Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBruaset, Erlend Fuglebergeng
dc.date.accessioned2013-06-12T07:36:04Z
dc.date.available2013-06-12T07:36:04Z
dc.date.issued2013-05-15eng
dc.date.submitted2013-05-15eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/6689
dc.description.abstractAvhandlingen undersøker sjangerfeltet kortprosa i lys av Kjell Askildsens "Johannes oppmuntrende begravelse", hentet fra samlingen Et stort øde landskap (1991), og Tor Ulvens Fortæring (1991). Valget av primærlitteratur er gjort ut fra at tekstene i sjangerkontekst er å anse som diametrale motsetninger: Askildsens tekst er, i henhold til omfang og narratologi, en novelle i klassisk forstand. Fortæring eksperimenterer med sjangerformen i langt større grad: Dette er en samling svært korte tekster, av typen oppgaven definerer som prosastykker. Å ta utgangspunkt i et strukturelt så heterogent tekstkorpus, synliggjør grunnlaget for å diskutere et sjangerfelt - fremfor å drøfte mer konkrete undersjangre. Litteraturen utvikler seg i retning av å sprenge grenser for hva man definerer innenfor en gitt sjanger, noe som gjør diskusjoner rundt "vide" sjangerfelt mer hensiktsmessige. Dette er en oppfatning som samsvarer med en retningsendring sjangerdebatten har tatt de siste tiårene: Man ser i økende grad at sjangerteoretikerne tar avskjed med diskusjoner tilknyttet distinksjoner og gradsforskjeller mellom spesifikke sjangre som novelle, fortelling, historie etc., til fordel for å drøfte større perspektiver. Oppgaven vil i hovedsak problematisere bidrag fra to teoretiske grupperinger, som begge er med i denne retningsendringen. Disse, her representert ved henholdsvis Susan Lohafer og Hans H. Skei, behandler et bredt spekter undersjangre av kortprosa og viser med det grunnlaget for et slikt utvidet perspektiv. Selve lesningene tar for seg en rekke sjangertekniske grep i primærtekstene, som jeg hevder har det til felles at de skaper forfatternes særegne sjangerform. Metodisk lanserer jeg først en rekke nedslagsfelt i sjangerdebatten, før jeg belyser de sjangertekniske grepene i primærlitteraturen med støtte i denne diskusjonen. Korrelasjonen mellom sjangerdebatten og lesningene ligger til grunn for oppgavens funn: Tekstene bidrar til forståelsen av kortprosa på vidt forskjellige måter - Askildsens tekst er en nærmest "entydig" novelle, og kan således til en viss grad tilskrives definisjonsmakt i novellekontekst. Ulvens tekster bryter ned eksisterende normer, og bidrar dermed til å skape nye former for kortprosakunst. Mine forfatterskap belyser, gjennom et sjangerkontekstuelt motsetningsforhold, kortprosaens bredde.en_US
dc.description.abstractThis thesis examines the genre field short fiction, by analysing Kjell Askildsen's Johannes' oppmuntrende begravelse" [John's encouraging funeral], from the short story collection Et stort øde landskap [A great deserted landscape] (1991), and Tor Ulven's Fortæring [Consumption] (1991). The primary literature has been chosen due to the fact that the texts, in a genre context, are regarded as diametrical opposites: Askildsen's text is, according to size and also narrative factors, a short story in the classic sense. Fortæring is much more experimental within the genre field; this is a collection of very short texts, which the thesis later will refer to as prose pieces. By starting with a structurally heterogeneous text corpus, the possibility of discussing a genre field is demonstrated, rather than focusing on more specific sub-genres. The development of literature is pushing the limits in regards to what is to be considered within a given genre, which in turn makes debates regarding a genre field more appropriate. This view corresponds with the change of direction the debate has taken in recent decades; discussions related to distinctive differences between specific genres such as short story, novella etc. is no longer the primary topic in genre theory. Henceforth, I will mainly discuss the contributions of two groups of short fiction theorists, both of which are included in this change of direction. These, represented here by Susan Lohafer and Hans H. Skei, examines a wide spectre of short fiction sub-genres and acknowledges this extended perspective. Moreover, the thesis will discuss a variety of technical aspects in the texts, aspects, which I argue, have in common that they create the authors' distinctive genre form. The texts contribute to the understanding of short fiction in very different ways: Askildsen's text by being a potentially defined" short story, and thus may provide empirical evidence to short story definitions. On the other hand, Ulven contributes by disapproving of existing norms and by creating new art forms of short fiction. Methodically, I will first discuss a range of different aspects in the genre debate, before the primary literature will be discussed in relation to the aspects. The correlation between the debates and the texts is the foundation on which the conclusion of the thesis is built: Reading literature in a genre context can be used to provide new perspectives to the discussion centred around the concept of short fiction, as the authors' diametrical genre strategies shows the width of the genre field.en_US
dc.format.extent1205083 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectKjell Askildseneng
dc.subjectTor Ulveneng
dc.subjectKortprosaeng
dc.subjectSjangerteorieng
dc.subjectNovellereng
dc.titleDet finnes for mange fine ord i verden.En studie av sjangerfeltet kortprosa i lys av Kjell Askildsens ”Johannes’ oppmuntrende begravelse” og Tor Ulvens Fortæringeng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.description.degreeMaster i Nordisk språk og litteratur
dc.description.localcodeMAHF-NORD
dc.description.localcodeNOLISP350
dc.subject.nus711123eng
fs.subjectcodeNOLISP350


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel