Show simple item record

dc.contributor.authorTellez, Pablo Ariel Leiva
dc.date.accessioned2020-07-02T04:21:49Z
dc.date.available2020-07-02T04:21:49Z
dc.date.issued2020-07-02
dc.date.submitted2020-07-01T22:00:42Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/23189
dc.description.abstractÅ gå inn i arbeidslivet som musikkterapeut kan ofte innebære å være den første musikkterapeuten ved organisasjonen. Mange kollegaer og klienter kan derfor ha lite kjennskap til hva musikkterapi handler om. Det er foreløpig lite forskning som illustrerer hvordan implementering av musikkterapeutisk praksis utarter seg innen psykisk helsefeltet. Formålet med denne kvalitative studien er å undersøke musikkterapeuters opplevelser av implementeringsprosessen av musikkterapi innen psykisk helsefeltet i Norge. Institusjonene som inngår i studien er psykisk helsetjeneste i kommunen, distriktpsykiatrisk senter og psykiatrisk klinikk. Tre musikkterapeuter fra tre ulike institusjoner i psykisk helsefeltet intervjues gjennom separate semi-strukturerte intervjuer. Datamaterialet analyseres ved hjelp av tematisk analyse. Som resultat av analysen kom det frem tre hovedtemaer: arbeidsplassens påvirkende faktorer, musikkterapeutens rolle og musikkterapi. Hovedtemaene er bygget opp av flere undertemaer som belyser musikkterapeutenes opplevelser. Organisasjonsteori og implementeringsteori, samt litteratur fra recovery-perspektivet og samfunnsmusikkterapi ble benyttet for å drøfte disse opplevelsene. Funnene kan være nyttig for videre forskning innen feltet og kan være høyst relevant for musikkterapeuters implementeringsarbeid i nye kontekster.en_US
dc.description.abstractStarting a career as a music therapist can often mean being the first music therapist in an organization. Colleagues and clients may not have much knowledge about what music therapy is all about. Currently there is not much research that illustrates how implementation processes of music therapy takes place in the field of mental health. This qualitative study explores three music therapists' experiences of music therapy implementation in mental health care and mental health services in Norway. Three music therapists were interviewed through three separate semi-structured interviews. The data was analyzed using thematic analysis. Three main themes were identified though the analysis: the workplaces' influencing factors, the role of the music therapist and music therapy. These themes consists of several sub-themes that illuminate the music therapists' experiences. Perspectives from organizational and implementation theories were found to be useful in reflecting these experiences. Literature from recovery-oriented music therapy and community music therapy was used to discuss the objective of music therapy practice. The outcomes are useful for further research in the field and can be highly relevant for music therapists implementing practices in new contexts.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectmental health care
dc.subjectpsykisk helse
dc.subjectmental health services
dc.subjectmusic therapy
dc.subjectnorway
dc.subjectimplementering
dc.subjectimplementation
dc.subjectmusikkterapi
dc.titleImplementering av musikkterapeutisk praksis i psykisk helsefeltet. En kvalitativ studie av musikkterapeuters opplevelser og erfaringer.
dc.title.alternativeImplementation of music therapy practice in the mental health field. A qualitative study of music therapists' experiences.
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-07-01T22:00:42Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i musikkterapi
dc.description.localcodeMUTP350
dc.description.localcodeMAHF-MUTP
dc.description.localcodeMAHF-INMUT
dc.subject.nus715136
fs.subjectcodeMUTP350
fs.unitcode18-30-0


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record