• Bispebrevet. Bruken av provinsialstatuttet frå 1280. 

      Myklebust, Birte (Master thesis, 2014-05-15)
      Denne undersøkinga har tatt sikte på å utføre ei nærmare gransking av provinsialstatuttet frå 1280. Dette vart motivert av Lars Hamre si oppmoding av ei djupare undersøking av norsk statuttlovgjeving, og vurderinga av ...