Show simple item record

dc.contributor.authorHaugen, Stine Grønnerud
dc.contributor.authorSøvik, Julia Alexandra Mæland
dc.contributor.authorJohansen, Christine
dc.date.accessioned2019-06-19T00:32:16Z
dc.date.available2019-06-19T00:32:16Z
dc.date.issued2019-06-19
dc.date.submitted2019-06-18T22:00:15Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/20225
dc.description.abstractFormålet med denne kvalitative studien har vært å få en dypere forståelse av hvordan de innsatte opplever å ha fått eller får tilrettelegging for sine lese- og skrivevansker. Studiens problemstilling er: Hvordan opplever innsatte i norske fengsler opplæringssituasjonen, med tanke på tilrettelegging for sine lese- og skrivevansker? Utvalget i studien består av åtte voksne innsatte menn og kvinner mellom 19 - 43 år med lese- og skrivevansker. Intervjuene ble tatt opp med lydopptaker, transkribert og deretter analysert etter induktiv tematisk analysemetode, hvor fire tema pekte seg ut. De fire temaene er Vanskens betydning, Motivasjon for læring og mestringsopplevelse, Tilretteleggingens betydning og Mestring av dagens krav til lese- og skriveferdigheter. Vanskens betydning dreier seg om hvilken måte lese- og skrivevanskene får betydning for dem i hverdagen. Temaet Motivasjon for læring og mestringsopplevelse handler om hvordan de innsatte opplever motivasjon for læring og mestringsopplevelse de har i en opplæringssituasjon. Informantene legger vekt på at det er en sammenheng mellom motivasjon og mestring. Tilretteleggingens betydning illustrerer viktigheten av en individuell tilpasset opplæring gjennom hele skoleløpet. Informantene legger vekt på hvordan opplæringen kunne vært bedre med en riktig tilrettelegging. Mestring av dagens krav til lese- og skriveferdigheter handler om betydningen av å mestre kravene som dagens samfunn krever til lese- og skriveferdighetene. Studien belyser viktigheten av psykososial støtte, å være motivert for skolen, samt det å få riktig opplæring som blir tilpasset den enkelte innsattes lese- og skrivevansker og forutsetninger. Nøkkelord: Innsatte, tilrettelegging, logopedi, tematisk analyseen_US
dc.description.abstractThe aim of the present qualitative study was to obtain a deeper understanding of how inmates live with reading and writing difficulties. The research question was: How do inmates in Norwegian prisons experience the training situation, with a view to facilitating their reading and writing difficulties? The study group consisted of eight adults (men and women between the ages of 19 and 43). The interviews were recorded, transcribed and then analysed using an inductive thematic approach. Four themes were identified. The importance of the difficulties concerns everyday life and how it is to live with reading and writing difficulties. Motivation for learning and coping experience is about how the inmates experience motivation for learning and coping experience in the training situation. The informants emphasize that there is a connection between motivation and coping. The importance of the facilitation illustrates the importance of an individual adapted arrangement through schooling. The informants emphasize how the education could have been better with the right facilitation. Mastering today's demands to reading and writing ability is about the importance of mastering the requirements of literacy skills required in today's society. The study highlights the importance of psychosocial support, motivation for schooling, and getting the right education that is adapted to the individual inmates with their reading and writing difficulties. Keywords: inmates, facilitation, speech therapy, thematic analysisen_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.title“De lærte meg å gå, men ikke å løpe”. En kvalitativ studie av åtte innsatte i norske fengsler og deres erfaringer med lese- og skrivevansker i opplæringssituasjoner
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-06-18T22:00:15Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i logopedi
dc.description.localcodeLOGO345
dc.description.localcodeMAPS-LOG06
dc.subject.nus799999
fs.subjectcodeLOGO345
fs.unitcode17-32-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record