Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFaksvåg, Helene Nordli
dc.contributor.authorFrøystadvåg, Thea Hannestad
dc.contributor.authorMarszalek, Maja Anna
dc.date.accessioned2020-01-23T08:09:18Z
dc.date.issued2019-12-15
dc.date.submitted2020-01-22T23:00:10Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/21339
dc.description.abstractSelv om forskningslitteratur som har undersøkt psykisk helse hos studenter rapporterer om en høy forekomst av psykiske plager og lidelser hos studenter, er det imidlertid fortsatt uklart hvordan psykisk uhelse hos studenter kan beskrives og forstås. Det finnes noe forskning som har undersøkt psykisk helse fra studenters perspektiv, men det synes å mangle studier som har undersøkt dette fra terapeutenes ståsted. Formålet med denne studien har vært å undersøke hvordan terapeuter beskriver og forstår psykisk uhelse hos studenter. Ved bruk av en kvalitativ tilnærming innenfor et hermeneutisk-fenomenologisk rammeverk, har vi utført 15 semistrukturerte intervju med terapeuter som har erfaring med å jobbe med studenter. Datamaterialet ble analysert ved bruk av refleksiv tematisk analysemetode. Vi kom frem til overordnede tema og seks undertema basert på terapeutenes beskrivelser av studentens psykiske helse: 1) ”Å unngå og dekke over vansker”, med undertemaene a) ”En kamp mot det smertefulle” og b) ”En vond mismatch mellom innside og utside”; 2) ”Å føle seg utrygg sammen med andre”, med undertemaene a) ”Et savn etter en trygg havn” og b) ”En armlengdes avstand til andre”; og 3) ”Å finne fotfeste når grunnen brister”, med undertemaene a) ”En tilstand av fri flyt” og b) ”Et ombyggings- og oppbyggingsprosjekt”. Resultatene blir drøftet i lys av eksisterende teori og forskning. Til sist blir implikasjoner, betydningen av våre forforståelser og metodiske begrensninger ved studien diskutert.en_US
dc.description.abstractAlthough the literature on mental health among students has reported a high prevalence of mental issues and illness, it remains uncertain how mental difficulties among students can be described and understood. Some studies have addressed students ́ perspective on their mental health. However, an understanding from therapists’ point of view seem to be lacking. The aim of this study was to examine how therapists describe and understand mental unhealth among students. Using a qualitative approach within a hermeneutical-phenomenological framework, we conducted 15 semi-structured interviews with therapists with experience working with students. The data was analyzed using a reflexive thematic analysis method. Our analysis generated three organizing themes and six sub-themes:1) “Avoiding and hiding difficulties”, with the sub-themes a) “A fight against what is painful”, and b) “An agonizing mismatch between the inside and the outside”; 2) “Feeling unsafe with others”, with the sub-themes a) “A longing for a safe haven”, and b) “An arm ́s length from others”; 3) “Finding a foothold when the ground is bursting”, with the sub-themes a) “A state of free flow”, and b) “A project of restructuring and structuring”. Our findings are discussed in light of existing literature in the field. Finally, implications, the impact of the researchers’ pre-understandings, as well as methodological limitations are addressed.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.title“De vil bare få til livet sitt”: En kvalitativ studie om terapeuters forståelse av psykisk uhelse hos studenter
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-01-22T23:00:10Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeHovedoppgave psykologprogrammet
dc.description.localcodePROPSY317
dc.description.localcodePRPSYK
dc.subject.nus736102
fs.subjectcodePROPSY317
fs.unitcode17-0-0
dc.date.embargoenddate2020-12-15


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel