Show simple item record

dc.contributor.authorHelgøy, Ingrideng
dc.contributor.authorKildal, Nannaeng
dc.contributor.authorNilssen, Eveneng
dc.date.accessioned2012-01-05T14:21:37Z
dc.date.available2012-01-05T14:21:37Z
dc.date.issued2010-02eng
dc.identifier.issn1503-0946
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/5357
dc.descriptionDette notat er skrevet som en del av forskningsprosjektet "Nye yrkesroller i Navreformen" som inngår som modul 4 i den nasjonale evalueringen av Nav-reformen. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd.en
dc.description.abstractThis paper focuses on the integration of the Norwegian employment service, the social insurance service and parts of the local social assistance service in the recently established Nav-office. This integration is supposed to result in a formation of a common professional role founded in two of the main objectives of the Nav-reform: work orientation and user orientation. The main problem for discussion is if and how a new professional role is developed across the old administrative boundaries, and to identify which possible tensions that arise in this process. In the development of a new professional role it was emphasised that the staff had to move away from the traditional bureaucratic role and towards what was called a supervisor role. The bureaucratic role was considered to be incompatible with the objectives of the Nav-reform. Work orientation, individualisation, tailoring and user orientation were stressed with work orientation as the most important goal. The supervisor role was also closely attached to a generalist model of organizing the local Nav-offices. The paper identifies some central tensions in the development of a new professional role in Nav. It is for instance difficult to develop such a role and at the same time attend to the demands of productivity and effectiveness which have to be fulfilled in the service. And several of the staff conceives that their own professional competency is being devaluated in the development of a professional role based on the generalist model. This type of critique is most often expressed by social workers and people with experience from the old social insurance service. It seems to be a tendency towards a respecialization (e.g. on the basis of target groups) among the offices who have gone furthest in establishing a generalist model. It is however not the same as going back to the situation previous to the reform. Most of the informants are satisfied with the integration of the three services, but several pass on the opinion that the implementation of the reform has been to fast to enable the employees to learn from practice.en_US
dc.description.abstractDette notatet retter oppmerksomheten mot integreringen av de tre etatene/tjenestene Aetat, trygdeetat og deler av den kommunale sosialtjenesten på det enkelte lokale Navkontoret. Denne integrasjonen skal ideelt sett resultere i en nedbygging av gamle etatsskiller, herunder arbeidsformer, og i etableringen av en ny felles yrkesrolle forankret i målene om arbeidsretting og brukerretting. Hovedproblemstillingen er om, og eventuelt hvordan, en ny yrkesrolle utvikles på det lokale Nav-kontoret på tvers av de gamle etatsskillene og hvilke spenninger som oppstår i denne prosessen? I utformingen av en ny yrkesrolle ble det spesielt fokusert på at de ansatte måtte bevege seg bort fra en tradisjonell saksbehandlerrolle og over mot det som ble kalt en veilederrolle. Den byråkratiske saksbehandlerrollen ble i stor grad sett på som uforenelig med Nav-reformens mål. Arbeidsretting, individualisering, skreddersøm og brukerretting vektlegges sterkt med arbeidsretting som det grunnleggende målet. Veilederrollen er også nært knyttet til generalistmodellen i organiseringen av det lokale Nav-kontoret. Notatet identifiserer noen sentrale spenninger i utviklingen av en ny yrkesrolle i Nav. Det kan for eksempel være vanskelig å etablere en slik rolle og samtidig ivareta de produktivitets- og effektivitetskrav som må innfris i etaten. Mange oppfatter også at deres egen profesjons- og fagkompetanse nedvurderes i forhold til etableringen av en ny generalistrolle. Denne type kritikk kommer som oftest fra sosialarbeidere og tidligere trygdefunksjonærer. Det synes å være en tendens til en re-spesialisering (for eksempel i forhold til målgrupper) av yrkesrollen blant de kontorene som i sterkest grad har forsøkt å innføre en ny yrkesrolle i Nav via generalistmodellen. Det er imidlertid ikke snakk om å gå tilbake til situasjonen før reformen. De absolutt fleste er fornøyde med at de tre etatene er integrerte i Nav. Men mange mener at man har gått for langt i retning av integrering på grunnlag av en generalistmodell, og at man har gått for fort frem. Det holder ikke med kurs, man må kunne ha tid til å lære i praksis.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherStein Rokkan Centre for Social Studieseng
dc.relation.ispartofseriesWorking Paperen
dc.relation.ispartofseries1-2010en
dc.titleMot en ny yrkesrolle i Nav?eng
dc.typeWorking papereng
dc.rights.holderCopyright Stein Rokkan Centre for Social Studies. All rights reserved
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nob


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record