Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJacobsen, Torilden_US
dc.date.accessioned2011-04-11T14:18:23Z
dc.date.available2011-04-11T14:18:23Z
dc.date.issued2011-01-20eng
dc.identifier.isbn978-82-308-1677-6 (print version)en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/4652
dc.description.abstractSimulated patients are today used world wide in clinical communication training. Using simulated patients will imply the use of theatrical fiction. Basic elements of a theatrical fiction are relocation of time and space in addition to character(s) in some degree of acting/simulation and text. The main aim of this thesis was to elucidate and describe fiction based medical communication training with devices from the art of theatre with special focus on art didactical elements as the fourth wall's didactical function, the believability of the simulation and the importance of the in situ building of the simulated patient's character in elucidation of culture theory. The thesis consists of four sub-studies (Article I – IV). Sub-studies 1, 2 and 4 are based on recently developed communication training model aiming at training individuals in greater groups (Model 1). In this model students are stimulated to define own context-based learning goals. Sub-study 3 is based on a conventional training model used in most North-American medical schools (Model 2). This model is based on individual encounters, and the student gets feed-back from the simulated patient based on pre-defined learning goals. Sub-study 1 describes how theatrical tools mainly, as described by Stanislavskij, were utilised in Model 1. Through participation and reflection we stimulated the students to collectively develop a consultation with a simulated patient. The students reported learning outcomes in terms of mastering difficult consultations. In sub-study 2 close-reading was used as methodological tool in the analysis of a video-recording from a session of Model 1. The aim was to explore the positions and didactic functions of the fourth wall in medical communication training, using a role-play model basically similar to a theatrical performance. Three different positions were identified, all depending on the direction of the ongoing communication. In sub-study 3 we let the three central aspects of Bakhtin’s dialogical theory interplay with data from training students by Model 2 in an abductive process. The aim was to explore the impromptu interaction between the medical student and the simulated patient with a specific focus on the in situ building of the SP’s character. Three features from Bakhtin’s theory of the utterance were applied in an abductive processinvestigate the impromptu interaction between the student and the simulated patient with a focus on the in situ building of the simulated patient's character. We derived, through examples, how Bakhtin’s theory may contribute to the impromptu building of the simulated character. In sub-study 4 the students evaluate their learning outcome in Model 1. The analysis is based on field notes, the students’ free-text evaluations, and two group interviews. Analysis was done by Systematic text condensation, inspired by Giorgi's method, with focus on students’ learning experiences. Utilising theatrical tools in clinical communication training is challenging, and made me adopt various methodologies. My research may be regarded as a contribution to increased focus on the qualitative and humanistic aspects of fiction based communication training.en_US
dc.description.abstractSimulerte pasienter benyttes i dag over hele verden i forbindelse med klinisk kommunikasjonstrening. Bruk av simulerte pasienter vil innebære bruk av fiksjon. Grunnelementer i en teatral fiksjon er forflytning i tid og rom, samt figur(er) i ulike grader av agering/simulering og tekst. Det overordnede mål for dette forskningsarbeidet var å undersøke og beskrive fiksjonsbasert kommunikasjonstrening i medisinstudiet med virkemidler fra det teaterfaglige feltet med særlig fokus på kunstdidaktiske elementer som den fjerde veggens didaktiske funksjon, troverdighet i simuleringen og betydningen av in situ bygging av simulantens rolle i lys av kulturteori. Avhandlingen består av fire delstudier (Artikkel I,II, III og IV). Delstudie 1, 2 og 4 har som utgangspunkt en pedagogisk treningsmodell, modell 1, som er et nytt bidrag i feltet med base i dette arbeidet. Denne modellen tar sitt utgangspunkt i at kunnskap skapes individuelt i kontekst. Modellen egner seg best i forbindelse med kommunikasjonstrening i større grupper. Delstudie 3 har sitt utgangspunkt i en annen pedagogisk treningsmodell, modell 2, som innbefatter et kunnskapssyn om at kunnskap skapes og tilegnes på bakgrunn av forhåndsdefinerte læringsmål med forventet læringsutbytte. Denne modellen er en en-til-en trening mellom simulert pasient og medisinstudent, hvor studenten får tilbakemelding fra den simulerte pasienten ut fra forhåndsdefinerte læringsmålene. Delstudie 1 beskriver hvordan teaterfaglige grep var benyttet i modell 1. Stanislavskijs skuespillerteori var startpunktet. Vi stimulerte medisinstudentene til, gjennom refleksjon og innlevelse, kollektivt å utvikle en konsultasjon med en simulert pasient. Studentene rapporterte om konkret læringsutbytte i relasjon til økt mestring av vanskelige konsultasjoner. Delstudie 2 benyttet nærlesning som metodisk grep i analysen av et videoopptak av en workshop, hvor modell 1 var presentert. Målet med denne studien var å undersøke 'den fjerde veggen's posisjoner og didaktiske funksjoner i medisinsk kommunikasjonstrening når en bruker en rollespillmodell grunnleggende lik en teaterforestilling. Tre ulike posisjoner for den fjerde veggen ble identifisert, avhengig av dialogens kommunikasjonsretning. I delstudie 3 ble data fra trening av studenter i modell 2 belyst gjennom tre sentrale aspekter fra Bakhtins dialogiske ytringsteori. Målet var å undersøke den øyeblikksskapte interaksjonen mellom medisinstudenten og den simulerte pasienten med spesifikt fokus på in situ bygging av pasientkarakteren. Vi utledet, gjennom eksempler, hvordan Bakhtins teori kan bidra til å forstå videreutviklingen av pasientkarakteren. Delstudie 4 er en studentevaluering av læringsutbytte i modell 1. Analysen baserer seg på feltnotater, studentenes fritekstevalueringer og to fokusgruppeintervjuer. Data ble analysert ved Systematisk tekstkondensering, inspirert av Giorgis metode med fokus på studentenes læringserfaringer. Å anvende virkemidler fra det teaterfaglige feltet i klinisk kommunikasjonstrening er utfordrende. Det har ført til at jeg har prøvd ulike forskningsmetodologier. Denne forskningen kan betraktes som et bidrag til sterkere belysning av den kvalitative og humanistiske siden ved fiksjonsbasert kommunikasjonstrening.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.relation.haspartPaper I: Research in Drama Education 10(1), Alraek, T. J.; Baerheim, A., Elements from theatre art as learning tools in medical education, pp. 5-14. Copyright 2005 Taylor & Francis. Full text not available in BORA due to publisher restrictions. The published version is available at: <a href="http://dx.doi.org/10.1080/13569780500053072" target="_blank">http://dx.doi.org/10.1080/13569780500053072</a>en_US
dc.relation.haspartPaper II: BMC Medical Education 6(51), Jacobsen, T.; Baerheim, A.; Lepp, M. R.; Schei, E., Analysis of role-play in medical communication training using a theatrical device the fourth wall. Copyright 2006 Jacobsen et al; licensee BioMed Central. Reproduced with permission. Published version. The published version is also available at: <a href="http://dx.doi.org/10.1186/1472-6920-6-51" target="_blank"> http://dx.doi.org/10.1186/1472-6920-6-51</a>en_US
dc.relation.haspartPaper III: Applied Theatre Researcher 10, Jacobsen, T.; Råheim, M.; Rasmussen, B., Creating the simulated patient through dialogue: an approach based on Bakhtin's dialogical thinking. Published 2010 by The Griffith Centre for Cultural Research. Reproduced with permission. Published version.en_US
dc.relation.haspartPaper IV: Medical Teacher 27(7), Baerheim, A.; Alraek, T. J., Utilizing theatrical tools in consultation training. A way to facilitate students' reflection on action?, pp. 652-654. Copyright 2005 Taylor and Francis. Full text not available in BORA due to publisher restrictions. The published version is available at: <a href="http://dx.doi.org/10.1080/01421590500046437" target="_blank">http://dx.doi.org/10.1080/01421590500046437</a>en_US
dc.titleFiksjonsbasert kommunikasjonstrening i medisinsk utdannelse - med bruk av teaterfaglige virkemidleren_US
dc.typeDoctoral thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.rights.holderThe author
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800eng
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Movie and drama: 170::Theatre studies: 172eng


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel