Show simple item record

dc.contributor.authorKittilsen, Silje Trræen
dc.date.accessioned2019-06-21T00:31:48Z
dc.date.available2019-06-21T00:31:48Z
dc.date.issued2019-06-21
dc.date.submitted2019-06-20T22:00:10Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/20326
dc.description.abstractDenne masteroppgaven fokuserer på innsatte som tar høyere utdanning under soning. Formålet er å få innsikt i innsattes oppfatninger knyttet til det å ta høyere utdanning som en del av en livsendring. I arbeidet med oppgaven har det vært viktig å synliggjøre innsattes personlige opplevelser og erfaringer knyttet til ulike aspekter rundt det å ta høyere utdanning i fengsel, noe prosjektets problemstilling bærer preg av: Hvilke tanker og oppfatninger har innsatte om høyere utdanning som et ledd i deres rehabiliteringsprosess? I oppgaven tar jeg for meg et tema det foreligger lite norsk forskning på, noe som gjør oppgaven både viktig og relevant. Jeg håper oppgaven kan være et positivt bidrag i arbeidet med å belyse utdanningssituasjonen for innsatte, på godt og vondt. Forskningen som er utført har en hermeneutisk fenomenologisk tilnærming med en konstruktivistisk vitenskapsteoretisk forankring, hvor hovedfokuset ligger på forskningsdeltakernes levde liv og ut ifra forskningsdeltakernes egne perspektiv. I arbeidet med datainnsamling har jeg benyttet meg av kvalitativ metode, nærmere bestemt semistrukturerte kvalitative intervjuer, for å få gode erfaringsbaserte beskrivelser fra personer som har opplevd hvordan det er å ta høyere utdanning under soning. Prosjektets funn viser at innsatte opplever høyere utdanning som positivt og viktig i deres rehabiliteringsprosess. De har stor tro på at høyere utdanning vil gi dem bedre forutsetninger for å leve et liv uten kriminalitet. Det fremheves også at høyere utdanning vil føre til flere og bedre muligheter etter endt soning, spesielt på arbeidsmarkedet. Drøftingen viser at deltakelse i høyere utdanning gir grobunn for personlig endring hos innsatte, hvor miljøskifte og dialog med andre studenter og tilsatte ved både utdanningsinstitusjoner og skoleavdelingen i fengselet, er sentralt. Innsatte møter flere barrierer knyttet til å ta høyere utdanning under soning, hvor begrenset tilgang på PC og internett, finansiering og lite informasjon om høyere utdanningsmuligheter fremheves som de største. Slike barrierer har store konsekvenser i forhold til gjennomføring av studier, og kan i verste fall føre til at innsatte må avbryte utdanningen sin. Sett i sammenheng med oppgavens resultater, er disse barrierene svært uheldige da høyere utdanning, i stor grad, kan påvirke innsattes fremtid i positiv retning.en_US
dc.description.abstractThis thesis focuses on inmates who participate in higher education during atonement, where the purpose is to gain insight into the inmates’ perceptions of partaking in higher education as part of a life change. It has been important to highlight the personal experiences of inmates, as well as experiences related to various aspects of partaking in higher education during atonement. This is something that the project’s research issue is characterized by: What thoughts and perceptions do inmates have about engaging in higher education as a part of their rehabilitation process? Research on this topic from a Norwegian viewpoint is minimal, which makes the research issue both important and relevant, and I hope this project can be a positive contribution. The research carried out has a hermeneutical phenomenological approach with a constructivist science theoretical anchorage, where the main focus lies on the research participants lived lives as seen from their own perspective. In the process of collecting data, I have used the qualitative method semi structured qualitative interviews, to get good experience-based descriptions from people who have experienced what it’s like to participate in higher education during atonement. The projects findings show that inmates experience higher education as positive and important part of their rehabilitation process, and they believe that higher education will give them better conditions for living a life without crime. It’s also emphasized that higher education will lead to more and better opportunities after their release from prison, especially in the labor market. The project’s discussion shows that participation in higher education provides a fertile ground for personal change in inmates, where environmental change and dialogue with other students and employees at both educational institutions and the school department in the prison are central. Inmates encounter several barriers related to partaking in higher education while serving time, where limited access to PC and internet, funding and little information about higher education opportunities are highlighted as the largest. These are barriers that have major consequences in relation to the implementation of the inmates’ studies, and in a worst-case scenario, it may lead to inmates having to end their educational journey. In the context of the projects results, these barriers are very unfortunate as higher education, to a large extent, can positively affect the future of inmates.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.titleStudentene bak murene- en kvalitativ undersøkelse om innsattes opplevelser, erfaringer og tanker rundt å ta høyere utdanning i fengsel
dc.title.alternativeStudents behind bars- a qualitative study of inmates' experiences and thoughts about taking higher education during atonement
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-06-20T22:00:10Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i pedagogikk
dc.description.localcodePED395
dc.description.localcodeMAPS-PED
dc.subject.nus724112
fs.subjectcodePED395
fs.unitcode17-42-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record