Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorViddal, Espeneng
dc.date.accessioned2013-09-13T07:44:03Z
dc.date.available2013-09-13T07:44:03Z
dc.date.issued2012-06-11eng
dc.date.submitted2012-06-11eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/7148
dc.description.abstractUnder gjennomføringen av en kontrakt kan det oppstå behov for å endre kontraktens innhold. Dette gjelder særlig for kontrakter av lengre varighet eller der kontraktsytelsens kompleksitet gjør det vanskelig å fullstendig beskrive ytelsen ved kontraktsinngåelse. Bygge- og anleggskontrakter har gjerne varighet over flere år (gjerne tiår hvis man inkluderer alle planfaser fra prosjektunnfangelse til overlevering) og mye kompleksitet knyttet til spenn i fagområder, grensesnitt mellom fagområder og koordinering i tid mellom fagområder. Rettsspørsmål knyttet til slike kontrakter hører vanligvis hjemme i entrepriseretten. Imidlertid er det vesentlig større utfordringer knyttet til beskrivelsen av kontraktsytelsen når det gjelder prosjektets faser før entreprisen kommer inn i bildet. En entreprisekontrakt (med unntak av totalentrepriser) er vanligvis basert på en detaljert utførelsesbeskrivelse samt detaljerte arbeidstegninger. Svært ofte blir entreprisekontrakter inngått etter anbudskonkurranse, og denne anskaffelsesformen stiller store krav til nøyaktighet, entydighet og fullstendighet i utførelsesbeskrivelsen for å få entreprisen riktig priset og å unngå senere tvister. Dette kontraktsgrunnlaget har byggherren ofte ikke kapasitet eller kompetanse til å utforme selv, og da er løsningen ofte å kjøpe inn konsulenttjenester for utarbeidelse av denne utførelsesbeskrivelsen. Det har etter hvert blitt mer vanlig å kjøpe inn også konsulenttjenester gjennom anbudskonkurranse, men det varierer i hvilken grad tjenesten egner seg for honorering etter medgått tid eller til fastpris. Spørsmålet om endringer i kontraktsytelsen vil først og fremst være fremtredende der kontrakten er basert på fastpris, selv om andre typer endringer kan være vel så relevant for kontrakter med honorering etter medgått tid. Vanligvis kan nødvendigheten av endringer møtes med at partene avtaler en endring i kontrakten uten at endringen har konsekvenser utover de rent privatrettslige. For offentlige byggherrer stiller det seg noe annerledes, da disse må forholdet seg til regelverket for offentlige anskaffelser. Anskaffelseslovens § 5 stiller blant annet krav om at offentlige anskaffelser så langt det er mulig skal være basert på konkurranse. Etter omstendighetene kan en endring av inngått kontrakt være så omfattende at man i realiteten står overfor en ny kontrakt. Konkurranseprinsippet tilsier da at det må gjennomføres en ny konkurranse. Oppgavens tittel er «Endringer i konsulentkontrakter for bygge- og anleggsprosjekter inngått etter offentlig anbudskonkurranse». De rettslige problemstillingene denne tittelen åpner for å drøfte er omfattende, men formålet med oppgaven er først og fremst å drøfte to hovedproblemstillinger, den ene kontraktsrettslig og den andre konkurranserettslig. Den første er spørsmålet om hva som konstituerer en endring i et kontraktsforhold mellom en byggherre og en konsulent, dvs. antitesen til spørsmålet om hva kontrakten omfatter. Siden dette er et spørsmål som utelukkende kan besvares i relasjon til en konkret kontrakt, vil drøftelsen her være fokusert på en gjennomgang av de rettslige prinsippene man skal ta utgangspunkt i ved fastlegging av den opprinnelige kontraktytelsen, eller rettere sagt status på kontraktytelsen på endringstidspunktet. Her vil tolkning og utfylling av kontrakter være det sentrale. Den andre hovedproblemstillingen er spørsmålet om hvilke endringer man kan gjøre i kontrakter inngått...en_US
dc.format.extent379058 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectNS 8401eng
dc.subjectOffentlige anskaffelsereng
dc.titleEndringer i konsulentkontrakter for bygge- og anleggsprosjekter inngått etter offentlig anbudskonkurranseeng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.description.degreeMaster i rettsvitenskap
dc.description.localcodeJUS399
dc.description.localcodeMAJUR
dc.subject.nus737102eng
fs.subjectcodeJUS399


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel