Show simple item record

dc.contributor.authorFinne, Anita
dc.date.accessioned2020-06-26T04:29:59Z
dc.date.available2020-06-26T04:29:59Z
dc.date.issued2020-06-25
dc.date.submitted2020-06-24T22:00:17Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/22988
dc.description.abstractPsykisk helse og trivsel er viktige områder innanfor folkehelse og helsefremjande arbeid. Dei siste åra har ungdom i aukande grad rapportert at dei opplever psykisk plager og stressrelaterte symptom. Psykisk helsefremjande arbeid er prega dei positive aspekta ved psykisk helse, då eit einsidig fokus på negative faktorar kan vere med å problematisere normale reaksjonar og kjensler. Samstundes som psykisk helse får meir merksemd er også medverknad vorte eit populært omgrep. Vår studie byggjer på lovar, metodologi og teori som fokuserer på ungdom sine styrker og ressursar, ungdom si rett til å fremje sine perspektiv og relasjonen mellom ungdom og deira kontekst. Slik er denne studien også politisk og demokratisk forankra. Denne studien fann stad i ei mellomstor bygd på vestlandet der fotostemme vart utført saman med åtte medforskarar i alderen 15-18 år. Innanfor dei førehandsbestemte rammene, psykisk helse og helsefremjing, danna medforskarane forskingsspørsmålet: Kva er det i (skule)kvardagen som kan fremje god psykisk helse? Medforskarane tok fotografi for å svare på dette, utførte tematisk nettverksanalyse med fotografia som datamaterial, for så å reflektere over funna. Transkriberte lydopptak frå dei tre gruppemøta vart brukt til å skildre prosessen. Medforskarane identifiserte ulike lyspunkt i kvardagen under temaa: sosialt, avbrekk frå stress og meistringskjensle og kvardagskos. Sjølv med eit fokus på dei positive aspekta, var medforskarane sin frustrasjon over korleis stress og press la ein dempar på desse framståande.en_US
dc.description.abstractMental health and well-being are important aspect of public health and health promotion. Over the past few years, adolescents have increasingly reported that they are experiencing psychological strain and stress-related symptoms. The field of mental health promotion is focusing on the positive aspects of mental health, as a focus on the negative factors can problematize reactions and feelings that are normal. In line with mental health, contribution or cooperation with youth is getting more attention. Our study is based on theory and methodology that focus on youth's strengths and resources, youth’s right to raise their opinion and the relational interaction between youth and their context. Therefore, this study is also politically and democratically grounded. This study took place in a medium-sized village in the western part of Norway, where photovoice was carried out with eight co-researchers aged 15-18. Within the predetermined framework, mental health and health promotion, the co-researchers formed the research question: What is it in the (school)day that can promote good mental health? The co-researchers took photographs to answer this, they conducted thematic network analysis with the photographs, and reflected on the findings. Transcribed audio recordings from the three group meetings were used to describe the process. The co-researchers identified different themes that could bright up their day: social, a break from stress, and sense of coping and coziness in everyday life. Even with a focus on the positive, the co-researchers' were frustrated concerning how these aspects were oppressed by stress.en_US
dc.language.isonno
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectpsykisk helse
dc.subjectpositiv ungdomsutvikling
dc.subjecthelsefremjing
dc.subject«Participatory Action Research» [PAR]
dc.subjectUngdom
dc.subjectfotostemme
dc.subjectmedverknad
dc.titleKva er det i (skule)kvardagen som kan fremje god psykisk helse? Ein kvalitativ studie i samarbeid med ungdom ved bruk av fotostemme
dc.title.alternativeWhat is it in the (school)day that can promote good mental health? A qualitative study in collaboration with youth using photovoice
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-06-24T22:00:17Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgåve i helsefremjande arbeid og helsepsykologi
dc.description.localcodeHEFR395
dc.description.localcodeMAPS-HEFR
dc.description.localcodeMAPS-LOG
dc.subject.nus761901
fs.subjectcodeHEFR395
fs.unitcode17-33-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record