Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTvedt, Agnes Leaen_US
dc.contributor.authorTvedt, Agnes Leaeng
dc.date.accessioned2011-12-21T08:46:08Z
dc.date.available2011-12-21T08:46:08Z
dc.date.issued2010-12eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/5318
dc.description.abstractBackground: Over the last years the national health authorities have stronglyrecommended the health services to be a complete chain of treatment services, as wellas recommending the health services to give the patients unified and well-coordinatedcare and services. This is referred in various national planning documents, and one ofthe proposed activities is ambulant service-teams, i.e. teams providing care at aspecialised level at the patient`s home or in the community.Purpose: The purpose of this study is to examine whether it is cost-effective to utilizeambulant specialised services, provided from the hospital, as opposed to treatment inhospital. I will consider this from a hospital- as well as a societal point of view.Primarily the purpose is to achieve knowledge of the costs related to ambulantspecialised services versus hospitalized service.Methods: My approach in the study has been making a general cost-calculating model.My basic assumption for the model is that the outcome/effect for the two alternatives isequal, and I have utilized a method of economic evaluation called the Costminimisationanalysis (CMA). The intention is for the model to be used as a generalmodel. Using an example of a cancer patient in his/her terminal phase I have tested themodel. By defining an “average patient” in his/her last 7 days of life I have compared apatient in hospital (alternative 0) with a patient subject to ambulant specialised servicesin a nursing home (alternative 1).Results: The major difference between the two alternatives is the costs related towages. The cost of wages for alternative 0 is substantially higher compared toalternative 1, in particular the cost related to use of doctors.Conclusion: From a societal point of view it is less costly to treat the patient in anursing home utilizing specialised ambulant services compared to treating him/her in ahospital. Making a conclusion from a hospital’s point of view is not straightforward. Infact, it appears to be less costly to treat the patient in hospital compared to providingambulant services.en_US
dc.description.abstractBakgrunn: Det har de senere årene kommet sterke føringer fra sentrale helsemyndigheter om at helsetjenesten må fremstå som en helhetlig behandlingskjede og at pasientene må få helhetlige og godt koordinerte tjenester. Dette fremgår i flere plandokumenter, og et av samhandlingstiltakene som foreslås er ambulante team. Hensikt: Hensikten med studien er å vurdere hvorvidt det er kostnadseffektivt å drive ambulante spesialisthelsetjenester framfor behandling i sykehus. Dette vil jeg se på både i et bedrifts- og samfunnsøkonomisk perspektiv. Først og fremst er hensikten å få kunnskap om kostnadene ved å drive ambulante tjenester versus inneliggende behandling. Metode: Som et ledd i dette har jeg forsøkt å lage en generell modell for beregning av kostnader. Jeg forutsetter i modellen at effekten er den samme ved de to behandlingsalternativene og jeg har benyttet en form for økonomisk evaluering som kalles kostnads-minimeringsanalyse (KMA). Modellen er tenkt å kunne brukes generelt, og gjennom et eksempel med kreftpasienter i sluttfasen i livet, har jeg testet ut bruk av modellen. Jeg har definert en ”gjennomsnittspasient”, og sammenligner en pasient som ligger i sykehus de siste 7 levedagene (0-alternativet) med en pasient som ligger i sykehjem med ambulante spesialisttjenester de 7 siste levedagene (1-alternativet). Resultat: Den største forskjellen mellom de to alternativene er kostnader knyttet til pleiepersonellets og legenes lønn. Lønnskostnadene er betraktelig høyere i 0-alternativet enn i 1-alternativet. Spesielt stor er forskjellen i kostnader knyttet til lege. Konklusjon: Samfunnsøkonomisk er det mest lønnsomt å behandle pasienten i sykehjem med ambulante spesialisthelsetjenester framfor behandling i sykehus. I et sykehusperspektiv er det vanskeligere å trekke noen klar konklusjon. Det kan synes som det er mer økonomisk lønnsomt å behandle pasienten inneliggende enn å gi ambulante tjenester.no_NO
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectEconomic evaluationeng
dc.subjectCost- minimisation analysis (CMA)eng
dc.subjectOpportunity costeng
dc.subjectAmbulant serviceseng
dc.subjectPalliative careeng
dc.titleEr det kostnadseffektivt å gi pasienter ambulante spesialisthelsetjenester framfor behandling i sykehus? En bedrifts- og samfunnsøkonomisk evalueringnob
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeErfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi
dc.description.localcodeHELVID650
dc.description.localcodeMATF-HEVID
dc.subject.nus761901eng
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Health service and health administration research: 806eng
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210eng
fs.subjectcodeHELVID650


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel