• Syk av samhandling? Sykefravær blant sykepleiere i sykehjem og hjemmesykepleien etter Samhandlingsreformen 

   Hillesund, Sunniva Schumacher (Master thesis, 2020-06-26)
   Formålet med denne oppgaven har vært å undersøke hvorvidt Samhandlingsreformen har ført til endret sykefravær hos sykepleiere ansatt ved sykehjem og i hjemmesykepleien. Med utgangspunkt i metoden diff-i-diff har jeg forsøkt ...
  • Vertikale fusjoner i digitale plattformmarkeder 

   Marøy, Hannah (Master thesis, 2020-06-27)
   Det er en pågående debatt innen konkurranseøkonomi om hvorvidt det teoretiske rammeverket for vertikale fusjoner er overførbart til plattformmarkeder. I denne oppgaven undersøker jeg hvorvidt vertikal separasjon eller ...
  • The Switching Cost Puzzle 

   Helgøy, Karen Elisabeth (Master thesis, 2020-07-03)
  • Konkurranseøkonomiske implikasjoner av overlappende eierskap 

   Mørch-Lampe, Oscar Bjørnson Andersen (Master thesis, 2020-07-04)
   De siste tiårene har det vært en enorm vekst i overlappende eierskap, som innebærer at konkurrerende bedrifter enten har eierandeler i hverandre, eller er eid i fellesskap av en eller flere aksjonærer. De konkurranseøkonomiske ...
  • Valg med ulikt utgangspunkt: Tar vi samme avgjørelser for andre som for oss selv? 

   Norgren, Ingrid (Master thesis, 2020-07-04)
   I denne oppgaven har jeg utført et eksperiment for å se om det er noen forskjell mellom valg som er tatt på egne vegne og valg tatt på andres vegne. Jeg har også sett på forskjellen mellom svarene når et spørsmål med en ...
  • Sysselsettingseffekter av pensjonsreformen 2011. Var det geografisk variasjon? 

   Byenstuen, Lars Johannes Berg (Master thesis, 2020-07-10)
   En omfattende reform av alderspensjonen fra folketrygden i 2011 hadde blant annet som mål at eldre arbeidstakere skulle stå lenger i jobb. Det ble innført fleksibelt uttak mellom 62 og 75 år, der størrelsen på årlige ...
  • Nedsiderisiko i norsk økonomi i lys av Norges Banks indikatorer for en god motsyklisk kapitalbuffer 

   Ag, Alexander (Master thesis, 2020-08-08)
   I oppgaven undersøker jeg om indikatorene Norges Bank tar utgangspunkt i ved råd om motsyklisk kapitalbuffer egner seg til å identifisere og tallfeste nedsiderisiko i norsk økonomi. Jeg anvender kvantilregresjoner på norske ...
  • Økonomisk evaluering av hesteassistert terapi 

   Espeland, Magnus (Master thesis, 2020-08-15)
   Formålet med denne masteroppgaven var å gjøre en økonomisk evaluering av hesteassistert terapi (HAT). HAT innebærer bruk av hest i en terapeutisk sammenheng og potensialet til HAT som behandlingsmetode er stort med flere ...
  • Den Norske Typen. Sammenhengen mellom avdekkede samarbeidstyper; demografi, tillit og meninger om klima- og miljøspørsmål 

   Bjørnevik, Tord Lauvland (Master thesis, 2020-09-16)
   Tidligere eksperimentelle studier har vist hvordan deltakere i Sosiale dilemma spill har heterogene preferanser for samarbeid. Et flertall av deltakerne viser en villighet til å prioritere fellesskapet fremfor seg selv, ...
  • Konfidensielle kontrakter ved offentlige innkjøp av legemidler 

   Sundal, Louise-Mari Høie (Master thesis, 2020-10-03)
   I 2016 varslet helseforetakets innkjøpsservice at legemiddelpriser på enhetsnivå skulle ansees som konfidensielle, og 12.mars 2019 ble et vedtak om fortsatt hemmelighold av enhetspriser vedtatt fra Innstilling til Stortinget ...
  • Fotballbaner; privat gode eller kollektivt klubbgode? 

   Killi, Magnus (Master thesis, 2020-12-01)
   Denne oppgaven er skrevet for å undersøke problemstillingen om hvorvidt fotballbaner skal tilbys som et privat gode eller kollektivt klubbgode. For å kunne svare på dette spørsmålet har jeg brukt tre teorier og sett på ...
  • Sosial ulikhet i bruk av helsetjenester 

   David-Andersen, Ania Sofie Reiret (Master thesis, 2020-12-18)
   Formålet med denne oppgaven har vært å undersøke om befolkningens bruk av helsetjenester står i samsvar med fordelingen av helse. Tidligere forskning har vist at personer med lav sosioøkonomisk status gjennomgående har ...
  • Vertikale bindinger og investeringsinsentiver i strømmemarkedet 

   Solevåg, Jonas Akselsen (Master thesis, 2020-12-19)
   Strømming av videoinnhold på nett har de siste årene blitt et populært alternativ til lineær TV. Strømmetjenester har i større grad startet å tilby videoinnholdet eksklusivt på sin egen plattform. Den økte konkurransen er ...
  • Intergenerasjonell inntektsmobilitet: hvordan forklare den geografiske variasjonen? 

   Langaas, Sverre Falck (Master thesis, 2020-12-22)
   Jeg bruker administrative data til å dokumentere geografiske forskjeller i intergenerasjonell inntektsmobilitet mellom ulike steder i Norge. Deretter gjennomfører jeg et kvasieksperiment for å vurdere den relative betydningen ...
  • Effekten av fedrekvote på sannsynlighet for skilsmisse 

   Melås, Frida Larsen (Master thesis, 2021-02-01)
   Fedrekvoten ble innført i Norge den 1. april 1993 med formål om jevnere fordeling av arbeid i husholdning og i yrkeslivet blant kvinner og menn. Formålet med masteroppgaven er å undersøke om fedrekvoten har en effekt på ...
  • Skattesystemer i utviklingsland. Konsekvenser av økt beskatning for bedrifter 

   Aschjem, Anna Skiaker (Master thesis, 2021-02-01)
   Det overordnede temaet for oppgaven er skattesystemer i utviklingsland, med særlig fokus på Norads program Skatt for utvikling. Formålet er å undersøke effekten av å øke skatter i utviklingsland generelt og på ulike typer ...
  • Sensitivitet for boliglånsrenter: Hvilke kundegrupper har størst risiko for avslutning ved en renteøkning? 

   Hannestad, Ole Hjørnegård (Master thesis, 2021-02-01)
   Formålet med denne masteroppgaven har vært å gjennomføre en analyse av hvilke boliglånskunder som er mest sensitive for en renteøkning og har derfor høyere sannsynlighet for å avslutte boliglånet påfølgende måned etter ...
  • En empirisk studie av emisjoner på Oslo Børs 

   Thuen, Vegard (Master thesis, 2021-06-15)
   I denne oppgaven har jeg gjennomført en empirisk studie på Oslo Børs. I studien har jeg brukt programpakken Stata, eventstudie metodologi og Carhart (1997) sin firefaktormodell for å estimere abnormal avkastning i ulike ...
  • Economic growth, institutions and corruption: An empirical study 

   Rytter, Even (Master thesis, 2021-06-15)
   This paper seeks to explore why differences in economic growth occur across countries. Firstly, two models of economic growth are reviewed: the Solow model and the Romer model. The Solow model predicts a convergence in ...
  • Hvem emigrerer fra Norge? 

   Vigsø, Kristian Bjørndal (Master thesis, 2021-06-15)
   Norge har vært karakterisert ved en sammenpresset lønnsfordeling som impliserer at avkastningen av utdanning og annen kompetanse er relativt lav i Norge. Det betyr at det i hovedsak er individer med høyt kompetansenivå som ...