Show simple item record

dc.contributor.authorRosenvinge, Vegard
dc.date.accessioned2019-09-24T13:14:03Z
dc.date.available2019-09-24T13:14:03Z
dc.date.issued2019-09-19
dc.date.submitted2019-09-18T22:00:04Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/20883
dc.description.abstractUSA fjernet nettnøytraliteten 14.desember 2017, mens den vedstår per dags dato i eurosonen. Nettleverandører hevder at nettnøytraliten hindrer dem i å utnytte potensiale i infrastrukturen deres. De ønsker å tilby prioriteringsveier for å øke kvaliteten på tjenester på nett, til gjengjeld får de betalt fra innholdsleverandører som kjøper prioritet. Forsvarerne for nettnøytraliteten mener at slike praksiser vil skade velferden på nett da det hemmer konkurransen i markedet. Betalt prioritering er ifølge dem ingenting annet enn en ekstra inntektskilde for nettleverandørene. Motivert av debatten om nettnøytralitet søker denne oppgaven å utforske velferd og insentiver i nettmarkedet med og uten nettnøytralitet. For å svare på dette går jeg gjennom aktuell teori og fremstiller en vertikal markedsmodell. Modellen analyseres med ulike nettregimer og betalingsstrukturer for å studere hvordan likevektene i nettmarkedet endres med og uten nettnøytraltiet. Modellens aktører inkluderer en monopol nettleverandør, to konkurrerende innholdsleverandører og en fast gruppe konsumenter. Nettleverandøren forener konsumenter og innholdsleverandører med tilgang til internett. Konsumenter i modellen betaler både nettleverandør og innholdsleverandører for å konsumere tjenester på internett. Uten nettnøytralitet kan innholdsleverandørene betale nettleverandøren for å få høyere kvalitet på tjenestene sine. Resultatene fra analysen indikerer at effektene av å avvikle nettnøytraliteten er tvetydig. Det eneste sikre resultatet er at nettleverandørene kommer bedre ut uten enn med nettnøytralitet. Resultatene er tvetydige da uten tvil nettnøytralitet begrenser aktører fra å utnytte potensiale i infrastukturen, men et unøytralt nett også har sine svakheter i form av økt markedsmakt hos nettleverandørene og dårligere konkurranseforhold blant innholdsleverandører. Det vises at nettleverandøren kan ha insentiv til å forvrenge det oppstrøms innholdsmarkedet. I utvidelsen viser analysen at nettleverandørens insentiv til å investere i bedre kapasitet er lavere uten nettnøytralitet enn med. Dette er et resultat av at bedre kapasitet demper verdien av prioritet for innholdsleverandørene.en_US
dc.description.abstractThe United States removed net neutrality on December 14, 2017, while maintaining its current position in the eurozone. Network providers claim that net neutrality prevents them from harnessing the potential in their infrastructure. They want to offer priority avenues to increase the quality of online services, in return, they get paid from content providers who buy priority. Defenders of net neutrality believe that such practices will harm online welfare as it impedes competition in the market. According to them, paid prioritization is nothing more than an additional source of revenue for internet service providers. Motivated by the debate on net neutrality, this task seeks to explore the welfare and incentives in the online market with and without net neutrality. To answer this, I go through current theory and produce a vertical market model. The model is analyzed with different online regimes and payment structures to study how the equilibria in the online market change with and without the net neutrality. The model's players include a monopoly network provider, two competing content providers and a fixed group of consumers. The web provider unites consumers and content providers with access to the internet. Consumers in the model pay both internet provider and content providers to consume services on the internet. Without web neutrality, content providers can pay the ISP for a higher quality of their services. The results of the analysis indicate that the effects of eliminating net neutrality are ambiguous. The only sure result is that the network providers come out better without having net neutrality. The results are ambiguous as undoubtedly network neutrality restricts players from exploiting potential in the infrastructure, but an unneutral network also has its weaknesses in the form of increased market power of network providers and poorer competition among content providers. It is shown that the ISP may have an incentive to distort the upstream content market. In the extension, the analysis shows that the network provider's incentive to invest in better capacity is lower without net neutrality than with. This is a result of better capacity diminishing the value of priority for content providers.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectNettnøytralitet
dc.subjectInternett
dc.subjectKonkurranseøkonomi
dc.titleNettnøytralitet og økonomiske insentiv: En tosidig markedsanalyse
dc.title.alternativeNet neutrality and economic incentives: A two-sided market analysis
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2019-09-18T22:00:04Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeMasteroppgave
dc.description.localcodeECON391
dc.description.localcodePROF-SØK
dc.description.localcodeMASV-SØK
dc.subject.nus734103
fs.subjectcodeECON391
fs.unitcode15-15-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record