Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorVasshus, Krister S. K.eng
dc.date.accessioned2011-12-29T11:43:20Z
dc.date.available2011-12-29T11:43:20Z
dc.date.issued2011-11-21eng
dc.date.submitted2011-11-21eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/5327
dc.description.abstractDenne teksten er ein gjennomgåande studie av sakrale lund(a/e)-namn på Vestlandet. Av dei til saman 44 samansette og usamansette lund(a/e)-gardsnamna har eg skrive gjennomgåande om 38 av dei, og delt dei inn i tre kategoriar - 'sakrale', 'profane', og 'usikkert tolka' namn. Grunnlaget for å plassera namna i dei ulike kategoriane, er namnemiljøa kring dei einskilde lund(a/e)-namna. I dei tilfella andre sakrale namn opptrer i nærleiken av gardane, har det blitt vurdert om korvidt dette kan vera onomastiske spor etter ein heilag lund eller offerlund. Døme på slike namnemiljø er Lunde - Sørbø - Hove - Skeie - Skeiane - Høyland (kyrkjestad) (i Sandnes), Hellaugvatnet - Frette - Vinja - Lunda (i Etne), og Hovland - Lundeland - Lekva (i Hyllestad). Somme tider er avstandene mellom namna for store til å sjå dei i kultisk samanheng, og andre gonger er tolkinga av mulige sakrale namn for vag. I dei tilfella ein ikkje finn sakrale namn i området, blir namnet tolka profant. I eit forsøk på å kunna ta i bruk landskyldmetoden som teikn på sentralitet og sakralitet, har eg rekna ut landskylda for alle gardane innanfor tre km radius frå lund(a/e)-gardane. Dette har vist seg å ikkje føra meg nærare ei sikker plassering av namna innanfor dei tre kategoriane, og eg har spekulert i om dette kan skyldast at den heilage lunden har vore ei slags kultivert utmark, som ikkje har hatt store og grøderike jordområde knytt til seg. Eg har òg trukke inn arkeologi i enkelte tilfelle, og viser til at vidare undersøkingar av skandinaviske lund(a/e)-namn skulle kunna fått god drahjelp av arkeologiske undersøkingar av områder kring desse namna. Dette gjeld både for undersøkingar i andre delar av Skandinavia, og for nøyare gjennomgang av dei gardsnamna eg har gitt 'usikker tolking'. Totalt er minst 36% av lund(a/e)-namna i dei tre vestlandsfylka Sogn og Fjordane, Hordaland, og Rogaland, sakrale. Dette ligg tett opp til dei 30% sakrale namna Per Vikstrand (2001) fant i Mälarlandskapet, og indikerer at ein i Noreg og Sverige har hatt ei nokså lik fordeling av denne namnegruppa. Det er likvelev viktig å hugsa at både min og Vikstrand si undersøking gjeld for eit avgrensa område, og på det viset ikkje representativt for ein landsdekkande heilskap. Sjølv i Vest-Noreg har ein tendensar til ulikskapar mellom fylka, der ein har prosentmessig flest sakrale lund(a/e)-namn i Rogaland, mens hovudvekta av namnegruppa er å finna i Hordaland og Sogn og Fjordane. At ein har regionale skilnader ser altså ut til å vera tilfelle, og ein treng vidare undersøkingar for å kartlegga dette.en_US
dc.description.abstractThis paper is a thorough study of place names containing lund(a/e) on the Norwegian west coast, where I have categorised the names into three groups: sacral names', profane names' and undetermined names'. The background for placing these 38 lund(a/e) names in these groups is an investigation of the onomastic environment each name occurs in. When other sacral place names can be found in near proximity to a lund(a/e) name, there can be a reason to assume a cultic connection between the two names. An example of an onomastic environment containing names with possible cultic connections is Lunde - Sørbø - Hove - Skeie - Skeiane - Høyland (church) in Sandnes municipality. At times the distance between a lund(a/e) name and other sacral names can be too great to assume a cultic connection, and other times it can be unclear whether a name truly carries a sacral meaning or not. In cases where there are no sacral names close to a lund(a/e) name at all, the interpretation must be profane. The information given from looking at tax levels of farms have been used to explain size, age and importance of the farms. I have therefore looked at tax levels of all farms within three kilometres from each lund(a/e) name, hoping it would be helpful to determine which category the name should be placed in. This, however, has proven to be an unsuccessful approach, and I have suggested this might be due to the sacred lund (sacred grove and/or sacrificial grove) being a cultivated outlaying field without any larger arable land and production connected to it. In some cases I have used archaeology in this research, and urge any further investigations of Scandinavian lund(a/e) names to use archaeology as a method more thoroughly than what I have done in this paper. In total there is a minimum of 36% sacral lund(a/e) names in the three counties Sogn og Fjordane, Hordaland and Rogaland. This number is close to the 30% sacral lund(a) names Per Vikstrand (2001) found in his research, indicating a similar distribution of this particular group of names in Norway and Sweden. However, both Vikstrand's and my own research is on a limited area, and not representative for the countries as a whole. The highest percentage of sacral lund(a/e) names can be found in Rogaland, although in total there are more lund(a/e) names in Hordaland and Sogn og Fjordane. Regional differences seem to be evident, and further research in the field is required.en_US
dc.format.extent5122271 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonnoeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectNorrøn religionnob
dc.subjectMytologinob
dc.subjectKultnob
dc.subjectKultpraksisnob
dc.subjectOffernob
dc.subjectSakrale stadnamnnob
dc.subjectOnomastikknob
dc.subjectNamnemiljønob
dc.subjectLandskyldnob
dc.titleVestnorske offerlundar : Spor etter norrøn kultpraksis i vestnorske stadnamneng
dc.typeMaster thesis
dc.description.degreeMaster i Nordisk språk og litteratur
dc.description.localcodeMAHF-NORD
dc.description.localcodeNOLISP350
dc.subject.nus711123eng
fs.subjectcodeNOLISP350


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel