Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSem, Martine Grendahl
dc.date.accessioned2011-08-08T09:09:04Z
dc.date.available2011-08-08T09:09:04Z
dc.date.issued2011-05-14eng
dc.date.submitted2011-05-14eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/4861
dc.description.abstractThis master thesis is based on analyses of political documents where the aim has been to identify the constituting discourses behind the Norwegian national program for school leadership education, called “Rektorskolen”, or “The Principal School”. Rektorskolen. was founded through a tender competition announced by the Norwegian Directorate of Education and Training on order from the Ministry of Education and Research and enrolled its first students autumn 2009. In this master thesis I have done a discourse analysis of the documents underlying this school leadership education program, that is; the documents supporting the tender competition, Report to the Storting, nr. 31 (2007- 2008) and an OECD report about school leadership education named Improving School Leadership. Through the analysis of the documents I found eleven separate discourses. Each one of them is identified in the analyzed documents, but with different degree of strength and clarity. Several of the identified discourses support a bigger hegemonic discourse, a discourse of knowledge economy. Within this discourse the economic goals of education is given priority, as it emphasizes education as a mean to strengthen the economic competitiveness of the nation. In addition, several of the identified discourses match the emphasis of governing inspired by New Public Management (NPM). Private sector management practices are used in public sector and this has led to an emphasis of the school leader’s responsibility to run his/her school according to defined goals and systems of accountability. This has increased the school leader’s administrative tasks. But there is also possible to identify an underlying discourse of learning in the analyzed documents. This discourse emphasizes the school leaders’ task to foster organizational learning and to be leaders of learning. This master thesis thus points out how a discourse of knowledge economy is prominent in the documents that made the basis for Rektorskolen. In addition the thesis shows how a focus on learning exists together with a focus on NPM in the governing of the educational system. The thesis also displays how OECD as an international political organization influences the Norwegian educational policies.en_US
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg hvilke diskurser som kan sies å ha virket konstituerende for opprettelsen av "Rektorskolen". Rektorskolen er den nasjonale skolelederutdanningen i Norge, som startet opp høsten 2009. Rektorskolen ble opprettet gjennom en anbudskonkurranse utlyst av Utdanningsdirektoratet og på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. I denne oppgaven har jeg gjort en diskursanalyse av de dokumentene som ligger til grunn for rektorskolen, dvs. grunnlagsdokumentene fra anbudskonkurransen, St.meld, nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen og en rapport om skolelederutdanning fra OECD, Improving School Leadership. Gjennom analyse av dokumentene har jeg identifisert elleve diskurser. Alle er å finne i alle de analyserte dokumentene, men de fremstår med ulik grad av styrke og klarhet. Flere av de identifiserte diskursene støtter opp under en større hegemonisk diskurs, en kunnskapsøkonomidiskurs. I denne diskursen vektlegges utdanningens rolle i å bidra til landets økonomiske konkurransedyktighet. I tillegg samsvarer flere av diskursene jeg har identifisert med styring inspirert av New Public Management-tenkning (NPM). Styringsverktøy fra markedssektoren brukes til å styre offentlig sektor, her skolen. Det er skoleledernes ansvar å drive skolen i henhold til fastsatte målsetninger og rapporteringssystemer som vektlegges. Skolelederen har her en stor administrativ oppgave. Samtidig er det også mulig å se en underliggende læringsdiskurs i de analyserte dokumentene. Denne læringsdiskursen vektlegger skoleledernes oppgave med å fremme skolen som en lærende organisasjon, og skolelederen som pedagogisk leder. Denne oppgaven belyser hvordan en kunnskapsøkonomidiskurs er dominerende i de dokumentene som ligger til grunn for rektorskolen. I tillegg viser den hvordan det uttalte fokuset på læring eksisterer side om side med NPM-tenkning når det gjelder styringen av utdanningssektoren. Oppgaven viser også hvordan OECD som en internasjonal aktør har innvirkning på norsk utdanningspolitikk.en_US
dc.format.extent525659 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleHvorfor rektorskole? - En diskursanalyse av de utdanningspolitiske dokumentene som ligger til grunn for rektorskolen.eng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.rights.holderThe authoreng
dc.description.degreeMaster i Pedagogikk
dc.description.localcodePED395
dc.description.localcodeMAPS-PED
dc.subject.nus724112eng
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280eng
fs.subjectcodePED395


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel