Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHodneland, Marthe Gjerstad
dc.date.accessioned2019-06-19T00:31:58Z
dc.date.available2019-06-19T00:31:58Z
dc.date.issued2019-06-19
dc.date.submitted2019-06-18T22:00:03Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/20201
dc.description.abstractFormålet med denne studien har vært å gjøre en sosiologisk analyse av hvilke tanker transpersoner har rundt forventninger til kjønn. Studien har hatt som mål å diskutere tematikken ut fra informantenes subjektive opplevelser og oppfatninger rundt kjønn og prosessen med å endre kjønn. Transpersoner er med på å utfordre en tatt for gitt forståelse av kjønnet som noe stabilt og dikotomt. Og er dermed med på å utfordre oppfattelsen om at det sosiale kjønnet følger det biologiske kjønnet. Sosiologisk forskning vil kunne være med å avdekke de tatt for gitte prosessene når det kommer til kjønn og menneskelig interaksjon. Den overordnede problemstillingen for oppgaven er: Hvordan opplever og fortolker transpersoner forventninger til kjønn? For å belyse problemstillingen har jeg benyttet meg av fire videointervju gjennomført av Skeivt Arkiv- nasjonalt kunnskapssenter for skeiv historie ved universitetsbiblioteket i Bergen. Utvalget består av 4 personer hvor alle definerer seg som transperson eller transkjønnet. Fokuset for analysen har vært å jobbe empirinært. Det analytiske rammeverket for oppgaven tar for seg en sosiologisk utvikling på feltet og bruker både eldre og nyere sosiologi i dagens kontekst for å belyse kjønnsdebatten. Funnene i denne studien viser at det er flere klare forventninger og normer knyttet til kjønn, maskulinitet og femininitet. Det er fremtredende for alle informantene at de ved å utfordre kjønnet i tidlig alder ble møtt med kritikk og reaksjoner som påpekte at dette ikke var riktig for deres biologiske kjønn. Dette kunne komme til uttrykk både gjennom reksjoner på klærne de gikk med, hvilken oppførsel de hadde, men også rundt hvilke leker og aktiviteter informantene ønsket å holde på med. Reaksjoner fra familie og venner viser seg å være av stor betydning for hvordan informantene i denne studien har definert seg selv. Studien avdekker hvordan informantene også bruker normer og forventinger til kjønn ved å speile seg i forhold til andre. Omgivelsenes reaksjoner og standpunkt har vært med på å legge føringer for hvordan de handler og hva som anses å være riktig og gal oppførsel og utførelse av kjønnet. Informantene har dermed benyttet seg av andres reaksjoner som et redskap for hvordan de burde handle og respondere. Studien viser også til hvilke aspekter ved kroppen som anses som å være viktigst for å kunne passere og dermed også oppfattes som det kjønnet de ønsker at andre skal oppfatte dem som. Dette kommer til syne ved å skille mellom den private og offentlige kroppen. Studien bidrar også med å belyse helsevesenets forventninger til kjønn ved informantenes fortellinger om møte med behandlingstjenesten. Behandlingen bærer preg av et helsevesen uten fokus på mangfold og med en binær forståelse av kjønn. Mangfoldet som er blant transpersoner når det kommer til ønske av behandlingsmåte og om de beskriver seg som mann, kvinne eller noe midt imellom tas ikke høyde for i behandlingen. Dette har blant annet resultert i at en av informantene i denne studien så seg nødt til å lyve for å få behandling i frykt for å bli avvist.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.subjectidentitet
dc.subjectTranskjønn
dc.subjectkvalitativ metode
dc.subjecttransperson
dc.subjectkropp
dc.subjectkjønn
dc.subjectintervju
dc.titleTranspersoners tanker om kjønn. En kvalitativ studie av transpersoners opplevelser og erfaringer rundt forventninger til kjønn.
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2019-06-18T22:00:03Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserveden_US
dc.description.localcodeSOS360
dc.description.localcodeMASV-SOS
dc.subject.nus732106
fs.subjectcodeSOS360
fs.unitcode15-11-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel