Show simple item record

dc.contributor.authorTaugl, Anjaen_US
dc.date.accessioned2020-01-30T07:23:28Z
dc.date.issued2020-01-30
dc.date.submitted2020-01-29T23:00:05Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/21362
dc.descriptionPostponed access: the file will be accessible after 2023-01-05en_US
dc.description.abstractI Norge er det kommunene som har ansvaret for introduksjonsprogrammene og opplæring i norsk- og samfunnsfag for flyktninger og andre migranter. Gode integreringstiltak for flyktninger hvor deltagerne lærer språket og kommer raskt i arbeid sees på som grunnleggende for vellykket integrering. De siste årene har det vært økt fokus på å bruke ordinært arbeidsliv som integreringsarena. Enkelte av disse integreringstiltakene har sett på muligheten for å kombinere det økte behovet for arbeidskraft i helsesektoren med integrering av flyktninger. I masterprosjektet undersøker jeg hvordan migranter erfarer sykehjem som integreringsarena, og stiller spørsmålet; hvordan opplever deltagerne i et integreringsprogram for migranter språk- og arbeidspraksis i norske sykehjem? Gjennom et kvalitativt forskningsprosjekt intervjuet jeg ti deltagere som fulgte et integreringsprogram som kombinerer språk- og arbeidspraksis på sykehjem. Målet med integreringsprosjektet er å kvalifisere deltagerne til helsefagarbeiderutdannelse. Funnene viser at deltagerne hadde et gjennomgående positivt inntrykk av sykehjemmene. Sykehjemmene ble beskrevet som hjemlige og trygge med høy standard både med tanke på materiell og omsorg. Deltagerne utrykte et familieomsorgsperspektiv ved å beskrive omsorgen som ble gitt til de eldre som lik den de ville gitt sine egne barn eller foreldre. Til tross for de positive erfaringene ønsket deltagerne fortrinnsvis å ta vare på sine eldre selv. Denne studien indikerer at sykehjem som integreringsarena fungerer godt. Et viktig element ser ut til å være at deltagerne i programmet blir rekruttert med tanke på egnethet og motivasjon for arbeid i sykehjem. Deltagerne formidler at de har tilegnet seg gode norskkunnskaper og verdifulle arbeidserfaringer gjennom integreringsprogrammet.en_US
dc.description.abstractIn Norway the municipality is responsible for the “introduction programs” for refugees which include courses in the Norwegian language and social science. Useful measures for the integrating of refugees where the participants learn the language and obtain regular work are perceived to be vital for successful integration. During the last few years there has been an increasing focus on utilizing the regular labour market as an arena for integration. Some of the integration projects have looked at the possibility of combining the increasing demand for more staff in the health sector with the need to integrate refugees. In this thesis I wish to explore how migrants are experiencing nursing homes as an arena for integration, and I ask; how do the participants experience the encounters with the nursing home in an introduction program? Through a qualitative research project where I interviewed 10 participants in an integration program which combines language and work placement in nursing homes, I found that the participants overall viewed the nursing homes positively. The nursing homes were described as homely and safe and with a high material standard and highly qualified staff. The participants described the care provided for the elderly as the same as they would give to their own children or parents, indicating a family-oriented care perspective. Even so, the participants would prefer to look after their own parents themselves. The present study indicates that nursing homes is well suited as an arena for the integration of refugees and migrants. A vital element seems to be that the participants are selected to the program based on suitability and motivation for this kind of work. The participants expressed that they acquire valuable language skills and work experience through the program.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectomsorg
dc.subjectsykehjem
dc.subjectmigranter
dc.subjectspråk- og arbeidspraksis
dc.subjectflyktninger
dc.subjectintegrering
dc.titleMøter mellom familieomsorg og institusjonsomsorg: Erfaringer fra et integreringsprosjekt med arbeidspraksis i sykehjemen_US
dc.title.alternativeMeetings between family care and institutional care: Experience from an integration project with work practices in nursing homes
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-01-29T23:00:05Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.localcodeSYKD395
dc.description.localcodeMAMD-HELSE
dc.description.localcodeMAMD-SYK
dc.subject.nus761901
fs.subjectcodeSYKD395
fs.unitcode13-26-0
dc.date.embargoenddate2023-01-05


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record