Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHelgesen, Silje Risa
dc.date.accessioned2020-08-28T05:10:02Z
dc.date.available2020-08-28T05:10:02Z
dc.date.issued2020-08-28
dc.date.submitted2020-08-27T22:00:26Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/23896
dc.descriptionPostponed access: the file will be accessible after 2021-02-28en_US
dc.description.abstractVed oppstart av dette prosjektet viste rapporten til Transparency International Norge at 54 organisasjoner, eller individer som deler av denne, var dømt etter ny korrupsjonslov av 2003. Nyhetsbilde viser også i 2020 hvilken aktualitet temaet har, og viktigheten av tydelig handling i bekjempelsen av uetiske handlingsmønstre og atferd på organisasjonsnivå. På tidspunktet dette prosjektet avsluttes, ble en høytstående politibetjent dømt for korrupsjon, og kort tid etterpå ble en ordfører i norsk kommune siktet for samme lovbrudd. Dette viser hvordan data omkring slike bestridte temaer er i stadig vekst og hvorfor det er viktig å forske på. Prosjektet har i den sammenheng ønsket å kaste lys over hvordan organisasjoners struktur og kultur kan bidra til en økt eller svekket risiko for forekomsten av korrupsjon. Teori som har blitt anvendt finner følgelig sin plass innenfor organisasjonsteorien. For å få til et slikt prosjekt har datagrunnlaget basert seg på analyse av rettsdokumenter, samt andre dokumenter av relevans for organisasjonene som er dømt, hvor metodisk tilnærming for gjennomførsel lener seg på en kvalitativ tilnærming. Resultatene fra studien viser hvordan organisasjoner – som de komplekse systemer de er – krever tydelig kontrollrutiner og har behov for økt gjennomsiktighet i beslutningsprosesser. Analysen av organisasjonene viser hvordan de er preget av sviktende internkontroll og utnyttelse av tildelt beslutningsmyndighet. Det blir klart hvordan den generelt høye graden av tillit som norske bedrifter har, misbrukes der hvor frihet er tildelt. Lite gjennomsiktighet aksepteres, og økt rom for risiko er utfallet. De generelle funnene i studien underbygges av tidligere forskning. Dersom en eller flere av komponentene svikter, ser det ut til å skade samspillet mellom struktur og kultur, som igjen har en enorm innvirkning på de individuelle aktørene som setter organisasjonen ut i live.en_US
dc.description.abstractWhen I began this project the report from Transparency International Norway showed that 54 organizations, or individuals as a part of it, where convicted under the new corruption law of 2003. The current (2020) news image also shows the actuality of the theme, and the importance of clear action in combating unethical patterns of action and behaviour at the organizational level. As this project is approaching its deadline, a high-ranking police officer was convicted of corruption, and soon after a mayor of a Norwegian municipality is suspected for the same crime. This shows how the data for this kind of puzzle is in continuous growth and why it is so important. In this context, the project has the aim to shed some light on how organizations structure and culture can contribute to the understanding of increasing or weakened risk of the occurrence of corruption. The theory that has been applied in this project finds its place within the realm of organizational theory. In order to achieve this aim, the method of data collection has been based on a qualitative approach through the analysis of documents related to the organizations convicted of corruption. The results of the study show how organizations – as the complex systems that they are – require clear control routines and increased transparency. The convicted organizations are characterized by failing internal control and utilization of assigned authority. It becomes clear how the generally high degree of trust that Norwegian companies have, is taken advantage of where freedom is granted. Little transparency is accepted, and increased risk of unethical action is the outcome. The general findings in this study is backed up by earlier research on the topic. When one or several parts of the components fails, it affects the harmony between structure and culture which in turn has a huge impact on the individual actor.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectorganisasjonsteori
dc.subjectkorrupsjon
dc.subjectorganisasjonsteori.
dc.subjectKorrupsjon
dc.subjectrisiko
dc.titleKorrupsjonens gråsoner. Er noen organisasjoner mer utsatt for korrupsjon enn andre? En analyse av korrupsjonsdømte organisasjoner i Norge
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2020-08-27T22:00:26Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeMasteroppgave i administrasjon og organisasjonsvitenskap
dc.description.localcodeAORG350
dc.description.localcodeMASV-AORG
dc.subject.nus731111
fs.subjectcodeAORG350
fs.unitcode15-12-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel