders sykmelding : underveisrapport 

  Mæland, Silje; Monstad, Karin; Holmås, Tor Helge; Øyeflaten, Irene; Husabø, Elisabeth; Aamland, Aase (Research report, 2016-09)
 • Vakttårnprosjektet. Epidemiologiske data frå legevakt. Samlerapport for 2015 

  Eikeland, Ole-Johan; Raknes, Guttorm; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin; rapport nr. 3-2016, Research report, 2016-06)
  Også året 2015 gav ein nedgang i totalraten (329,2 pr. tusen innbyggjarar) i Vakttårnprosjektet, men nedgangen gjaldt berre tre av vakttårna, deriblant Arendal som er eitt av dei to store vakttårna som er med. Kjønns- og ...
 • Årsstatistikk fra legevakt 2015 

  Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Research report, 2016-04)
  Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2015. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Disse regnings-kortene inneholder ...

View more