Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLund, Carl Philip Wahlbergeng
dc.date.accessioned2010-02-26T12:52:25Z
dc.date.available2010-02-26T12:52:25Z
dc.date.issued2009-11-20eng
dc.date.submitted2009-11-20eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/3827
dc.description.abstractThe aim of this thesis has been to investigate the portrayal of working-class accents in British films over a period of 40 years. The hypothesis expects that there will be fewer instances of non-standard accent variants in older films, than in newer films. The films investigated are from the 1960s and the 2000s, and represent two regions; London and Northern England. The hypothesis is founded on an expectation that the use of regional and working-class accents in British society has increased during this period, and the specific aim of the thesis is to investigate whether this is reflected in a selection of British films. The thesis concludes that, overall, the hypothesis is supported; a higher frequency of non-standard variants were found in the old films. However, detailed analyses of the data reveal that the hypothesis is not supported when looking exclusively at the London films; here, the old films have a higher frequency of non-standard variants than the new films. For Northern England films, non-standard forms are most frequent in the new films, so for this region the hypothesis is supported. The thesis is structured as follows: Chapter 1 introduces the aim and motivation behind this work, previous research, which films and variables are analysed, language attitudes, definition of working-class hero", and the working class in British film. Chapter 2 presents the main character in each film, in addition to a description of their plots. Chapter 3 presents method and material, which includes descriptions of the regional accents, variables and their variants, important linguistic definitions, and how the data were treated. Chapter 4 contains analyses and results. Here, films are analysed individually and in groups, accounted for both time period and region. The data are presented in numerous tables, with comments, and are followed by a discussion. Chapter 5 concludes the thesis. It presents a summary of the results, and a critique of my own work is included. Some arguments in favour of the thesis' contributions to linguistic studies are included. The chapter ends with some thoughts on future research related to the hypothesis.en_US
dc.description.abstractMålet med denne oppgaven har vært å se på arbeiderklasseuttale i britiske filmer over en periode på 40 år. Oppgavens tittel kan oversettes til norsk som "Fremstillingen av arbeiderklasseuttale i britisk film: en studie av aksent i britiske filmer fra 1960- og 2000-tallet". Hypotesen som underbygger oppgaven har følgende ordlyd: Det er forventet å finne færre tilfeller av ikke-standard uttaletrekk i de gamle filmene, og flere tilfeller av disse i de nye filmene. Hypotesen bygger altså på en forventing om at bruken av arbeiderklasse- og regionale uttaletrekk vil ha økt i det britiske samfunnet i denne perioden, og oppgavens spesifikke mål er da å se om dette reflekteres i britisk film. Oppgaven tar for seg åtte filmer, fordelt på to regioner. Fire av filmene foregår i London, mens de fire andre foregår i Nord-England. Innenfor de respektive regionene er to filmer fra 1960-tallet og to filmer fra 2000-tallet. Ved å samle inn data med både temporal og regional vinkling, ble det mulig å spore eventuelle endringer i bruksfrekvensen av ikke-standard uttale, slik hypotesen setter fokus på. Samtidig tilrettela valget av to regioner for en bredere validitet i dataene. Det konkluderes i oppgaven med at hypotesen, på sitt mest direkte spørsmål, støttes; det ble funnet en høyere andel ikke-standard uttale i de nye filmene, sett i forhold til de gamle. Men inngående analyse av dataene avslører også at hypotesen ikke støttes for London-filmene, isolert sett; her er det en større andel ikke-standard uttale i de gamle filmene. For filmene som representerer Nord-England, derimot, støttes hypotesen. Oppgaven har følgende oppbygning: Kapittel 1 introduserer mål og motivasjon med oppgaven, tidligere studier innen området, hvilke filmer og variabler som undersøkes, språkholdninger, definisjon av "working-class hero", og arbeiderklassen i britisk film. Kapittel 2 presenterer hovedfigurene i hver film, samt hver enkelt films plott. Kapittel 3 tar for seg materiale og metode. Her presenteres materiale, regionale aksenter, variabler og tilhørende varianter, sentrale lingvistiske definisjoner, og hvordan dataene er behandlet. Kapittel 4 inneholder analyser og resultater. Her analyseres filmene enkeltvis og gruppevis, og på tvers av både tid og region. Dataene presenteres oversiktlig i flere tabeller, med påfølgende kommentarer, og deretter en avsluttende diskusjon. Kapittel 5 konkluderer oppgaven. Her oppsummeres resultatene, og eventuelle konsekvenser som sentrale valg innen metode kan ha hatt for oppgaven, diskuteres. Det følger også et avsnitt som argumenterer for hvilket bidrag oppgaven gjør til lingvistikkstudiet, mens det avsluttes med noen tanker om mulige fremtidige studier relatert til oppgavens problemstilling.no_NO
dc.format.extent1288141 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isoengeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectWorking classeng
dc.subjectAccenteng
dc.subjectBritaineng
dc.subjectFilmeng
dc.subject1960seng
dc.subject2000seng
dc.subjectLondoneng
dc.subjectNorthern Englandeng
dc.titleThe portrayal of Working-Class speech in British film: a study of accent in British films from the 1960s and the 2000seng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.rights.holderThe authoreng
dc.description.degreeMaster i Engelsk
dc.description.localcodeMAHF-ENG
dc.description.localcodeENG350
dc.subject.nus711124eng
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010::Engelsk språk: 020
fs.subjectcodeENG350


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel