Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorØye, Ørjan Midthun
dc.date.accessioned2020-07-02T04:21:47Z
dc.date.available2020-07-02T04:21:47Z
dc.date.issued2020-07-02
dc.date.submitted2020-07-01T22:00:12Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/23188
dc.description.abstractMålet med denne studien er å utforske kva måtar tilsette ved ein produksjonsskule ser på musikk, og bruk av musikk som helsefremjande aktivitet. Datamaterialet består av tre semistrukturerte intervju med tilsette ved ein produksjonsskule. Denne skulen jobbar med ungdommar som har falle utanfor den ordinære vidaregåande skulen (ELET/NEET) og brukar praktisk arbeid og kreativ produksjon som metode. Fokuset i denne studien er å sjå korleis dei jobbar og i kva grad dette samsvarar med musikkterapilitteratur. Teoretiske perspektiv inkluderar sosiokulturelt læringsperspektiv, samfunnsmusikkterapi, kultursentrert musikkterapi og mesterlære. Funn visar at informantane brukar musikk som læring, og at dei er positive til at produksjonsskulen kan vera ein arena for musikkterapi. Eg vil diskutere fordelar og utfordringar med musikkterapi i skulen, og i kva grad tankane frå informantane samsvarar med musikkterapeutisk teori og litteratur.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to explore how people who work at an production school views music and use of music in a health - promoting way. The data material consists of three semi-structured interviews with employees at an production school. This school works with youths that are not in employment or traning (ELET/NEET) using practical work and arts as a method. The focus in this study is how they work and how this correspond with music therapy litterature. Theoretical perspectives include sociocultural theory of human learning, community music therapy, culture centered music therapy, and learning in apprenticeship. Findings show that the informants use music as learning, and that they are positive that the production school can be a place for music therapy. I will discuss advantages and challenges with music therapy in a school setting, and how the production school correspond with music therapy litterature and theory.en_US
dc.language.isonno
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectELET
dc.subjectMusikkterapi
dc.subjectProduksjonsskole
dc.subjectProduksjonsskule
dc.subjectNEET
dc.titleMusikkterapien sin rolle på ein produksjonsskule Ei undersøking av tilsette sine tankar kring bruk av musikk og implementering av musikkterapi i arbeid med ELET/NEET-populasjonen
dc.title.alternativeThe Role Of Music Therapy In a Production School – A qualitative study of employees' thoughts on using music and implementing music therapy in work with the ELET / NEET population
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-07-01T22:00:12Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgåve i musikkterapi
dc.description.localcodeMUTP350
dc.description.localcodeMAHF-MUTP
dc.description.localcodeMAHF-INMUT
dc.subject.nus715136
fs.subjectcodeMUTP350
fs.unitcode18-30-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel